Fredag i 5. uge i påsken

20/05/2022 Hele dagen

Påsketid
Søndagstekstrække C


Fredag i 5. uge i påsken (I Ps)
Helgener: Bernardin af Siena, præst († 1444)


Læsning ApG 15,22-31

I de dage besluttede apostlene og de ældste sammen med hele menigheden at udvælge nogle af dens mænd og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. Det blev Judas, der kaldtes Barsabbas, og Silas, som var ledende mænd blandt brødrene. De fik denne skrivelse med: »Apostlene og de ældste, jeres brødre, hilser vore brødre af hedensk herkomst i Antiokia og Syrien og Kilikien. Vi har hørt, at der er kommet nogle fra os, som har forvirret jer og foruroliget jer med deres ord; men vi har ikke givet dem noget påbud. Derfor har vi i enighed besluttet at udvælge nogle mænd og sende dem til jer sammen med vor kære Barnabas og Paulus. Det er mænd, som har vovet deres liv for vor Herre Jesu Kristi navn. Vi sender altså Judas og Silas, for at de mundtligt kan fortælle jer det samme. For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige, at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler I ret. Lev vel!« Så blev de sendt af sted, og de kom til Antiokia, hvor de samlede hele menigheden og overrakte brevet. Da de havde læst det, blev der glæde over denne formaning.

Vekselsang Sl 57,8-9.10-12

R. Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre.

eller:

Halleluja!

Mit hjerte er trygt, Gud,
mit hjerte er trygt,
jeg vil synge og spille.
Vågn op, min sjæl,
vågn op, harpe og citer,
jeg vil vække morgenrøden.

Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre,
jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene.
For din godhed når helt op til himlen,
din troskab til skyerne.
Løft dig højt over himlen, Gud,
lad din herlighed komme over hele jorden.

Akklamation til Evangeliet Joh 15,15b

Halleluja.
Jeg kalder jer venner, siger Herren,
for alt, hvad jeg har hørt af min fader,
har jeg gjort kendt for jer.

Evangelium Joh 15,12-17

På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden..«