Tirsdag i 3. uge i advent

13/12/2022 Hele dagen

Adventstiden I
Søndagstekstrække A


Tirsdag i 3. uge i advent (III Ps)
Helgener: Lucia, jomfru og martyr († 304) (m)


Læsning Sef 3, 1-2. 9-13

Så siger Herren:

»Ve den trodsige og blodbesudlede,
den tyranniske by!
Den adlyder ikke,
den tager ikke ved lære;
den stoler ikke på Herren,
den kommer ikke til sin Gud.
Derefter vil jeg forvandle folkenes læber,
så de bliver rene;
de skal alle påkalde Herrens navn
og stå sammen om at tjene ham.
Fra landet bag Nubiens floder
kommer mit spredte folk, mine tilbedere,
med offergaver til mig.
Den dag bliver du ikke gjort til skamme
for alle de onde gerninger,
da du brød med mig.
For da fjerner jeg fra dig
dem, der jubler over din storhed,
og du skal ikke længere være hovmodig
på mit hellige bjerg.
Men jeg lader dig beholde en rest,
et hjælpeløst og svagt folk;
Israels rest
stoler på Herrens navn.
De begår ikke uret,
de taler ikke løgn,
svigagtig tale
findes ikke i deres mund.
De skal græsse og lejre sig,
og ingen jager dem bort.«

Vekselsang Sl 34,2-3.6-7.17-18.19

R. Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham.

Jeg vil prise Herren til alle tider,
min mund skal altid lovsynge ham.
Jeg fryder mig over Herren,
de ydmyge hører det med glæde.

De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde,
deres ansigter skal ikke forgræmmes.
Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham,
han frelste ham af alle hans trængsler.

Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt,
han vil udslette deres navn på jorden.
Når de retfærdige skriger, hører Herren dem,
og han befrier dem fra alle deres trængsler.

Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust,
han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.

Akklamation til Evangeliet

Halleluja!
Herre, kom og tøv ej længere,
tilgiv misgerningerne hos dit folk.

Evangelium Matt 21,28-32

På den tid sagde Jesus til ypperstepræsterne og folkets ældste: »Hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag. Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje?« De svarede: »Den første.« Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham.«