Torsdag i 11. alm. uge II

16/06/2022 Hele dagen

Det almindelige kirkeår
Søndagstekstrække C
Hverdagstekstrække II


Torsdag i 11. alm. uge (III Ps)
Helgener: Vilhelm, abbed († 1203) (m)


Læsning Sir 48,1-14

Elias, en profet, fremstod. Han var som ild,
hans ord brændte som en fakkel.
Han bragte hungersnød over folket,
og i sin nidkærhed gjorde han dem få i tal.
Ved Herrens ord holdt han himlen lukket,
og tre gange fik han så ild til at falde ned derfra.
Hvor du vandt dig ære, Elias, ved dine undergerninger!
Hvem kan rose sig af at være som du?
Du vakte en død til live
fra dødsriget ved den Højestes ord.
Du styrtede konger i fordærv
og højt ansete mænd i døden på deres leje.
På Sinaj hørte du om straf,
på Horeb om dom og gengældelse.
Du salvede konger til at tage hævn
og profeter til at være dine efterfølgere.
Du blev taget bort i en ildstorm,
i en vogn med ildheste.
Du er, som der står skrevet, udpeget til i kommende tider
at dæmpe vreden, inden den bryder ud,
til at vende fædres hjerte til deres sønner
og til at genrejse Jakobs stammer.
Lykkelige er de, der fik dig at se,
og de, der er sovet ind i kærlighed.
For også vi skal leve.

Da Elias var skjult i stormen,
blev Elisa fyldt med hans ånd,
og så længe han levede,
fik ingen fyrste ham til at vakle,
ingen fik magt over ham.
Intet var ham for svært,
selv i døden profeterede hans legeme.
Mens han levede, gjorde han undere,
tilmed efter hans død var hans gerninger underfulde.

Trods alt dette vendte folket ikke om
og ophørte ikke med deres synder,
før de blev slæbt bort fra deres land som krigsfanger
og spredt over hele jorden.
Kun en lille del af folket blev ladt tilbage
og med dem en fyrste af Davids hus.

Vekselsang Sl 97,1-2.3-4.5-6.7

R. I retfærdige, glæd jer i Herren.

Herren er konge! Jorden skal juble,
de mange fjerne øer skal glæde sig.
Skyer og skymulm omgiver ham,
retfærdighed og ret er hans trones grundvold.

Foran ham går ilden,
og hans fjender omspændes af flammer.
Hans lyn oplyser verden,
jorden ser det og skælver.

Bjergene smelter som voks foran Herren,
foran hele jordens Herre.
Himlen fortæller om hans retfærdighed,
og alle folkene ser hans herlighed.

Alle, der dyrker gudebilleder, beskæmmes,
de som roser sig af afguder.
Alle guder skal kaste sig ned for ham.

Akklamation til Evangeliet Rom 8,15

Halleluja!
I har fået den ånd, som giver barnekår,
og i den råber vi: Abba, fader!

Evangelium Matt 6,7-15

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

Derfor skal I bede således:

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.«