DEN HELLIGE TREENIGHED A

07/06/2020 Hele dagen

DET ALMINDELIGE KIRKEÅR
Søndagstekstrække A
Hverdagstekstrække II


DEN HELLIGE TREENIGHED (h)
Helgener:
Valfart til Øm bortfalder i år


1. læsning 2 Mos 34,4b-6. 8-9

Tidligt om morgenen gik Moses op på Sinajs bjerg, sådan som Herren havde befalet ham, og han tog de to stentavler med sig. Herren steg ned i skyen og stillede sig hos ham, og Moses påkaldte Herrens navn. Og Herren gik forbi ham og råbte: “Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed.

Straks kastede Moses sig til jorden og sagde: “Herre, hvis jeg har fundet nåde for dine øjne, så gå med iblandt os, Herre, for nok er det et stivnakket folk, men du vil tilgive vor skyld og synd og beholde os som din ejendom.”

Vekselsang Dan 3,52.53.54.55.56

R. Lovprist og ophøjet i evighed.

Lovet være du, Herre, vor fædres Gud,
og priset og højt ophøjet i evighed.
Lovet være dit hellige og herlige navn,
højlovet og ophøjet i evighed.

Lovet være du i dit hellige og herlige tempel,
højt lovsunget og højt berømmet i evighed.

Lovet være du, som fra dit sæde over keruberne
skuer ned i verdensdybet,
priset og højt ophøjet i evighed.

Lovet være du på din kongetrone,
højt lovsunget og højt ophøjet i evighed.

Lovet være du deroppe over himmelhvælvingen,
lovsunget og æret i evighed.

2. læsning 2 Kor 13,11-13

Brødre og søstre! Glæd jer! Bring alt i den rette stand, tag imod formaning, vær enige, hold fred! Og kærlighedens og fredens Gud vil være med jer. Hils hinanden med helligt kys! Hilsen fra alle de hellige.

Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Akklamation til Evangeliet jf. Åb 1,8

Halleluja!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
Gud Herren, som er og som var og som kommer.

Evangelium Joh 3,16-18

På den tid sagde Jesus til Nikodemus: “Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.”