HERRENS ÅBENBARELSE

07/01/2018 Hele dagen

INDLEDNING AF DAGEN
LÆSNINGERNES TIDEBØN
MORGENBØN
MIDDAGSBØN
2. VESPER
BØN FOR NATTEN


INDLEDNING AF DAGEN

Salme 95                                     Opfordring til at lovprise Gud.

V. Herre, oplad mine læber.
A. Og min mund skal forkynde din pris.

Ant. Kristus har vist sig for os. Kom, lad os tilbede!

Kom, lad os juble for Herren, *
bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe.
Lad os træde frem for ham med takkesang, *
bryde ud i lovsang til ham.

Ant. Kristus har vist sig for os. Kom, lad os tilbede!

For Herren er en stor Gud, *
en mægtig konge over alle guder.
I hans hånd er jordens dybder, *
bjergenes tinder tilhører ham.

Ant. Kristus har vist sig for os. Kom, lad os tilbede!

Havet tilhører ham, for han skabte det, *
hans hænder formede landjorden.
Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os, *
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
for han er vor Gud, †
og vi er hans folk, *
de får, han vogter.

Ant. Kristus har vist sig for os. Kom, lad os tilbede!

Om I dog i dag ville lytte til ham! *
Gør ikke jeres hjerter hårde som ved Meriba,
som den dag ved Massa i ørkenen, †
da jeres fædre udæskede mig *
og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger.

Ant. Kristus har vist sig for os. Kom, lad os tilbede!

I fyrre år følte jeg afsky for den slægt, †
og jeg sagde: De er et folk, der farer vild i deres hjerte, *
og de kender ikke mine veje.
Så svor jeg i min vrede: *
De skal aldrig komme ind til min hvile.

Ant. Kristus har vist sig for os. Kom, lad os tilbede!

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.
Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

 

Tilbage til sidens begyndelse

 

LÆSNINGERNES TIDEBØN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle: Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

 HYMNE
1. Hvor kan, Herodes, på dit slot
du frygte for en nyfødt drot?
Han røver ingen jordisk glans,
han skænker Himlens sejerskrans.
2. Fra Østerland drog vismænd ud
at følge julestjernens bud,
og stjernens lys dem ledte frem
til verdens lys i Betlehem.
3. Gudslammet hist i Jordans flod
med bodens dåb sig døbe lod;
thi, skønt ej plet af synd han har,
alverdens syndeskyld han bar.
4. Se Jesu magt, hvor ny og stor!
Et herligt under på hans ord.
Naturen han almægtig bød,
og vand blev vin så purpurrød.
5. Lov være dig, vor Frelser, bragt,
at hedningfolk har set din magt;
Gud Fader pris og herlighed
med Ånden i al evighed.
T:  Crudelis Herodes, Sedulius 5. årh., H. Kejser (1868-1916)
M: som 303

SALMODI

Salme 72

1. ant. Konger fra Tharsis og fjerne strande *
ffrembærer gaver for Kongen, Herren.

Gud, overdrag dine domme til kongen, *
din retfærd til kongesønnen,
så han dømmer dit folk med retfærdighed *
og dine hjælpeløse med retsindighed.
Bjergene skal bære fred for folket, *
og højene retfærdighed.
Han skaffer folkets hjælpeløse ret, †
han hjælper de fattige *
og knuser undertrykkerne.
Han skal leve, så længe solen *
og månen er til, slægt efter slægt.
Som regnen falder på nyslåede enge, *
som regndråber væder jorden,
skal retfærdighed blomstre i hans dage *
og freden være stor, til månen forgår.

Han skal herske fra hav til hav *
og fra floden til jordens ender.
Hans modstandere skal falde på knæ for ham, *
hans fjender skal slikke støv.
Konger fra Tarshish og fjerne øer *
skal frembære gaver,
Sabas og Sebas konger *
skal bringe tribut.
Alle konger skal kaste sig ned for ham, *
alle folkeslag skal tjene ham.

Han redder den fattige, der råber om hjælp, *
og den nødstedte, som ingen hjælper.
Han forbarmer sig over svage og fattige, *
han redder de fattiges liv;
fra undertrykkelse og vold udfrier han dem, *
deres blod er dyrebart i hans øjne.

Gid han må leve *
og modtage af Sabas guld!
De skal bestandig bede for ham, *
velsigne ham dagen lang.

Gid der må være overflod af korn i landet, *
på bjergtoppene skal det bølge;
som Libanon skal dets frugt modnes, *
dets korn skal stå som græsset på marken.

Gid hans navn må leve for evigt, *
så længe solen er til, skal hans navn vokse.
De skal velsigne sig i ham, *
alle folk skal prise ham lykkelig.

Lovet være Gud Herren, Israels Gud, *
han som alene gør undere,
og lovet være hans herlige navn i evighed! †
Hans herlighed skal fylde hele jorden. *
Amen, amen.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

1. ant. Konger fra Tharsis og fjerne strande *
ffrembærer gaver for Kongen, Herren.

Salme 96

2. ant. Tilbed Herren * i hans hellige forgård.

Syng en ny sang for Herren, *
syng for Herren, hele jorden!
Syng for Herren, pris hans navn, *
forkynd hans frelse dag efter dag!
Fortæl om hans herlighed blandt folkene, *
om hans undere blandt alle folkeslag!
For Herren er stor og højt lovprist, *
han er frygtindgydende for alle guder.
For alle folkenes guder er intet værd, *
men Herren skabte himlen.
Højhed og pragt er foran ham, *
styrke og herlighed i hans helligdom.
Vis Herren, I folkenes slægter, *
vis Herren ære og hæder!
Vis Herrens navn ære, *
træd ind i hans forgårde med gaver,
kast jer ned for Herren i hans hellige majestæt, *
skælv for ham, hele jorden!
Råb det ud blandt folkene: Herren er konge! †
Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. *
Han dømmer folkene med retskaffenhed.
Himlen skal glæde sig, jorden juble, *
havet med alt, hvad det rummer, skal larme,
marken med alt, hvad den bærer, skal juble, *
alle skovens træer skal råbe af fryd
for Herren; for han kommer, *
han kommer for at holde dom over jorden,
han holder dom over verden med retfærdighed *
og over folkene i sin trofasthed.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

2. ant. Tilbed Herren * i hans hellige forgård.

Salme 97

3. ant. Alle Guds engle, * lovpris Herren. Halleluja.

Herren er konge! Jorden skal juble, *
de mange fjerne øer skal glæde sig.
Skyer og skymulm omgiver ham, *
retfærdighed og ret er hans trones grundvold.
Foran ham går ilden, *
og hans fjender omspændes af flammer.
Hans lyn oplyser verden, *
jorden ser det og skælver.
Bjergene smelter som voks foran Herren, *
foran hele jordens Herre.

Himlen fortæller om hans retfærdighed, *
og alle folkene ser hans herlighed.
Alle, der dyrker gudebilleder, beskæmmes, †
de som roser sig af afguder. *
Alle guder skal kaste sig ned for ham.

Zion skal høre det og glæde sig, †
Judas døtre skal fryde sig *
over dine domme, Herre.
For du, Herre, er den Højeste over hele jorden, *
du er højt ophøjet over alle guder.
I, der elsker Herren, skal hade det onde; †
han bevarer sine frommes liv *
og redder dem fra de ugudelige.
Lys stråler frem for de retfærdige *
og glæde for de oprigtige.
I retfærdige, glæd jer i Herren, *
og lovpris hans hellige navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

3. ant. Alle Guds engle, * lovpris Herren. Halleluja.

VERS

V. Himlen forkyndte hans retfærd.
A. Alle folkeslag skuede hans herlighed.

LÆSNINGER

1. læsning  Esajas Bog 60, 1 – 22

Jerusalems kommende herlighed       Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet,
Herrens herlighed er brudt frem over dig.
For se, mørket dækker jorden,
mulmet dækker folkene;
men over dig bryder Herren frem,
hans herlighed viser sig over dig.
Folkeslag skal komme til dit lys
og konger til din stråleglans.
 Løft blikket, og se dig omkring:
De samles alle og kommer til dig,
dine sønner kommer fra det fjerne,
dine døtre bæres ved hoften.
Da stråler du af glæde, når du ser det,
dit hjerte banker og svulmer,
når havets skatte bringes til dig
og folkenes rigdom kommer til dig.
Kameler i mængde flokkes hos dig,
dromedarer fra Midjan og Efa,
fra Saba kommer de alle sammen,
de bærer guld og røgelse;
de forkynder Herrens pris.
Alle fårene fra Kedar samles hos dig,
Nebajots væddere er til din tjeneste;
jeg tager imod ofrene på mit alter
og smykker mit herlige tempel.

Hvem er det, der kommer som sejlende skyer,
som duer, der flyver til dueslaget?
Det er skibe fra de fjerne øer, der samles,
med Tarshish-skibe i spidsen.
De bringer dine sønner fra det fjerne,
sølv og guld har de med
til Herren din Guds navn,
til Israels Hellige, for han vil smykke dig;
fremmede skal genopbygge dine mure,
og deres konger skal tjene dig.
For i min vrede slog jeg dig,
men i min nåde forbarmer jeg mig over dig.
Dine porte skal altid stå åbne,
de lukkes hverken dag eller nat,
så folkenes rigdom kan bringes til dig
og deres konger blive ført til dig.
For det folk eller rige, der ikke vil tjene dig, skal gå til grunde,
og folkene skal lægges øde.
Libanons herlighed kommer til dig,
både enebær, ask og cypres,
til at smykke mit hellige sted,
og jeg vil ære stedet, hvor mine fødder hviler.
Dine undertrykkere kommer krybende til dig,
de, der lod hånt om dig, kaster sig ned for dine fødder;
de kalder dig Herrens by,
Israels Helliges Zion.
Mens du før var forladt,
forhadt og mennesketom,
gør jeg dig nu til evig stolthed
og til fryd i slægt efter slægt.
Du skal suge folkeslags mælk
og die kongers bryst.
Så skal du erkende, at jeg, Herren, frelser dig,
Jakobs Mægtige løskøber dig.
Jeg bringer guld i stedet for bronze
og sølv i stedet for jern,
bronze i stedet for træ
og jern i stedet for sten.
Jeg gør fred til din øvrighed
og retfærdighed til din hersker.
Der høres ikke længere om vold i dit land,
om undertrykkelse og ulykke inden for dine grænser;
dine mure skal du kalde Frelse
og dine porte Lovsang.
Solen er ikke længere
dit lys om dagen,
det er ikke månen,
der lyser for dig om natten;
men Herren skal være dit evige lys,
og din Gud er din herlighed.
Din sol går ikke ned,
og din måne tager ikke af,
for Herren er dit evige lys,
og dine sørgedage er forbi.
Alle i dit folk er retfærdige,
og evigt skal de eje landet
– et skud, som Herren har plantet,
hans hænders værk til hans ære.
Den mindste bliver til tusind
og den yngste til et mægtigt folk.

Jeg er Herren,
jeg vil fremskynde det, når tiden er inde.

VEKSELSANG

R. Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet,
Herrens herlighed er brudt frem over dig.
V. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans.
A.Herrens herlighed er brudt frem over dig.

2. LÆSNING

Fra en prædiken af Leo den Store

Gud har åbenbaret sin frelse over hele jorden

Gud så, at verden var på vej mod fortabelse, og i sit barmhjertige forsyn besluttede han derfor i disse sidste tider at komme den til hjælp, og han forudbestemte, at alle folkeslagene skulle frelses i Kristus. I gamle dage var der blevet lovet den hellige patriark Abraham utallige efterkommere af alle folkeslag, ikke efterkommere efter kødet, men ved troens frugtbarhed. Hans efterkommere skulle blive talrige som stjernerne, for af alle folkeslagenes fader skulle man ikke vente jordiske, men himmelske efterkommere.

Lad hele den hedenske verden optages i Abrahams slægt, og lad forjættelsens børn modtage den velsignelse, som blev givet Abrahams efterkommere, men som forkastedes af kødets børn. Lad alle folkeslagene sammen med de tre visemænd tilbede universets skaber, og lad Gud blive kendt ikke blot i Juda, men i hele verden, så at hans navn må være stort overalt i Israel.

Mine elskede, lad os belært ved disse Guds nådes mysterier med velbegrundet glæde fejre denne dag, da vi blev førstegrøden, og da hedningerne begyndte at blive kaldede. Lad os blive taknemmelige over Guds barmhjertighed, han, der som Apostelen siger, »gjorde os skikkede til at få del i de helliges arvelod i lyset, han som friede os ud af mørkets magt og førte os over i sin elskede Søns rige.« I følge Esajas’ profeti »har det folk, der vandrede i mørket, skuet et stort lys, og lyset er strålet frem over dem, som boede i mulmets land.« Profeten siger også om Herren: »Folk, der ikke kender dig, skal påkalde dig; de, der var uvidende om dig, skal ty til dig.«

Abraham så denne dag og glædede sig ved at få at vide, at hans tros børn skulle velsignes gennem hans efterkommere, nemlig Kristus, og at han selv ved sin tro skulle blive alle folkeslagenes fader. »Han gav Gud æren fuldt forvisset om, at det, Gud har forjættet, har han også magt til at gøre.«

Det er om denne dag, David sang i Salmerne: »Alle folk, som du har skabt, skal komme, Herre, og tilbede dig, og de skal ære dit navn.« Og atter: »Sin frelse har Herren gjort kendt, åbenbaret sin retfærd for folkenes øjne.« Vi ved, at alt dette sker fra den dag, da de tre vise mænd blev kaldet fra deres fjerne hjemstavn og af stjernen blev ledet til erkende og tilbede Himlens og jordens konge. Den samme stjerne opfordrer os til at efterligne de vise mænd og tilbede Herren og af hele vort hjerte sige ja til nåden, der kalder alle mennesker til at følge Kristus. I denne ivrige bestræbelse må I alle hjælpe hinanden, højt elskede, så vil I stråle som lysets børn i Guds rige, hvortil vi får adgang ved ret tro og gode gerninger gennem vor Herre Jesus Kristus, som lever og råder med Gud Fader og i Helligånden i al evighed. Amen!

 

VEKSELSANG

R. Dette er den lyse dag, da verdens Frelser trådte frem,
han som profeterne havde forudsagt og englene tilbad.
Vismændene så hans stjerne, de glædede sig og bragte ham gaver.
V.  Den hellige dag er oprunden for os, kom, alle folk, og tilbed Herren.
Vismændene så hans stjerne, de glædede sig og bragte ham gaver.

TE DEUM

Dig lover vi, Herre, vor Gud! *
     Evige Fader, al skabning hylder dit navn!
Dig priser engelenes talløse skare, †
Himlens og jordens mægtige ånder, *
keruber, serafer råber til dig i endeløs jubel:

Hellig, hellig, hellig er du, †
Hersker over englenes hære. *
Himmel og jord stråler af din herlighed.

Dig lover apostlenes herlige kor, †
Dig hylder profeternes ærværdige skare. *
Dig priser martyrernes hvidklædte flok.

Udover hele jorden †
forkynder vor hellige Kirke dit navn, *
undelig ophøjede Fader,

med Kristus, din sande og eneste Søn, *
og Helligånden, vor trøster og talsmand.

Kristus, du herlige konge! *
Gud Faders evige Søn!

Ydmygt blev du os mennesker lig *
og frelste os ved dit eget blod.

Ved dig har døden mistet sin brod, *
og Himlen blev åbnet for dem, der tror.

Nu sidder du ved Guds højre side *
i Faderens herlighed.

Vi ved, at du skal være vor dommer. †
Kom os da nådig til hjælp. *
Vi stoler på dig, du er vort evige håb.

Dag ud og dag ind *
velsigner vi dig,
og slægt efter slægt *
højlover dit hellige navn.

Lad os engang for din herligheds trone †
synge din pris i de saliges kor, *
en evig jublende lovsang! Amen.

AFSLUTTENDE BØN

Gud,
i dag åbenbarede du din Søn for hedningerne,
som stjernen vise vej.
Giv nådigt,
at vi, som allerede har lært dig at kende i tro,
må føres til engang at skue dig ansigt til ansigt i din herlighed.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer med  dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen

Ved fælles bøn afsluttes med

V. Lad os lovprise Herren.
A. Gud ske tak og lov.

 

Tilbage til sidens begyndelse

 

MORGENBØN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

1. De hellig tre konger så hjertensglad
fra hjemmet de droge til Betlehems stad,
de toge sig for den rejse så lang
at finde Jesus i krybben trang.

2. En stjerne dem viste til Jødeland
og hen til den himmelske frelsermand,
og barnet de fandt så dejlig og skær
hos okse og asen i stalden der.

3. Og ned så faldt de på deres knæ,
da barnet derinde de fik at se,
og røgelse, myrra og røden guld
de ofred den Herre så frydefuld.

4. Så droge de hjemad til deres land
og prisede Gud, deres skabermand.
Lad os og falde den drot til fod,
ham ofre et angerfuldt hjerte og mod!

5. Han er den Jakobs-stjerne1 klar,
en kvist af Israel2 åbenbar,
en kilde, der springer af nåde stor,
en Herre over alt englekor.

6. Thi bør os stedse at være glad
med frydesang udi allen stad,
indtil vi hos ham, vor glæde kom fra,
kan synge evigt halleluja!
Peder Nielsen Kjøge 1693.
Frederik Hammerich 1850-1852.

Psalteriet, 1. uge, søndag s.810

SALMODI

Salme 63,2-9       Sjælens tørst efter Gud

Det vand, jeg giver ham, skal i ham blive kildespring til evigt liv (Joh 4,14)

1. ant. Vismændene lukkede op for deres skatte *
og bragte Herren guld, røgelse og myrra. Halleluja.

Gud, du er min Gud, *
jeg søger dig,
min sjæl tørster efter dig, †
min krop længes efter dig *
i det tørre, udpinte, vandløse land.
Ja, jeg vil skue dig i helligdommen *
og se din magt og herlighed,
for din troskab er bedre end livet. *
Mine læber skal lovsynge dig,
ja, jeg vil prise dig hele mit liv, *
i dit navn vil jeg løfte mine hænder.
Min sjæl mættes som af fede retter, *
og min mund lovpriser dig med jublende læber,
når jeg på mit leje husker dig *
og tænker på dig i nattetimerne.

For du er blevet min hjælp, *
og jeg jubler i dine vingers skygge.
Min sjæl hænger ved dig, *
og din højre hånd holder mig fast.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

1. ant. Vismændene lukkede op for deres skatte *
og bragte Herren guld, røgelse og myrra. Halleluja.

Bibelsk lovsang Dan. 3, 57-88.56         Universets hymne

Lovsyng vor Gud, alle hans tjenere (Åb 19,5)

2. ant. Lovpris Herren, I have og floder, *
lovsyng Herren, I kilder. Halleluja.

Pris Herren, alle I Herrens værker, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I himle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I Herrens engle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vande oppe over himlen, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, hele hans hær, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, sol og måne, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, himlens stjerner, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, al regn og dug, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vinde, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, ild og glød, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, kulde og hede, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, dugdråber og snefnug, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, nætter og dage, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, lys og mørke, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, frost og kulde, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, rim og sne, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, lyn og skyer, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Pris Herren, du jord, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, bjerge og høje, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alt hvad der vokser på jorden, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, have og floder, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I kilder, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, havdyr og alt hvad der rører sig i vandet, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle himlens fugle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vilde dyr og alt kvæg, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Pris Herren, I mennesker, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, Israel, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I præster, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I tjenere, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I retfærdiges ånder og sjæle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I hellige og ydmyge af hjertet, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, Hananja, Azarja og Mishael, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Lad os lovprise Faderen og Sønnen med Helligånden, *
lovsynge og ophøje ham til evig tid.

Lovet være du i himmelhvælvingen, *
lovsunget og æret til evig tid.

Ære være….. udgår

2. ant. Lovpris Herren, I have og floder, *
lovsyng Herren, I kilder. Halleluja.

Salme 149          De helliges fryderåb

Kirkens børn, det nye folks børn, jubler i Kristus, deres Konge (Hesychios)

3. ant. Dit lys er kommet, Jerusalem, *
Herrens herlighed er oprundet over dig;
i dit lys skal folkene vandre.Halleluja.

Syng en ny sang for Herren, *
hans pris i de frommes forsamling!
Israel skal glæde sig over sin skaber, *
Zions sønner skal juble over deres konge.
I dans skal de lovprise hans navn, *
til pauke og citer skal de lovsynge ham.
For Herren glæder sig over sit folk *
og smykker de ydmyge med frelse.
De fromme fryder sig i herlighed, *
på deres leje bryder de ud i jubel.
Fra deres struber lyder hyldest til Gud, *
i deres hænder har de tveæggede sværd,
så de kan hævne sig på folkene, *
straffe alle folkeslagene
og lægge deres konger i lænker, *
deres fornemme i fodjern.
Sådan vil de fuldbyrde den dom, der står skrevet, *
til herlighed for alle hans fromme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

3. ant. Dit lys er kommet, Jerusalem, *
Herrens herlighed er oprundet over dig;
i dit lys skal folkene vandre.Halleluja.

LÆSNING       Es. 52, 7-10

Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin
hen over bjergene!
Han forkynder fred,
han bringer godt budskab
og forkynder frelse.
Han siger til Zion:
»Din Gud er konge.«
Hør, dine vægtere løfter røsten,
de jubler i kor,
for med egne øjne ser de
Herren vende hjem til Zion.
Bryd ud i jublende kor,
Jerusalems ruiner!
For Herren trøster sit folk,
han har løskøbt Jerusalem.
Herren har blottet sin hellige arm
for øjnene af alle folkene,
hele den vide jord
skal se vor Guds frelse.

VEKSELSANG

V. Alle jordens konger skal bøje sig for ham. * Halleluja, halleluja.
A. Alle jordens konger skal bøje sig for ham. * Halleluja, halleluja.
V. Alle folkene være hans tjenere.
A. Halleluja, halleluja.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. Alle jordens konger skal bøje sig for ham. * Halleluja, halleluja.

ZAKARIAS LOVSANG             Luk 1, 68-79

Ant. I dag er Kirken blevet forenet med sin himmelske brudgom: *
Thi Kristus har renset den i Jordan for dens synder;
vismændene haster til kongebryllup med deres gaver:
bryllupsgæsterne glæder sig over vandet, som blev gjort til vin. Halleluja.

Lovet være Herren, Israels Gud, *
thi han har besøgt og forløst sit folk
og oprejst os et frelsens horn *
i sin tjener Davids hus,
som han havde lovet ved sine profeters mund *
fra fordums tid:

en frelse fra vore fjender *
og fra alle vore haderes hånd,
for at øve barmhjertighed mod vore fædre *
og ihukomme sin hellige pagt,
den ed, han tilsvor Abraham, vor fader, *
at han ville give os,
at vi, udfriede fra vore fjenders hånd, *
må tjene ham uden frygt
i fromhed og retfærd *
for hans åsyn alle vore dage.

Og du, barnlille! Skal kaldes den Højestes profet; *
thi du skal gå foran Herren for at bane hans veje
og lære hans folk at kende frelsen *
ved deres synders forladelse,
takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, *
ved hvilken Solopgangen fra det Høje vil besøge os
for at skinne for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, *
og lede vore fødder ind på fredens veje.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed.  Amen.

Ant. I dag er Kirken blevet forenet med sin himmelske brudgom: *
Thi Kristus har renset den i Jordan for dens synder;
vismændene haster til kongebryllup med deres gaver:
bryllupsgæsterne glæder sig over vandet, som blev gjort til vin. Halleluja.

FORBØNNER OG INDVIELSE AF DAGEN

I dag blev vor Frelser tilbedt af de vise mænd,
som opfyldtes af en meget stor glæde, da de så ham.
Lad os tilbede ham:

R. Lys af lys, oplys denne dag!

Kristus, som blev åbenbaret i kødet,
– helliggør os ved Guds ord og ved vor bøn.

R. Lys af lys, oplys denne dag!

Kristus, som blev retfærdiggjort i Anden
– fri os her i livet fra de ånder, der vil forføre os.

R. Lys af lys, oplys denne dag!

Kristus, som åbenbaredes for englene,
– hjælp os til at fornemme Himlens glæde her på jorden.

R. Lys af lys, oplys denne dag!

Kristus, som blev prædiket for folkene,
– åbn menneskenes hjerter ved Helligåndens kraft.

R. Lys af lys, oplys denne dag!

Kristus, som blev troet i verden,
– forny troen hos alle kristne.

R. Lys af lys, oplys denne dag!

Kristus, som er optaget i herligheden,
– væk i os en længsel efter dit rige.

R. Lys af lys, oplys denne dag!

(Frie forbønner)

FADER VOR

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

BØN

Gud,
i dag åbenbarede du din Søn for hedningerne,
som stjernen vise vej.
Giv nådigt,
at vi, som allerede har lært dig at kende i tro,
må føres til engang at skue dig ansigt til ansigt i din herlighed.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer med  dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Hvis en præst eller diakon leder tidebønnen, lyser han velsignelsen.

V.
Herren være med jer.
R. Og med din ånd.

V. Den almægtige Gud,
Fader, Søn og Helligånd  velsigne jer.

Hvis der herefter ikke følger nogen anden liturgis handling, afsluttes med:

V. Gå ud med Kristi fred.
R. Gud ske tak og lov.

Hvis tidebønnen ikke ledes af en præst eller diakon, og når man beder den for sig selv, følger ingen udsendelse.
I stedet afsluttes med:

V. Herren velsigne os og værne os og føre os til det evige liv.
R. Amen.

 

Tilbage til sidens begyndelse

 

 

MIDDAGSBØN

HYMNE
1. Jesus os til trøst og gavn
frelsernavnet ville bære;
men han måtte tidlig lære,
at det var et smerte-navn;
dog, for han er Jesus blevet
og min jammer på sig tog,
derfor står mit navn indskrevet
dejligt udi livets bog.

2. Jesu dyrebare navn,
vor forløsnings morgenrøde,
Paradisets førstegrøde,
bange sjæles hvilestavn,
troens stærke sejersfane,
håbets rette ankergrund,
vær vort lys på livets bane,
vær vort liv i dødens stund!
Hans Adolph Brorson 1732.
Bearbejdet 1890.
Oprindelig del af nr. 135.

SALMODI

Formiddag
Ant. Det mysterium, som har været skjult fra evighed af, * er nu blevet åbenbaret.
Middag
Ant. Kristus kom og forkyndte det glade budskab om fred, *
for jer, som var langt borte, og for jer, som var nær.
Eftermiddag
Ant. Jeg har givet dig som lys for folkene, *
for at du skal være min frelse til jordens yderste grænser.
Salme 47
Alle folkeslag, klap i hænderne, *
bryd ud i jubelråb for Gud!
For Herren, den Højeste, er frygtindgydende, *
en mægtig konge over hele jorden.
Han lægger folkene under os, *
folkeslagene under vore fødder.
Han udvælger vort land til os, *
Jakobs stolthed, som han elsker.Gud drager op under jubelråb, *
Herren drager op til hornets klang.
Syng for Gud, syng! *
Syng for vor konge, syng!
For Gud er hele jordens konge, *
syng hyldestsang!Gud er konge over folkene, *
Gud sidder på sin hellige trone.
Folkenes fyrster er samlet *
med Abrahams Guds folk,
for jordens skjolde tilhører Gud. *
Højt er han ophøjet.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Salme 86, 1 – 10

Vend dit øre mod mig, Herre, og svar mig, *
for jeg er hjælpeløs og fattig.
Bevar mit liv, for jeg er trofast, †
frels din tjener, du min Gud, *
jeg stoler på dig.
Vær mig nådig, Herre, *
for jeg råber til dig dagen lang.
Glæd din tjener, *
jeg længes efter dig, Herre,
for du, Herre, er god og tilgiver gerne, *
rig på troskab mod alle, der råber til dig.
Hør min bøn, Herre, *
lyt til min tryglen!
På nødens dag råber jeg til dig, *
for du vil svare mig.

Ingen blandt guderne er som du, Herre, *
ingen gerninger er som dine.
Alle folkeslag, du har skabt, †
skal komme og tilbede dig, Herre, *
og ære dit navn.
For du er stor, du gør undere, *
du alene er Gud.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Salme  98

Syng en ny sang for Herren, *
for han har udført undere;
hans højre hånd og hellige arm *
har skaffet ham sejr.
Herren har kundgjort sin frelse, †
for folkenes øjne *
har han åbenbaret sin retfærdighed.
Han har husket på sin godhed *
og sin trofasthed mod Israels hus.
Hele den vide jord har set *
vor Guds frelse.

 Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden, *
bryd ud i jubel og lovsang!
Lovsyng Herren til citer, *
til citer og klingende spil,
til trompeter og hornets klang, *
bryd ud i fryderåb for kongen, Herren!
Havet med alt, hvad det rummer, skal larme, *
jorden og de, der bor på den.
Strømmene skal klappe i hænderne, *
alle bjerge skal juble
for Herren; for han kommer *
for at holde dom over jorden.
Han holder dom over verden med retfærdighed *
og over folkene med retskaffenhed.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Formiddag
Ant. Det mysterium, som har været skjult fra evighed af, * er nu blevet åbenbaret.
Middag
Ant. Kristus kom og forkyndte det glade budskab om fred, *
for jer, som var langt borte, og for jer, som var nær.
Eftermiddag
Ant. Jeg har givet dig som lys for folkene, *
for at du skal være min frelse til jordens yderste grænser.

 LÆSNING

Formiddag     Aab. 15,4

Hvem må ikke frygte dig, Herre,
og ære dit navn?
For du alene er hellig,
alle folkeslag skal komme og tilbede dig,
for dine retfærdige domme er blevet åbenbare.

VERS
V. Han lod sig se på jorden.
A. og boede blandt menneskene.

Middag     Es. 49,6

Han sagde: Det er ikke nok, at du som min tjener
skal genrejse Jakobs stammer
og føre Israels overlevende hjem;
derfor gør jeg dig til et lys for folkene,
for at min frelse skal nå til jordens ende.

VERS
V. Folkene skal se din lykke
A. Alle konger skal se din herlighed.

Eftrmiddag     Zak. 2,15

På den dag skal mange folkeslag slutte sig til Herren og være mit folk,
og jeg tager bolig hos dig.
Så vil du forstå, at Hærskarers Herre har sendt mig til dig.

VERS
V. Alle folkene skal hylde dig, Herre.
A. Og de skal lade sin lovsang lyde.

AFSLUTTENDE BØN

Gud,
i dag åbenbarede du din Søn for hedningerne,
som stjernen vise vej.
Giv nådigt,
at vi, som allerede har lært dig at kende i tro,
må føres til engang at skue dig ansigt til ansigt i din herlighed.
Ved Kristus, vor Herre.

A. Amen

Ved fælles bøn afsluttes med
V. Lad os lovprise Herren.
R. Gud ske tak og lov.

 

Tilbage til sidens begyndelse

 

2. VESPER

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

1. Gør dig nu rede, kristenhed,
din nat er overvundet.
For dig er Herrens herlighed
som nytårssol oprundet.
Den Stærkes hånd har bladet vendt,
din sorg er slukt, din jammer endt.
Bliv lys og gør dig rede!

2. Thi vel er jorden underlagt
det mulm, hvorfor du gruer,
end verden er i mørkets magt,
Guds daggry dog du skuer;
thi for din tro er ordet sandt:
»For dig Guds herlighed oprandt,
og skal den klart oprinde.«

3. Og om dit lys, som er Guds ord,
skal folkeslag sig samle
at mødes i dit kirkekor,
de unge med de gamle,
mens konger nejer sig i krans
og blændes af den nytårsglans,
som er for dig opgangen.

4. Af glæde skal du stråle da
ved Herrens nådes-domme,
når dine sønner langvejsfra
skal hjem med lovsang komme.
Ja, muntert skal dit hjerte slå,
når forrest dine døtre små
på arm skal til dig bæres.

5. Det er din Herres herlighed,
som ene er dit smykke;
det er hans råd, hvorom du véd,
det Djævlen ej skal rykke:
»Til dig er talt Guds nådes ord.«
Ved livets bad, ved livets bord
det lyder alle dage.

6. Så gør dig rede, kristenhed,
dit lys på stage brænde,
din Herres magt og kærlighed
i verden at bekende!
Den Stærkes hånd har bladet vendt,
din sorg er slukt, din jammer endt.
Bliv lys, og gør dig rede!
Es 60,1-6
K.L. Aastrup 1935 og 1938. L. 350

SALMODI

Salme 110, 1-5. 7

1. ant. Fredens Konge * overgår alle jordens konger.

Herren sagde til min herre: *
»Sæt dig ved min højre hånd,
indtil jeg får lagt dine fjender *
som en skammel for dine fødder!«

Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Zion, †
hersk midt blandt dine fjender! *
Dit folk møder villigt frem på din kampdag.

»På hellige bjerge har jeg født dig *
som dug af morgenrødens moderskød.«

Herren har svoret og angrer det ikke: †
»Du er præst for evigt *
på Melkisedeks vis.«

Herren er ved din højre side, *
på sin vredes dag knuser han konger.
Af bækken ved vejen drikker han, *
derfor kan han løfte hovedet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

1. ant. Fredens Konge * overgår alle jordens konger.

Salme 112

2. ant. For den oprigtige oprinder lys i mørke; *
Herren er mild, barmhjertig og retfærdig.

Lykkelig den, der frygter Herren *
og elsker hans bud højt.
Hans afkom bliver mægtigt i landet, *
retskafnes slægt velsignes.
Rigdom og velstand fylder hans hus, *
og hans retfærdighed består til evig tid.
For de retskafne bryder lys frem i mørket, *
han er nådig, barmhjertig og retfærdig.
 Lykkelig den, der låner gavmildt ud *
og sørger for sin ejendom på rette måde,
for han skal aldrig vakle. *
Altid skal den retfærdige huskes.
Han frygter ikke budskab om ulykke, *
hans hjerte er trygt i tillid til Herren.
Med fasthed i sindet frygter han ikke, *
han får sine fjenders nederlag at se.
Han strør ud, han giver til de fattige, *
hans retfærdighed består til evig tid,
hans horn løfter sig herligt.
 Den ugudelige ser det og græmmer sig, †
han skærer tænder og synker sammen. *
Hvad de ugudelige ønsker, lykkes ikke.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

2. ant. For den oprigtige oprinder lys i mørke; *
Herren er mild, barmhjertig og retfærdig.

Bibelsk lovsang Aab. 15,3-4

3. ant. Alle folk, som du har skabt,*
slak komme, Herre og tilbede dig.

Store og underfulde er dine gerninger, *
du Herre, Gud, Almægtige,
retfærdige og sande er dine veje, *
du folkenes konge.
Hvem må ikke frygte dig, Herre, *
og ære dit navn?
For du alene er hellig, †
alle folkeslag skal komme og tilbede dig, *
for dine retfærdige domme er blevet åbenbare.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

3. ant. Alle folk, som du har skabt,*
slak komme, Herre og tilbede dig.

LÆSNING      Tit. 3, 4-5

Da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret,
frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger,
men fordi han er barmhjertig;
det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden.

VEKSELSANG

V. I ham skal alle jordens folk velsignes. * Halleluja, halleluja.
A. I ham skal alle jordens folk velsignes. * Halleluja, halleluja.
V. Alle folkeslag skal prise ham.
A. Halleluja, halleluja.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. I ham skal alle jordens folk velsignes. * Halleluja, halleluja.

JOMFRU MARIAS LOVSANG             Luk 1, 46b-55

Ant. Vi fejrer denne hellige dag, som smykkes af tre undere: *
I dag har stjernen ført de vise mænd til krybben:
i dag blev vandet gjort til vin ved brylluppet i Kana;
i dag ville Kristus for at frelse os,
at Johannes skulle døbe ham i Jordan. Halleluja.

Min sjæl ophøjer Herren, *
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde. *
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. *
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, *
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm, *
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen, *
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver, *
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel *
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre – *
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Vi fejrer denne hellige dag, som smykkes af tre undere: *
I dag har stjernen ført de vise mænd til krybben:
i dag blev vandet gjort til vin ved brylluppet i Kana;
i dag ville Kristus for at frelse os,
at Johannes skulle døbe ham i Jordan. Halleluja.

FORBØNNER

I dag blev vor Frelser tilbedt af de vise mænd,
som opfyldtes af en meget stor glæde, da de så ham.
Lad os tilbede ham:

R. Herre, vær med de fattige!

Folkeslagenes Konge, du kaldte vismændene som førstegrøden blandt hedninger,
for at de skulle tilbede dig,
– giv os tilbedelsens og tjenestens ånd.

R. Herre, vær med de fattige!

Ærens Konge, du dømmer dit folk med retfærd,
– giv at en dyb fred må råde blandt menneskene.

R. Herre, vær med de fattige!

Evighedens Konge, du råder til evig tid,
– lad dit ord falde i hjerterne som dug på slagne enge.

R. Herre, vær med de fattige!

Retfærdighedens Konge, du ønsker at udfri de fattige,
som ikke har nogen hjælper,
– forbarm dig over dem, som lider og er i elendighed.

R. Herre, vær med de fattige!

Herre, dit navn er velsignet  evindelig,
– før dit underfulde frelsesværk til dets fylde i vore afdøde.

R. Herre, vær med de fattige!

(Frie forbønner)

FADER VOR

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

BØN

Gud,
i dag åbenbarede du din Søn for hedningerne,
som stjernen vise vej.
Giv nådigt,
at vi, som allerede har lært dig at kende i tro,
må føres til engang at skue dig ansigt til ansigt i din herlighed.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer med  dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Hvis en præst eller diakon leder tidebønnen, lyser han velsignelsen.

V.
Herren være med jer.
R. Og med din ånd.

V. Den almægtige Gud,
Fader, Søn og Helligånd  velsigne jer.

Hvis der herefter ikke følger nogen anden liturgisk handling, afsluttes med:

V. Gå ud med Kristi fred.
R. Gud ske tak og lov.

Hvis tidebønnen ikke ledes af en præst eller diakon, og når man beder den for sig selv, følger ingen udsendelse.
I stedet afsluttes med:

V. Herren velsigne os og værne os og føre os til det evige liv.
R. Amen.

 

Tilbage til sidens begyndelse

 

BØN FOR NATTEN
Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Kort stilhed med selvransagelse. Beder man i fællesskab kan en af messens formler for syndsbekendelse anvendes.

HYMNE

 1. Før dagens lys er helt forbi,
  alverdens Skaber, beder vi,
  at du med vanlig kærlighed
  vil se til os som vægter ned.
 2. Lad ingen syndig drøm i nat
  og intet mørkets kogleri
  et mærke på vor sjæl få sat,
  men os fra Satans snare fri.
 3. Bønhør os, Fader, almagts Gud,
  ved Jesum Krist, vor Herre kær.
  Med Ånden, som går fra jer ud,
  tilbedet og højlovet vær.
T:  Te lucis ante terminum,
      Peter Schindler, 1892-1967
M: Antifonale Romanum,s. 59

eller

 1. Nu gik solen ned,
  det er tid at gå til hvile.
  Snart vil aftenstjernen smile
  i den stille aftens fred.
 2. Frem jeg lægger for din fod
  alle fejltrin, alle syner.
  Tag – før nattens mulm begynder –
  du en stille bøn imod.
 3. Tilgiv hvert uagtsomt ord,
  hver en ond, ukærlig handling.
  Fuldbyrd du en sjæls forvandling
  til at vandre i dit spor.
 4. Herre! Nu gik solen ned.
  Giv, at hvert et sorgfuldt hjerte
  glemmer had og hån og smerte
  i din dybe, stille fred.
T:   H.H.Hafstrøm, 1894-1974
M:  Tysk, 1531. L. 480.

SALMODI

Salme 91             I den Højestes skygge

Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner (Luk 10,19)

Ant. Herren dækker dig med sine vinger; * du skal ikke frygte for nattens rædsler. 

Den, der sidder i den Højestes skjul, *
har sin bolig i den Almægtiges skygge;
han kan sige om Herren: †
»Min tilflugt og min borg, *
min Gud, som jeg stoler på.«

Han redder dig †
fra fuglefængerens fælde, *
fra den hærgende pest.
Han dækker dig med sine fjer, †
du kan søge ly under hans vinger; *
hans trofasthed er skjold og værn.
Du skal ikke frygte for nattens rædsler *
eller for pilen, der flyver om dagen,
ikke for pesten, der breder sig i mørket, *
eller for soten, der hærger ved højlys dag.
Om end tusinder falder ved din side, †
titusinder ved din højre hånd, *
dig skal intet ramme.
Med egne øjne skal du se, *
at de ugudelige får deres straf.

»Du, Herre, er min tilflugt!« *
Den Højeste har du gjort til din bolig,
intet ondt skal ramme dig, *
ingen plage skal nå dit telt,
for han vil give sine engle befaling *
om at beskytte dig på alle dine veje.
De skal bære dig på hænder, *
så du ikke støder din fod på nogen sten.
Du kan træde på løve og slange, *
trampe på ungløve og øgle.

Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham. *
Jeg beskytter ham, for han kender mit navn.
Når han råber til mig, vil jeg svare ham. †
Jeg er med ham i trængslen, *
jeg befrier ham og giver ham ære.
Jeg mætter ham med et langt liv *
og lader ham se min frelse.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Herren dækker dig med sine vinger; * du skal ikke frygte for nattens rædsler. 

LÆSNING     Aab 22,4-5

Herrens tjenere skal tilbede ham,  og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande.
Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen,
for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.

V. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.
A. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.
V. Du forløser mig, Herre, sandheds Gud, vor Frelser.
A. befaler jeg min ånd, og Herre.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.

Simeons Lovsang      Luk 2,29-32

Kristus folkenes lys.

Ant. Frels du os, * Herre Gud, når vi våger;
beskyt du os, når vi sover,
og la os våge med Kristus og i din fred finde hvile. 

Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred *
efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse, *
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger *
og en herlighed for dit folk Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Frels du os, * Herre Gud, når vi våger;
beskyt du os, når vi sover,
og la os våge med Kristus og i din fred finde hvile. 

BØN

Herre besøg denne bolig, og hold alle fjendens anslag fjernt fra den.
Dine hellige engle dvæle herinde og vogte os i fred,
og din velsignelse være bestandig over os.
Ved Kristus vor Herre.
A. Amen.

VELSIGNELSE

V. En rolig nat og en salig død skænke os Herren, den Almægtige.
A. Amen.

MARIA-ANTIFON

Frelserens hellige Moder,
som er og stedse forbliver
havets så strålende stjerne
og port til Himmerigs glæde!
Hjælp, når på syndernes veje
vi atter nåden vil eje.

Moder, som underfuldt fødte
på jord din Herre og Skaber,
uplettet jomfru forinden
og jomfru ukrænket siden!
Gabriels »Hil« du fornemme;
os arme aldrig du glemme!

T:    Alma redemptoris mater, Hermann den Lamme
        11. årh. H. Kejser, 1868-1916
M:   Komponist ukendt. L. 536

 

Tilbage til sidens begyndelse