Torsdag i 30. alm. uge II

27/10/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Torsdag i 30. alm. uge (II Ps)
Helgener:


Læsning Ef 6,10‑ 20

I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i lænker er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal.

Vekselsang Sl 144,1.2.9-10

R. Lovet være Herren, min klippe.

Lovet være Herren, min klippe,
som opøver mine hænder til kamp
og mine fingre til krig.

Min trofaste Gud og min borg,
min fæstning og min befrier,
mit skjold og den, jeg søger tilflugt hos,
han som lægger folkene under mine fødder.

Gud, jeg vil synge en ny sang for dig,
på tistrenget harpe vil jeg spille for dig,
du, som giver kongerne sejr
og befrier din tjener David.
Befri mig fra det onde sværd.

Akklamation til Evangeliet Jf. Luk 19,38; 2,14

Halleluja!
Velsignet være han, som kommer, kongen, i Herrens navn!
Ære være Gud i det højeste og på jorden!

Evangelium Luk 13,31- 35

I det samme kom der nogle farisæere og sagde til ham: »Bryd op og tag herfra, for Herodes vil slå dig ihjel.« Men Jesus svarede: »Gå hen og sig til den ræv: Se, jeg uddriver dæmoner og foretager helbredelser i dag og i morgen, og den tredje dag er jeg ved målet. Men i dag og i morgen og i overmorgen skal jeg vandre, for en profet kan ikke dræbes andre steder end i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv. Jeg siger jer: I skal ikke se mig mere, før den dag kommer, da I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!«