Torsdag i 30.alm. I

31/10/2019 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække I


Torsdag i 30. alm. uge (II Ps)
Helgener:


Læsning Rom 8,31b-39

Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd? — som der står skrevet:
På grund af dig dræbes vi dagen lang,
vi regnes for slagtefår.
Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Vekselsang Sl 109,21-22.26-27.30-31

R. Frels mig i din trofasthed, Herre min Gud.

Du, Gud Herre,
tag dig af mig for dit navns skyld,
for du er god og trofast.
Red mig, for jeg er fattig og hjælpeløs,
og mit hjerte skælver i brystet.

Hjælp mig, Herre min Gud,
frels mig i din trofasthed,
så de forstår, at det er din hånd,
at det er dig, Herre, der griber ind.

Højlydt vil jeg takke Herren,
blandt de mange vil jeg lovprise ham,
for han står på den fattiges side
for at frelse ham fra dem, der vil dømme ham.

Akklamation til Evangeliet Jmf. Luk 19,38; 2,14

Halleluja!
Velsignet være han, som kommer, kongen, i Herrens navn!
Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Evangelium Luk 13,31- 35

I det samme kom der nogle farisæere og sagde til ham: »Bryd op og tag herfra, for Herodes vil slå dig ihjel.« Men Jesus svarede: »Gå hen og sig til den ræv: Se, jeg uddriver dæmoner og foretager helbredelser i dag og i morgen, og den tredje dag er jeg ved målet. Men i dag og i morgen og i overmorgen skal jeg vandre, for en profet kan ikke dræbes andre steder end i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv. Jeg siger jer: I skal ikke se mig mere, før den dag kommer, da I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!«