17. december

17/12/2022 Hele dagen

Adventstiden II


Lørdag i 3. uge i advent (III Ps)
Helgener:
NB: Tidebønnen følger et særligt skema de sidste 7 dage før jul.
—–Særlige antifoner Til Zakarias’ og jomfru Marias lovsange.


Læsning 1 Mos 49,2. 8-10

Saml jer, og hør, Jakobs sønner,
Hør på Israel, jeres far!
Juda, dig skal dine brødre prise,
din hånd griber dine fjender i nakken;
din fars sønner skal kaste sig ned for dig.
Juda er en løveunge,
fra rov er du vendt hjem, min søn;
som en løve har han lagt sig til hvile,
som en hunløve, hvem tør vække ham?
Scepteret viger ikke fra Juda,
staven ikke fra hans fødder,
til der kommer en hersker,
ham skal folkene adlyde.

Vekselsang Sl 72,1-2.3-4ab.7-8.17

R.  I hans dage skal retfærdighed  blomstre
og freden skal være stor.

Gud, overdrag dine domme til kongen,
din retfærd til kongesønnen,
så han dømmer dit folk med retfærdighed
og dine hjælpeløse med retsindighed.

Bjergene skal bære fred for folket,
og højene retfærdighed.
Han skaffer folkets hjælpeløse ret,
han hjælper de fattige.

Retfærdighed skal blomstre i hans dage
og freden være stor, til månen forgår.
Han skal herske fra hav til hav
og fra floden til jordens ender.

Gid hans navn må leve for evigt,
så længe solen er til, skal hans navn vokse.
De skal velsigne sig i ham,
alle folk skal prise ham lykkelig.

Akklamation til Evangeliet

Halleluja!
Du, den Højestes Visdom,
du styrer alt med magt og mildhed;
kom og lær os klogskabs vej.

Evangelium Matt 1,1-17

Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn.

Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peres og Zera, Peres blev far til Hesron, Hesron til Ram, Ram til Amminadab, Amminadab til Nakshon, og Nakshon til Salmon. Salmon blev med Rahab far til Boaz, Boaz blev med Ruth far til Obed, Obed blev far til Isaj, og Isaj blev far til kong David.

David blev med Urias’ hustru far til Salomo, Salomo blev far til Rehabeam, Rehabeam til Abija, Abija til Asaf, Asaf til Joshafat, Joshafat til Joram, Joram til Uzzija, Uzzija til Jotam, Jotam til Akaz, Akaz til Hizkija, Hizkija til Manasse, Manasse til Amos, Amos til Josija, og Josija til Jekonja og hans brødre under bortførelsen til Babylon.

Efter bortførelsen til Babylon blev Jekonja far til Shealtiel, Shealtiel til Zerubbabel, Zerubbabel til Abiud, Abiud til Eljakim, Eljakim til Azor, Azor til Sadok, Sadok til Akim, Akim til Eliud, Eliud til Eleazar, Eleazar til Mattan, Mattan til Jakob og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus.

I alt er der altså fra Abraham indtil David fjorten slægtled, fra David indtil bortførelsen til Babylon fjorten slægtled, fra bortførelsen til Babylon og indtil Kristus fjorten slægtled.