HERRENS FØDSEL

25/12/2017 Hele dagen

INDLEDNING AF DAGEN
LÆSNINGERNES TIDEBØN
MORGENBØN
MIDDAGSBØN
2. VESPER
BØN FOR NATTEN


INDLEDNING AF DAGEN

Salme 95                                     Opfordring til at lovprise Gud.

V. Herre, oplad mine læber.
A. Og min mund skal forkynde din pris.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Kom, lad os juble for Herren, *
bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe.
Lad os træde frem for ham med takkesang, *
bryde ud i lovsang til ham.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

For Herren er en stor Gud, *
en mægtig konge over alle guder.
I hans hånd er jordens dybder, *
bjergenes tinder tilhører ham.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Havet tilhører ham, for han skabte det, *
hans hænder formede landjorden.
Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os, *
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
for han er vor Gud, †
og vi er hans folk, *
de får, han vogter.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Om I dog i dag ville lytte til ham! *
Gør ikke jeres hjerter hårde som ved Meriba,
som den dag ved Massa i ørkenen, †
da jeres fædre udæskede mig *
og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

I fyrre år følte jeg afsky for den slægt, †
og jeg sagde: De er et folk, der farer vild i deres hjerte, *
og de kender ikke mine veje.
Så svor jeg i min vrede: *
De skal aldrig komme ind til min hvile.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.
Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Tilbage til sidens begyndelse

LÆSNINGERNES TIDEBØN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle: Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

 HYMNE 
Et barn er født i Betlehem
© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: 15. årh. / Lossius 1553
Tysk visemelodi omkring 1600 / A.P. Berggreen 1849
1. Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!
2. En fattig jomfru sad i løn
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja!
3. Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom:
Halleluja, halleluja!
4. Og Østens vise ofred der
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja!
5. Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja!
6. Guds kære børn vi blev på ny,
skal holde jul i Himmel-by.
Halleluja, halleluja!

7. På stjernetæpper lyseblå
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!

8. Guds engle der os lære brat
at synge, som de sang i nat:
Halleluja, halleluja!

9. Da vorde engle vi som de,
Guds milde ansigt skal vi se.
Halleluja, halleluja!

10. Ham være pris til evig tid
for frelser bold og broder blid!
Halleluja, halleluja!

Latin 14. årh. Tysk 1545. Dansk 1544. 1569.
N.F.S. Grundtvig 1820 og 1845.

SALMODI

Salme 2

1. ant. Herren sagde til mig: * Du er min Søn, jeg har født dig i dag!

Hvorfor er folkeslagene i oprør? *
Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes?
Jordens konger rejser sig, *
fyrsterne slår sig sammen
mod Herren og mod hans salvede:
»Lad os sprænge deres lænker *
og befri os fra deres reb.«

Han, som troner i himlen, ler, *
Herren spotter dem.
Så taler han til dem i sin vrede *
og forfærder dem ved sin harme:
»Jeg har indsat min konge *
på Zion, mit hellige bjerg!«

Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt: †
Han sagde til mig: »Du er min søn, *
jeg har født dig i dag.
På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom *
og den vide jord som arvelod.
Du skal knuse dem med et jernscepter, *
sønderslå dem som pottemagerens kar.«

I konger, vær nu kloge, *
tag imod råd, I jordens dommere:
Tjen Herren i frygt!  *
Kys hans fødder i rædsel!
Ellers bliver han vred, og I går til grunde; †
for hans vrede blusser hurtigt op. *
Lykkelig hver den, der søger tilflugt hos ham.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

1. ant. Herren sagde til mig: * Du er min Søn, jeg har født dig i dag!

Salme 19, 2-7

2. ant. Som en brudgom * går Herren ud af sit telt.

Himlen fortæller om Guds herlighed, *
hvælvingen beretter om hans hænders værk;
dag forkynder det til dag, *
nat kundgør det til nat.
Der lyder ingen ord, ingen tale, *
uden at deres røst høres;
deres røst når ud over hele jorden, *
deres ord til verdens ende.

På himlen har han rejst et telt til solen, †
den går som en brudgom ud af sit kammer, *
den gennemløber sin bane glad som en helt.
Fra himlens ene ende går den ud †
og når rundt til den anden, *
intet er skjult for dens glød.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

2. ant. Som en brudgom * går Herren ud af sit telt.

Salme 45

3. ant. Ynde er udgydt på dine læber, * derfor velsignede Gud dig for evigt.

Mit hjerte strømmer over med skønne ord, †
jeg fremsiger mit digt for kongen, *
min tunge er som hurtigskriverens pen.

Du er den smukkeste blandt mennesker, †
ynde er udgydt på dine læber, *
derfor velsigner Gud dig
til evig tid.
Spænd dit sværd om lænden, du helt, *
i højhed og pragt!
Drag ud med lykke †
for sandheds og retfærdigheds sag, *
din højre hånd skal vise dig frygtelige gerninger!
Dine hvæssede pile sidder †
i hjertet på kongens fjender, *
folkene falder omkring dig.

Din trone, Gud, står til evig tid, *
dit kongescepter er retfærdighedens scepter.
Du elsker ret og hader uret, †
derfor har Gud, din Gud, salvet dig *
med glædens olie frem for dine lige.
Af myrra, aloe og kassia dufter alle dine klæder; *
strengespil fra elfenbenspaladser glæder dig.

Kongedøtre går dig i møde, *
dronningen står ved din højre side, smykket med Ofir-guld.
Hør efter, min datter, lyt opmærksomt: *
Glem dit folk og din fars hus!
Kongen begærer din skønhed, *
han er din herre, kast dig ned for ham!
Tyrus’ døtre kommer til dig med gaver, *
rigmænd i folket søger din gunst.

Hvor er kongedatteren prægtig! *
Hendes kjole har guldindfattede perler,
i brogede klæder føres hun til kongen, †
jomfruerne er i hendes følge, *
hendes veninder føres til dig.
De føres til dig under glædessang og jubel, *
og træder ind i kongens palads.

Dine sønner skal træde i dine fædres sted, *
du skal gøre dem til fyrster over hele jorden.
Jeg vil prise dit navn i slægt efter slægt, *
derfor skal folkene prise dig for evigt og altid.

3. ant. Ynde er udgydt på dine læber, * derfor velsignede Gud dig for evigt.

VERS

V. Ordet blev kød. Halleluja.
A. Og tog bolig iblandt os.

LÆSNINGER

1. læsning  Esajas Bog 11,1-10
Isajs rodskud

Men der skyder en kvist fra Isajs stub,
et skud gror frem fra hans rod
Over ham hviler Herrens ånd,
visdoms og indsigts ånd,
råds og styrkes ånd,
kundskabs og gudsfrygts ånd;
han lever og ånder i frygt for Herren.
Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser,
fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører;
han dømmer de svage med retfærdighed,
fælder retfærdig dom over landets hjælpeløse.
Han slår voldsmanden med sin munds stok,
og med læbernes ånde dræber han den uretfærdige;
retfærdighed er bæltet om hans lænder,
trofasthed bæltet om hans hofter.

Ulven skal bo sammen med lammet,
panteren ligge sammen med kiddet;
kalv og ungløve græsser sammen,
en lille dreng vogter dem.
Koen og bjørnen bliver venner,
deres unger ligger sammen,
og løven æder strå som oksen.
Spædbarnet leger ved slangens hule,
det lille barn stikker sin hånd
ind i hugormens hul.
Ingen volder ondt eller ødelæggelse
på hele mit hellige bjerg;
for landet er fyldt med kundskab om Herren,
som vandet dækker havets bund.

På den dag
skal Isajs rodskud stå som et banner for folkeslagene;
til ham skal folkene søge,
og hans bolig skal være herlighed.

VEKSELSANG

R. I dag lod himlens konge sig føde af en Jomfru for at kalde det fortabte menneske til himlens rige.
Glæd jer englehære for evig frelse er blevet åbenbaret for menneskene.
V. Ære være Gud i det højeste, og fred på jorden for mennesker af god vilje.
Glæd jer englehære for evig frelse er blevet åbenbaret for menneskene.

2. LÆSNING

Fra en prædiken af Leo den Store

Højt elskede brødre! I dag er os en Frelser født! Lad os fryde os! Det ville være utilladeligt at være bedrøvet i dag, for i dag er det livets fødselsdag; det livs fødselsdag, som for os dødelige skabninger borttager dødens brod og bringer os det glade løfte om en evighed. Ingen udelukkes fra at tage del i i vor jubel. Alle mennesker har lige stor årsag til glæde, for vor Herre, som er syndens og dødens overmand, og som så, at vi alle var under fordømmele, er kommet for at frigøre os alle. Glæd dig, hvis du er en helgen, for du er kommet kronen nærmere. Glæd dig, hvis du  er en synder, for din Frelser byder dig tilgivelse! Og er du en hedning, da glæd dig, for Gud kalder dig til livet!

For da tidens fylde var inde, som var fastsat efter Guds uransagelige råd, tog Guds Søn selv menneskets natur på sig, så han kunne forsone denne natur med ham, som har skabt den; derfor er djævelen, denne døden opfinder, blevet mødt og overvundet i selve det kød, som var stedet for hans sejer.

Lad os takke Gud Fader ved hans Søn i Helligånden, som for den store kærligheds skyld, hvormed han elskede os, havde barmhjertighed med os og har levendegjort os sammen med Kristus, skønt vi var døde i synden, for at vi i ham kunne blive nye skabninger og hans hænders nye værk.

Lad os da aflægge det gamle menneske med alle dets gerninger, og da vi har opnået at blive delagtiggjort i Kristi sønneforhold, lad os aflægge kødets gerninger. Derfor, du kristne, vær dig din værdighed bevidst! Du har fået del i den guddommelige natur; lad være med en fordærvet levevis atter at falde tilbage til de usle kår, du er løftet op fra. Husk, hvilket legeme du er lem på, og hvem der er dets hoved. Husk, at et er ham, der har befriet dig fra mørkets magt og ført dig ind i Guds lys og Guds rige.

VEKSELSANG

R. I dag er den sande fred steget ned til os fra himlen. I dag lod himlene flyde nåde ned som honning over jorden.
V.  Nu gryr frelsens nye dag, lovet os fra fordums tid, den evige glædes dag.
I dag lod himlene flyde nåde ned som honning over jorden.

TE DEUM

Dig lover vi, Herre, vor Gud! *
     Evige Fader, al skabning hylder dit navn!
Dig priser engelenes talløse skare, †
Himlens og jordens mægtige ånder, *
keruber, serafer råber til dig i endeløs jubel:

Hellig, hellig, hellig er du, †
Hersker over englenes hære. *
Himmel og jord stråler af din herlighed.

Dig lover apostlenes herlige kor, †
Dig hylder profeternes ærværdige skare. *
Dig priser martyrernes hvidklædte flok.

Udover hele jorden †
forkynder vor hellige Kirke dit navn, *
undelig ophøjede Fader,

med Kristus, din sande og eneste Søn, *
og Helligånden, vor trøster og talsmand.

Kristus, du herlige konge! *
Gud Faders evige Søn!

Ydmygt blev du os mennesker lig *
og frelste os ved dit eget blod.

Ved dig har døden mistet sin brod, *
og Himlen blev åbnet for dem, der tror.

Nu sidder du ved Guds højre side *
i Faderens herlighed.

Vi ved, at du skal være vor dommer. †
Kom os da nådig til hjælp. *
Vi stoler på dig, du er vort evige håb.

Dag ud og dag ind *
velsigner vi dig,
og slægt efter slægt *
højlover dit hellige navn.

Lad os engang for din herligheds trone †
synge din pris i de saliges kor, *
en evig jublende lovsang! Amen.

AFSLUTTENDE BØN

Gud, på underfuld måde har du skabt menneskenaturens værdighed, og endnu mere underfuld har du genskabt den.
Giv os at få del i hans guddom, som værdigedes at påtage sig vor menneskelige skikkelse.
Han, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, Gud fra evighed til evighed.

A. Amen

Ved fælles bøn afsluttes med

V. Lad os lovprise Herren.
A. Gud ske tak og lov.

Tilbage til sidens begyndelse


MORGENBØN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle: Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

1. Fra der, hvor solen først gå frem,
til verdens sidste grænsebræm
vi love vil vor Frelser kær,
dertil Maria væn og skær.
2. Han, som har hele verden skabt,
men ville ej se os fortabt,
tog sig en tjeners klædning på
for mellem mennesker at gå.
3. På almagtsord og englebud
hans moder blev en jomfru prud
og hun, som mø og moder var,
sin Skaber under hjertet bar.
4. Hun føder ham i Betlehem,
som over stjerner har sit hjem,
og dier af sit jomfrubryst
ham, der er hele verdens trøst.
5. Her hviler han på krybbestrå,
der hvælved nattehimlen blå,
og han, som føder dyr og fugl,
i stalden finder fattigt skjul.
6. Thi glædes alle Himlekor,
og engle juble over jord.
Han, som er verdens hyrde god,
blandt hyrderne hans vugge stod.
T.  A solis ortus cardine, Sedulius, 5. årh.,
     Johs. Jørgensen, 1886-1956
M: Antifonale Monasticum, s. 242
M: Schumann, 1539, L. 300
M: 15. årh. /Spangenberg. 1568

Psalteriet, 1. uge, søndag s.810

SALMODI

Salme 63,2-9       Sjælens tørst efter Gud

Det vand, jeg giver ham, skal i ham blive kildespring til evigt liv (Joh 4,14)

1. ant. Hvem så I hyrder? * Sig det! forkynd det for os! Hvem har åbenbaret sig på jorden?
Vi så et nyfødt barn og et englekor, som priste Herren. Halleluja.

Gud, du er min Gud, *
jeg søger dig,
min sjæl tørster efter dig, †
min krop længes efter dig *
i det tørre, udpinte, vandløse land.
Ja, jeg vil skue dig i helligdommen *
og se din magt og herlighed,
for din troskab er bedre end livet. *
Mine læber skal lovsynge dig,
ja, jeg vil prise dig hele mit liv, *
i dit navn vil jeg løfte mine hænder.
Min sjæl mættes som af fede retter, *
og min mund lovpriser dig med jublende læber,
når jeg på mit leje husker dig *
og tænker på dig i nattetimerne.

For du er blevet min hjælp, *
og jeg jubler i dine vingers skygge.
Min sjæl hænger ved dig, *
og din højre hånd holder mig fast.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

1. ant. Hvem så I hyrder? * Sig det! forkynd det for os! Hvem har åbenbaret sig på jorden?
Vi så et nyfødt barn og et englekor, som priste Herren. Halleluja.

Bibelsk lovsang Dan. 3, 57-88.56         Universets hymne

Lovsyng vor Gud, alle hans tjenere (Åb 19,5)

2. ant. Englen sagde til hyrderne: * “Jeg forkynder jer en stor glæde, thi i dag er verdens Frelser født jer.” Halleluja.

Pris Herren, alle I Herrens værker, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I himle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I Herrens engle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vande oppe over himlen, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, hele hans hær, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, sol og måne, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, himlens stjerner, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, al regn og dug, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vinde, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, ild og glød, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, kulde og hede, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, dugdråber og snefnug, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, nætter og dage, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, lys og mørke, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, frost og kulde, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, rim og sne, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, lyn og skyer, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Pris Herren, du jord, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, bjerge og høje, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alt hvad der vokser på jorden, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, have og floder, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I kilder, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, havdyr og alt hvad der rører sig i vandet, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle himlens fugle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vilde dyr og alt kvæg, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Pris Herren, I mennesker, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, Israel, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I præster, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I tjenere, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I retfærdiges ånder og sjæle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I hellige og ydmyge af hjertet, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, Hananja, Azarja og Mishael, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Lad os lovprise Faderen og Sønnen med Helligånden, *
lovsynge og ophøje ham til evig tid.

Lovet være du i himmelhvælvingen, *
lovsunget og æret til evig tid.

Ære være….. udgår

2. ant. Englen sagde til hyrderne: * “Jeg forkynder jer en stor glæde, thi i dag er verdens Frelser født jer.” Halleluja.

Salme 149          De helliges fryderåb

Kirkens børn, det nye folks børn, jubler i Kristus, deres Konge (Hesychios)

3. ant. Et barn er født os, * en søn er givet os, og hans navn skal være Vældig Gud. Halleluja.

Syng en ny sang for Herren, *
hans pris i de frommes forsamling!
Israel skal glæde sig over sin skaber, *
Zions sønner skal juble over deres konge.
I dans skal de lovprise hans navn, *
til pauke og citer skal de lovsynge ham.
For Herren glæder sig over sit folk *
og smykker de ydmyge med frelse.
De fromme fryder sig i herlighed, *
på deres leje bryder de ud i jubel.
Fra deres struber lyder hyldest til Gud, *
i deres hænder har de tveæggede sværd,
så de kan hævne sig på folkene, *
straffe alle folkeslagene
og lægge deres konger i lænker, *
deres fornemme i fodjern.
Sådan vil de fuldbyrde den dom, der står skrevet, *
til herlighed for alle hans fromme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

3. ant. Et barn er født os, * en søn er givet os, og hans navn skal være Vældig Gud. Halleluja.

LÆSNING       Hebr 1,1-2

Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne,
men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn,
hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.

VEKSELSANG

V. Sin frelse har Herren gjort kendt. * Halleluja, halleluja.
A. Sin frelse har Herren gjort kendt. * Halleluja, halleluja.
V. Åbenbaret sin retfærd for folkenes åsyn.
A. Halleluja, halleluja.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. Sin frelse har Herren gjort kendt. * Halleluja, halleluja.

ZAKARIAS LOVSANG             Luk 1, 68-79

Ant. Ære være Gud i det høje, * over jorden fred, over mennesker Gus velbehag. Halleluja.

Lovet være Herren, Israels Gud, *
thi han har besøgt og forløst sit folk
og oprejst os et frelsens horn *
i sin tjener Davids hus,
som han havde lovet ved sine profeters mund *
fra fordums tid:

en frelse fra vore fjender *
og fra alle vore haderes hånd,
for at øve barmhjertighed mod vore fædre *
og ihukomme sin hellige pagt,
den ed, han tilsvor Abraham, vor fader, *
at han ville give os,
at vi, udfriede fra vore fjenders hånd, *
må tjene ham uden frygt
i fromhed og retfærd *
for hans åsyn alle vore dage.

Og du, barnlille! Skal kaldes den Højestes profet; *
thi du skal gå foran Herren for at bane hans veje
og lære hans folk at kende frelsen *
ved deres synders forladelse,
takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, *
ved hvilken Solopgangen fra det Høje vil besøge os
for at skinne for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, *
og lede vore fødder ind på fredens veje.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed.  Amen.

Ant. Ære være Gud i det høje, * over jorden fred, over mennesker Gus velbehag. Halleluja.

FORBØNNER OG INDVIELSE AF DAGEN

Guds Ord var  til for før alle tider og blev født som menneske for os i tiden.
Lad os tilbede ham og med glæde og lovprisning sige:

R. Jorden juble , thi du er kommet!

Kristus, Guds evige Ord, du er blevet kød og har taget bolig iblandt os,
– lad vore hjerter fyldes af glæde, fordi du stadig bor hos os.

R. Jorden juble , thi du er kommet!

Vor Frelser, ved din fødsel har du åbenbaret os Guds trofasthed,
– giv os at holde vore dåbsløfter af hele vort hjerte.

R. Jorden juble , thi du er kommet!

Himlens og jordens Konge, ved dine engle har du forkyndt freden for menneskene,
– bevar os i din fred.

R. Jorden juble , thi du er kommet!

Herre, du er det sande vintræ, som giver os livets frugt,
– giv os altid at blive i dig for at bære megen frugt.

R. Jorden juble , thi du er kommet!

 

(Frie forbønner)

FADER VOR

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

BØN

Almægtige Gud, det nye lys fra dit menneskevordne Ord stråler over os.
Lad al vor gerning afspejle den stråleglans, der lyser ved troen i vort hjerte.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Hvis en præst eller diakon leder tidebønnen, lyser han velsignelsen.

V.
Herren være med jer.
R. Og med din ånd.

V. Den almægtige Gud,
Fader, Søn og Helligånd  velsigne jer.

Hvis der herefter ikke følger nogen anden liturgis handling, afsluttes med:

V. Gå ud med Kristi fred.
R. Gud ske tak og lov.

Hvis tidebønnen ikke ledes af en præst eller diakon, og når man beder den for sig selv, følger ingen udsendelse.
I stedet afsluttes med:

V. Herren velsigne os og værne os og føre os til det evige liv.
R. Amen.

Tilbage til sidens begyndelse


MIDDAGSBØN

HYMNE
© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: 15. årh. / Michael Weisse 1531
1. Glæden hun er født i dag,
Himmeriges glæde,
ved Gud Faders velbehag
fryde sig de spæde!
Han, som var frygtelig
og utilgængelig
i sin høje bolig,
han nu i barnedragt
har sig i krybben lagt,
med vort støv fortrolig.
2.Født er han ved midnatstid,
skabte sol og måne,
han, som ejer verden vid,
hus i stald vil låne;
han, som på skyerne
ager blandt stjernerne,
svøbes som de spæde!
Ham, som på dommedag
taler med tordenbrag,
nu man hører græde!
3. Hyrder, som på nattevagt
lå i blomstervange,
bud dem blev fra Himlen bragt
brat med englesange:
Født er på jorderig
kongen af Himmerig,
frelseren fra døden,
hviler i krybberum,
har dog alt herredom,
skøn som morgenrøden.
4. Herre! dine hænders værk
er vi alle sammen,
vi er svage, du er stærk,
du er ja og amen.1
Til os du dalede,
lad os til Himlene
nu med dig opfare!
Tårer du her udgød,
lær os nu sangen sød
med din engleskare!
Latin 14. årh. (Dansk 1535).
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1847.
1 2 Kor 1,19-20

SALMODI

Formiddag
Ant. Josef og Maria, Jesu moder, * undrede sig over, hvad der blev sagt om ham.
Middag
Ant. Maria * gemte alle dise ord i sit hjerte og grundede over dem.
Eftermiddag
Ant. Mine øjne * har set din frelse,  som du har beredt for folkenes åsyn.
Salme 19, 9-15

Herrens lov er fuldkommen, *
den styrker sjælen.
Herrens vidnesbyrd står fast, *
det giver den uerfarne visdom.
Herrens forordninger er retskafne, *
de glæder hjertet.
Herrens befaling er ægte, *
den giver øjnene glans.
Herrens ord er rent, *
det består til evig tid.
Herrens bud er sandhed, *
de er alle retfærdige.
De er mere kostbare end guld, *
end det reneste guld i mængde,
de er sødere end honning, *
end flydende honning.
Din tjener lader sig advare af dem, *
der er stor løn ved at holde dem.
Hvem lægger mærke til uforsætlige synder? *
Rens mig for skjulte synder!
Skån også din tjener for de overmodige, *
lad dem ikke få magt over mig!
Da er jeg udadlelig *
og uden skyld i grov overtrædelse.
Tag nådigt imod min munds ord †
og mit hjertes tanke, *
Herre, min klippe og forløser!
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.
Salme 47 
Alle folkeslag, klap i hænderne, *
bryd ud i jubelråb for Gud!
For Herren, den Højeste, er frygtindgydende, *
en mægtig konge over hele jorden.
Han lægger folkene under os, *
folkeslagene under vore fødder.
Han udvælger vort land til os, *
Jakobs stolthed, som han elsker.Gud drager op under jubelråb, *
Herren drager op til hornets klang.
Syng for Gud, syng! *
Syng for vor konge, syng!
For Gud er hele jordens konge, *
syng hyldestsang!Gud er konge over folkene, *
Gud sidder på sin hellige trone.
Folkenes fyrster er samlet
med Abrahams Guds folk,  †
for jordens skjolde tilhører Gud.*
Højt er han ophøjet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Salme  48

Herren er stor †
og højt lovprist *
i vor Guds by.
Hans hellige bjerg *
knejser smukt
til fryd for hele jorden, †
Zions bjerg i det yderste nord, *
den store konges by.
Gud er i dens borge, *
han giver sig til kende som værn.

For kongerne sluttede sig sammen *
og rykkede frem i flok.
Men da de så op, blev de målløse *
og flygtede i rædsel,
på stedet blev de grebet af angst, *
af veer som den fødende.
Med østenstormen *
knuser du Tarshish-skibe.

Som vi har hørt det, *
har vi nu set det
i Hærskarers Herres by, †
i vor Guds by; *
Gud lader den bestå til evig tid.
Gud, vi har oplevet din troskab *
her i dit tempel.
Som dit navn er, Gud, *
sådan skal din lovsang lyde
til jordens ender; *
din højre hånd er fuld af retfærdighed.
Zions bjerg skal glæde sig, †
Judas døtre skal juble *
over dine domme.

Gå omkring Zion, †
gå rundt om den, *
og tæl dens tårne.
Læg mærke til dens ringmur, †
gå gennem dens borge, *
så I kan fortælle den kommende slægt,
at sådan er Gud, †
vor Gud i al evighed, *
han skal lede os!

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Formiddag
Ant. Josef og Maria, Jesu moder, * undrede sig over, hvad der blev sagt om ham.
Middag
Ant. Maria * gemte alle dise ord i sit hjerte og grundede over dem.
Eftermiddag
Ant. Mine øjne * har set din frelse,  som du har beredt for folkenes åsyn.

 LÆSNING

Formiddag     Tit 2,11-12

For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster
og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden.

VERS
V. Herren kom sin miskundhed i hu, halleluja!
A. og sin sandhed mod Israels hus, halleluja!

Middag     1 Joh 4,9

Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.

VERS
V. Jordens yderste grænser har set, halleluja!
A. frelsen fra vor Gud, halleluja!

Eftrmiddag     ApG 10,36

Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus; han er alles Herre.

VERS
V. Kærlighed og sandhed mødtes, halleluja!
A. Retfærdighed skal favne fred, halleluja!

AFSLUTTENDE BØN

Evige Gud,
på underfuld måde skabte du menneskenaturen
og på endnu mere underfuld måde fornyede du den.
Vibeder dig:
giv os del i din Søns guddommelighed,
han som ville dele vor menneskenatur.
Som lever og råder evighed.

A. Amen

Ved fælles bøn afsluttes med
V. Lad os lovprise Herren.
R. Gud ske tak og lov.

Tilbage til sidens begyndelse


2. VESPER

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: 15. årh. / Lossius 1553
Tysk visemelodi omkring 1600 / A.P. Berggreen 18491
1. Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!
2. En fattig jomfru sad i løn
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja!
3. Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom:
Halleluja, halleluja!
4. Og Østens vise ofred der
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja!
5. Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja!
6. Guds kære børn vi blev på ny,
skal holde jul i Himmel-by.
Halleluja, halleluja!
7. På stjernetæpper lyseblå
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!
8. Guds engle der os lære brat
at synge, som de sang i nat:
Halleluja, halleluja!
9. Da vorde engle vi som de,
Guds milde ansigt skal vi se.
Halleluja, halleluja!10. Ham være pris til evig tid
for frelser bold og broder blid!
Halleluja, halleluja!
Latin 14. årh. Tysk 1545. Dansk 1544. 1569.
N.F.S. Grundtvig 1820 og 1845.

SALMODI

Salme 110, 1-5. 7

1. ant. Fyrster er hos dig * på kampens dag i helligheds glans.
»Jeg fødte dig af mit skød før morgenrøden.«

Herren sagde til min herre: *
»Sæt dig ved min højre hånd,
indtil jeg får lagt dine fjender *
som en skammel for dine fødder!«

Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Zion, †
hersk midt blandt dine fjender! *
Dit folk møder villigt frem på din kampdag.

»På hellige bjerge har jeg født dig *
som dug af morgenrødens moderskød.«

Herren har svoret og angrer det ikke: †
»Du er præst for evigt *
på Melkisedeks vis.«

Herren er ved din højre side, *
på sin vredes dag knuser han konger.
Af bækken ved vejen drikker han, *
derfor kan han løfte hovedet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

1. ant. Fyrster er hos dig * på kampens dag i helligheds glans.
»Jeg fødte dig af mit skød før morgenrøden.«

Salme 130

2. ant. Hos Herren er miskundhed, * hos ham er forløsning i overflod.

Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. *
Herre, hør mit råb,
lad dine ører lytte *
til min tryglen!
Hvis du, Herre, vogtede på skyld, *
hvem kunne da bestå, Herre?
Men hos dig er der tilgivelse, *
for at man skal frygte dig.

Jeg håber på Herren, †
min sjæl håber; *
jeg venter på hans ord,
min sjæl venter på Herren †
mere end vægterne på morgen, *
end vægterne på morgen.

Israel, vent på Herren, †
for hos Herren er der troskab, *
hos ham er der altid udfrielse.
Han udfrier Israel *
fra al dets skyld.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

2. ant. Hos Herren er miskundhed, * hos ham er forløsning i overflod.

Bibelsk lovsang Kol 1, 12-20

3. ant. I begyndelsen * og fra evighed af var Ordet Gud,
og han er født i dag som verdens Frelser.

Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige *
til at få del i de helliges arv i lyset.
Han friede os ud af mørkets magt *
og flyttede os over i sin elskede søns rige;
i ham har vi forløsningen, *
syndernes forladelse.
Han er den usynlige Guds billede, *
al skabnings førstefødte.
I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, *
det synlige og det usynlige,
troner og herskere, †
magter og myndigheder. *
Ved ham og til ham er alting skabt.
Han er forud for alt, *
og alt består ved ham.
Han er hoved for legemet, kirken. †
Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, *
for at han i alle ting skulle være den første.
For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig *
     og ved ham at forsone alt med sig,
på jorden som i himlene, *
ved at stifte fred ved hans blod på korset.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

3. ant. I begyndelsen * og fra evighed af var Ordet Gud,
og han er født i dag som verdens Frelser.

LÆSNING       1 Joh 1,1-3

Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vore øjne, det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved: livets ord –
og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os –
det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os;
og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus.

VEKSELSANG

V. Ordet blev kød. Halleluja, halleluja.
A. Ordet blev kød. Halleluja, halleluja.
V. Og tog bolig iblandt os.
A. Halleluja, halleluja.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. Ordet blev kød. Halleluja, halleluja.

JOMFRU MARIAS LOVSANG             Luk 1, 46b-55

Ant. I dag r Kristus født, * i dag er Frelseren kommet.
I dag synger englene over jorden og ærkeenglene fryder sig.
I dag jubler de retfærdige og råber:
»Ære være Gud i det høje!« Halleluja.

Min sjæl ophøjer Herren, *
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde. *
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. *
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, *
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm, *
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen, *
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver, *
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel *
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre – *
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. I dag r Kristus født, * i dag er Frelseren kommet.
I dag synger englene over jorden og ærkeenglene fryder sig.
I dag jubler de retfærdige og råber:
»Ære være Gud i det høje!« Halleluja.

FORBØNNER

Lad os fejre Kristus med jubel. Ved hans fødsel forkyndte englene freden for verden.
Lad os bede:

R. Lad din fødsel bringe fred til alle mennesker!

Herre, skænk Kirken dine gavers fylde,
– la din fødsel blive en kilde til trøst og fred.

R. Lad din fødsel bringe fred til alle mennesker!

Du kom som vort livs hyrde og vogter,
– giv at paven og biskopperne forbliver gode husholdere over din mangfoldige nåde.

R. Lad din fødsel bringe fred til alle mennesker!

Du evighedernes Konge, som har ladet dig begrænse af menneskets korte livstid og foranderlige kår
– giv os svage og dødelige mennesker del i din evighed.

R. Lad din fødsel bringe fred til alle mennesker!

Du, som var ventet fra verdens begyndelse, og som kom i tidens fylde,
– vis, at du er dem nær, som stadig venter på dig.

R. Lad din fødsel bringe fred til alle mennesker!

Du, som blev menneske og kom for at give nyt liv til os, som lå under dødens forkrænkelighed,
– giv livets fylde til alle afdøde

R. Lad din fødsel bringe fred til alle mennesker!

(Frie forbønner)

FADER VOR

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

BØN

Almægtige Gud, det nye lys fra dit menneskevordne Ord stråler over os.
Lad al vor gerning afspejle den stråleglans, der lyser ved troen i vort hjerte.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Hvis en præst eller diakon leder tidebønnen, lyser han velsignelsen.

V.
Herren være med jer.
R. Og med din ånd.

V. Den almægtige Gud,
Fader, Søn og Helligånd  velsigne jer.

Hvis der herefter ikke følger nogen anden liturgisk handling, afsluttes med:

V. Gå ud med Kristi fred.
R. Gud ske tak og lov.

Hvis tidebønnen ikke ledes af en præst eller diakon, og når man beder den for sig selv, følger ingen udsendelse.
I stedet afsluttes med:

V. Herren velsigne os og værne os og føre os til det evige liv.
R. Amen.

Tilbage til sidens begyndelse


BØN FOR NATTEN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Kort stilhed med selvransagelse. Beder man i fællesskab kan en af messens formler for syndsbekendelse anvendes.

HYMNE

 1. Før dagens lys er helt forbi,
  alverdens Skaber, beder vi,
  at du med vanlig kærlighed
  vil se til os som vægter ned.
 2. Lad ingen syndig drøm i nat
  og intet mørkets kogleri
  et mærke på vor sjæl få sat,
  men os fra Satans snare fri.
 3. Bønhør os, Fader, almagts Gud,
  ved Jesum Krist, vor Herre kær.
  Med Ånden, som går fra jer ud,
  tilbedet og højlovet vær.
T:  Te lucis ante terminum,
      Peter Schindler, 1892-1967
M: Antifonale Romanum,s. 59

eller

 1. Nu gik solen ned,
  det er tid at gå til hvile.
  Snart vil aftenstjernen smile
  i den stille aftens fred.
 2. Frem jeg lægger for din fod
  alle fejltrin, alle syner.
  Tag – før nattens mulm begynder –
  du en stille bøn imod.
 3. Tilgiv hvert uagtsomt ord,
  hver en ond, ukærlig handling.
  Fuldbyrd du en sjæls forvandling
  til at vandre i dit spor.
 4. Herre! Nu gik solen ned.
  Giv, at hvert et sorgfuldt hjerte
  glemmer had og hån og smerte
  i din dybe, stille fred.
T:   H.H.Hafstrøm, 1894-1974
M:  Tysk, 1531. L. 480.

SALMODI

Salme 91             I den Højestes skygge

Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner (Luk 10,19)

Ant. Herren dækker dig med sine vinger; * du skal ikke frygte for nattens rædsler. 

Den, der sidder i den Højestes skjul, *
har sin bolig i den Almægtiges skygge;
han kan sige om Herren: †
»Min tilflugt og min borg, *
min Gud, som jeg stoler på.«

Han redder dig †
fra fuglefængerens fælde, *
fra den hærgende pest.
Han dækker dig med sine fjer, †
du kan søge ly under hans vinger; *
hans trofasthed er skjold og værn.
Du skal ikke frygte for nattens rædsler *
eller for pilen, der flyver om dagen,
ikke for pesten, der breder sig i mørket, *
eller for soten, der hærger ved højlys dag.
Om end tusinder falder ved din side, †
titusinder ved din højre hånd, *
dig skal intet ramme.
Med egne øjne skal du se, *
at de ugudelige får deres straf.

»Du, Herre, er min tilflugt!« *
Den Højeste har du gjort til din bolig,
intet ondt skal ramme dig, *
ingen plage skal nå dit telt,
for han vil give sine engle befaling *
om at beskytte dig på alle dine veje.
De skal bære dig på hænder, *
så du ikke støder din fod på nogen sten.
Du kan træde på løve og slange, *
trampe på ungløve og øgle.

Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham. *
Jeg beskytter ham, for han kender mit navn.
Når han råber til mig, vil jeg svare ham. †
Jeg er med ham i trængslen, *
jeg befrier ham og giver ham ære.
Jeg mætter ham med et langt liv *
og lader ham se min frelse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Herren dækker dig med sine vinger; * du skal ikke frygte for nattens rædsler. 

LÆSNING     Aab 22,4-5

Herrens tjenere skal tilbede ham,  og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande.
Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen,
for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.

V. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.
A. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.
V. Du forløser mig, Herre, sandheds Gud, vor Frelser.
A. befaler jeg min ånd, og Herre.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.

Simeons Lovsang      Luk 2,29-32

Kristus folkenes lys.

Ant. Frels du os, * Herre Gud, når vi våger;
beskyt du os, når vi sover,
og la os våge med Kristus og i din fred finde hvile. 

Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred *
efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse, *
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger *
og en herlighed for dit folk Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Frels du os, * Herre Gud, når vi våger;
beskyt du os, når vi sover,
og la os våge med Kristus og i din fred finde hvile. 

BØN

Herre besøg denne bolig, og hold alle fjendens anslag fjernt fra den.
Dine hellige engle dvæle herinde og vogte os i fred,
og din velsignelse være bestandig over os.
Ved Kristus vor Herre.
A. Amen.

VELSIGNELSE

V. En rolig nat og en salig død skænke os Herren, den Almægtige.
A. Amen.

MARIA-ANTIFON

Frelserens hellige Moder,
som er og stedse forbliver
havets så strålende stjerne
og port til Himmerigs glæde!
Hjælp, når på syndernes veje
vi atter nåden vil eje.

Moder, som underfuldt fødte
på jord din Herre og Skaber,
uplettet jomfru forinden
og jomfru ukrænket siden!
Gabriels »Hil« du fornemme;
os arme aldrig du glemme!

T:    Alma redemptoris mater, Hermann den Lamme
        11. årh. H. Kejser, 1868-1916
M:   Komponist ukendt. L. 536

 

Tilbage til sidens begyndelse