28. DECEMBER

28/12/2017 Hele dagen
 Juletiden

De uskyldige børn, martyrer


INDLEDNING AF DAGEN
LÆSNINGERNES TIDEBØN
MORGENBØN
MIDDAGSBØN
2. VESPER
BØN FOR NATTEN


INDLEDNING AF DAGEN

 

Salme 95                                     Opfordring til at lovprise Gud.

V. Herre, oplad mine læber.
A. Og min mund skal forkynde din pris.

Ant. Kristus, den nyfødte, kronede i dag de uskyldige børn. * Kom, lad os tilbede!

Kom, lad os juble for Herren, *
bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe.
Lad os træde frem for ham med takkesang, *
bryde ud i lovsang til ham.

Ant. Kristus, den nyfødte, kronede i dag de uskyldige børn. * Kom, lad os tilbede!

For Herren er en stor Gud, *
en mægtig konge over alle guder.
I hans hånd er jordens dybder, *
bjergenes tinder tilhører ham.

Ant. Kristus, den nyfødte, kronede i dag de uskyldige børn. * Kom, lad os tilbede!

Havet tilhører ham, for han skabte det, *
hans hænder formede landjorden.
Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os, *
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
for han er vor Gud, †
og vi er hans folk, *
de får, han vogter.

Ant. Kristus, den nyfødte, kronede i dag de uskyldige børn. * Kom, lad os tilbede!

Om I dog i dag ville lytte til ham! *
Gør ikke jeres hjerter hårde som ved Meriba,
som den dag ved Massa i ørkenen, †
da jeres fædre udæskede mig *
og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger.

Ant. Kristus, den nyfødte, kronede i dag de uskyldige børn. * Kom, lad os tilbede!

I fyrre år følte jeg afsky for den slægt, †
og jeg sagde: De er et folk, der farer vild i deres hjerte, *
og de kender ikke mine veje.
Så svor jeg i min vrede: *
De skal aldrig komme ind til min hvile.

Ant. Kristus, den nyfødte, kronede i dag de uskyldige børn. * Kom, lad os tilbede!

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Kristus, den nyfødte, kronede i dag de uskyldige børn. * Kom, lad os tilbede!

 

Tilbage til sidens begyndelse

 

LÆSNINGERNES TIDEBØN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle: Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

 HYMNE 
Vor Herre han er en konge stor
© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: Nordisk visemelodi (1624)
J.P.E. Hartmann 1861

1. Vor Herre han er en konge stor
og troner i Himmerige,
dog mellem de kristne små på jord
usynlig han er tillige.
Men vor Fader i det høje, han lever!

2. Og kvaltes i barnemund Guds ord,
da toges Guds Søn af dage;
men de, som går i Herodes’ spor,
dem møder da og hans plage.
Men vor Fader i det høje, han lever!
3. Guds engle endnu så vel som før
gør alt, hvad han vil beslutte,
og låse man kan slet ingen dør,
at de jo derind kan smutte.
Men vor Fader i det høje, han lever!
4. Guds engle de stiger op og ned,
hvor Herren som helst er inde,
hans venner de bringer god besked
og skyder dem råd i sinde.
Men vor Fader i det høje, han lever!

5.  Nu lystig og glad i Jesu navn!
Vor konge han er med ære,
og tjene må alt de små til gavn,
hvis broder han ville være.
Thi vor Fader i det høje, han lever!

N.F.S. Grundtvig 1845 og 1857.
 SALMODI

Salme 2

1. ant. Dine børn * hoppede omkring som lam, og de priste dig, o Herre, fordi du udfriede dem.

Hvorfor er folkeslagene i oprør? *
Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes?
Jordens konger rejser sig, *
fyrsterne slår sig sammen
mod Herren og mod hans salvede: †
»Lad os sprænge deres lænker *
og befri os fra deres reb.«

Han, som troner i himlen, ler, *
Herren spotter dem.
Så taler han til dem i sin vrede *
og forfærder dem ved sin harme: †
»Jeg har indsat min konge *
på Zion, mit hellige bjerg!«

Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt: †
Han sagde til mig: »Du er min søn, *
jeg har født dig i dag.
På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom *
og den vide jord som arvelod.
Du skal knuse dem med et jernscepter, *
sønderslå dem som pottemagerens kar.«

I konger, vær nu kloge, *
tag imod råd, I jordens dommere:
Tjen Herren i frygt!  *
Kys hans fødder i rædsel!
Ellers bliver han vred, og I går til grunde; †
for hans vrede blusser hurtigt op. *
Lykkelig hver den, der søger tilflugt hos ham.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

1. ant. Dine børn * hoppede omkring som lam, og de priste dig, o Herre, fordi du udfriede dem.

Salme 33,1-11

2. ant. De er blevet løskøbt * ud af menneskeslægten som en førstegrøde for Gud og Lammet;
de står dadelfri foran Guds trone.

Bryd ud i jubel for Herren, I retfærdige, *
lovsang er dejlig for de retskafne.
Pris Herren med citer, *
spil for ham på tistrenget harpe.
Syng en ny sang for ham, *
spil dejligt til jubelråb.

Herrens ord er sandt, *
alt, hvad han gør, står fast.
Han elsker ret og retfærdighed, *
Herrens godhed fylder jorden.
Ved Herrens ord blev himlen skabt, *
hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund.
Han samler havets vand som i en lædersæk *
og det store dyb i sine forrådskamre.
Hele jorden skal frygte Herren, *
alle verdens beboere skælve for ham.
For han talte, og det skete, *
han befalede, og det stod der.
Herren gør folkenes råd til intet, *
han hindrer folkeslagenes planer.
Herrens råd står fast til evig tid, *
hans planer varer i slægt efter slægt.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

2. ant. Stefanus * faldt på knæ og råbte med høj røst:
»Herre, tilregn dem ikke denne synd!«

2. ant. De er blevet løskøbt * ud af menneskeslægten som en førstegrøde for Gud og Lammet;
de står dadelfri foran Guds trone.

Salme 33,12-22

3. ant. Evig glæde * går foran dem, fryd og glæde indhenter dem,
suk og klage flygter.

Lykkeligt det folk, der har Herren til Gud, *
det folk, han udvalgte sig til ejendom.

Herren ser ned fra himlen, *
han ser alle mennesker.
Fra sin bolig iagttager han *
alle dem, der bor på jorden.
Han har skabt alle hjerter *
og giver agt på alle deres handlinger.
Ingen konge frelses ved sin store hær, *
ingen helt reddes ved sin store kraft.
Hesten er en svigefuld hjælper, *
trods sin store styrke redder den ingen.
Men Herrens øjne hviler på dem, der frygter ham, *
og som venter på hans godhed,
så han redder dem fra døden *
og holder dem i live under hungersnød.

Vi længes efter Herren, *
han er vor hjælp og vort skjold.
Ham glæder vort hjerte sig over, *
vi stoler på hans hellige navn.
Lad din godhed komme over os, Herre, *
for vi venter på dig.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og i al evighed. Amen.

3. ant. Evig glæde * går foran dem, fryd og glæde indhenter dem,
suk og klage flygter.

VERS

V. De hellige synger en ny sang foran Guds og Lammets trone.
A. Og jorden genlyder af deres stemmer.

LÆSNINGER

1. læsning  2. Mos 1,8-16. 22

Nu kom der en ny konge over Egypten, som ikke kendte til Josef.  Han sagde til sit folk: »Det israelitiske folk er større og talrigere end vi. Lad os nu bære os klogt ad over for dem, så de ikke skal blive endnu flere. Ellers slutter de sig måske til vore fjender, hvis der kommer krig, og angriber os; og så bliver de herre i landet.«  De satte så hoverifogeder over dem, som skulle plage dem med tvangsarbejde, da Faraos forrådsbyer Pitom og Ramses skulle bygges.  Men jo mere de plagede dem, des flere blev de, og des mere bredte de sig, så egypterne gruede for israelitterne. De tvang dem til trællearbejde og gjorde livet surt for dem ved hårdt arbejde med ler og tegl og ved al slags markarbejde; alt det trællearbejde tvang de dem til.

Så fik hebræernes jordemødre – den ene hed Shifra, den anden Pua – den besked af egypterkongen: »Når I forløser hebræerkvinderne, skal I holde øje med de to sten; er det en dreng, skal I dræbe ham, er det en pige, kan hun få lov at leve.«

Men Farao befalede hele sit folk: »Hver eneste dreng, der bliver født, skal I kaste i Nilen; men pigerne kan I lade leve.«

VEKSELSANG

R. Jeg vil glæde mig over mit folk; aldrig mere skal det der høres gråd og klage.
V. Døden skal ikke mere være til, heller ikke sorg eller jammer og smerte; se, jeg gør al ting ny.
Aldrig mere skal det der høres gråd eller klage.

2. LÆSNING

Fra en prædiken af den hellige Quodvultdéus 

Biskop af Kartago fra ca. 438. Da de arianske vandalererobrede byen i oktober 439 blev han landsforvist og søgte tilflugt i Napoli, hvor han sandsynligvis døde ca. 454 og blev begravet i San Gennaros katakombe. Af hans værker er bevaret en bog “Om Guds løfter” og prædikener mod jøder, hedninger og heretikere og til katekumener.
2. prædiken over Trosbekendelsen, PL 40,655.

Skønt de endnu ikke kan tale,
aflægger de vidnesbyrd om Kristus

Den store konge fødes som et lille barn. Visse mænd ledes til ham fra det fjerne. De kommer for at tilbede ham, der endnu ligger i en krybbe, men er himlens og jordens konge. Da de visse mænd forkynder, at en konge er født, ængstes Herodes og ønsker at dræbe ham for ikke at miste sin trone. Men hvis han havde troet, ville hans trone ikke været i fare, og han ville også have hersket uden ophør i det kommende liv.

Herodes, hvorfor ængstes du, fordi du hører, at en konge er født? Han kommer ikke for at tage din plads, han kommer for at besejre djævelen. Men det forstår du ikke, derfor er du ude af dig selv og opfyldt af raseri.Din beslutning om at dræbe dette barn, som du leder efter, gør dig grusom og ufølsom overfor så mange små børn død.

Ingen medlidenhed med sørgende mødre bevæger dig, ingen medfølelse med fædre, der græder, medens de bærer deres sønner til graven. Ej heller holder de små børns klage og gråd dig tilbage. Du dræber de små børn, fordi frygten i dit hjerte dræber dig selv. Du tænker: hvis du bare har held med dit foretagende, vil du få et langt liv. Men i virkeligheden er det livet selv, du forsøger at dræbe.

Han, kilden til al nåde, er så lille og dog så stor. Han ligger i en krybbe og skræmmer dig,, der sidder på din trone. Uden at du ved det, virker han gennem dig for at udføre sine planer og fri sjælene fra djævelens fangenskab. Han har taget dine fjenders børn og optaget dem mellem sine adopterede børn.

Skønt du ikke ved det, dør disse små børn for Kristus, og deres forældre begræder martyrer. Kristus, der selv var et barn, gør dem til sine vidner, før de endnu kan tale. Det er hans måde at herske på. Befrieren befrier allerede, Frelseren frelser allerede.

Men du, Herodes, i din uvidenhed, raser og skælver du. Og uden at du er klar over det, tjener din rasen mod det lille barn Guds plan.

Hvor stor en nåde blev ikke givet! Var det ved deres egne fortjenester, at disse små børn sejrede? De kan endnu ikke tale, og dog aflægger de vidnesbyrd om Kristus. Skønt de ikke endnu kan bevæge deres lemmer til kamp, vinder de dog allerede sejrens palme.

 

VEKSELSANG

R. De tilbeder ham, som lever evigt; de kaster sine kranse frem for Guds, for Herrens trone.
V.  De kastede sig ned for tronen med ansigtet mod jorden og tilbad Gud. De kaster sine kranse frem for Guds, for Herrens trone.

TE DEUM

Dig lover vi, Herre, vor Gud! *
     Evige Fader, al skabning hylder dit navn!
Dig priser engelenes talløse skare, †
Himlens og jordens mægtige ånder, *
keruber, serafer råber til dig i endeløs jubel:

Hellig, hellig, hellig er du, †
Hersker over englenes hære. *
Himmel og jord stråler af din herlighed.

Dig lover apostlenes herlige kor, †
Dig hylder profeternes ærværdige skare. *
Dig priser martyrernes hvidklædte flok.

Udover hele jorden †
forkynder vor hellige Kirke dit navn, *
undelig ophøjede Fader,

med Kristus, din sande og eneste Søn, *
og Helligånden, vor trøster og talsmand.

Kristus, du herlige konge! *
Gud Faders evige Søn!

Ydmygt blev du os mennesker lig *
og frelste os ved dit eget blod.

Ved dig har døden mistet sin brod, *
og Himlen blev åbnet for dem, der tror.

Nu sidder du ved Guds højre side *
i Faderens herlighed.

Vi ved, at du skal være vor dommer. †
Kom os da nådig til hjælp. *
Vi stoler på dig, du er vort evige håb.

Dag ud og dag ind *
velsigner vi dig,
og slægt efter slægt *
højlover dit hellige navn.

Lad os engang for din herligheds trone †
synge din pris i de saliges kor, *
en evig jublende lovsang! Amen.

AFSLUTTENDE BØN

Gud, i dag forkyndte de uskyldige martyrer din pris
ikke i ord, men ved deres død.
Giv, at troen på dig, som vi forkynder med munden,
også må bekendes i vort liv.
Ved vor Herre, Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer sammen med dig i Helligåndens enhed,
en Gud fra evighed til evighed.

A. Amen

Ved fælles bøn afsluttes med

V. Lad os lovprise Herren.
A. Gud ske tak og lov.

Tilbage til sidens begyndelse

MORGENBØN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

1. Vær hilset, martyrblomster små,
som bort i livets gry må gå,
som rosenknop stormen harm
rev fjenden jer af moders arm.
2. I Kristi søde hjord af lam,
de første verden ofred ham,
med martyrkroner leger I
for altrets fod i Himmerrig.

3. Pris væe dig, o Jesus kær,
som fødtes af en jomfru skær.
Gud Fader pris og herlighed
mod Ånden i al evighed.

Psalteriet, 1. uge, søndag s.810

SALMODI

Salme 63,2-9       Sjælens tørst efter Gud

Det vand, jeg giver ham, skal i ham blive kildespring til evigt liv (Joh 4,14)

1. ant. I hvide klæder * skal de vandre med mig, thi de er værdige dertil, siger Herren.

Gud, du er min Gud, *
jeg søger dig,
min sjæl tørster efter dig, †
min krop længes efter dig *
i det tørre, udpinte, vandløse land.
Ja, jeg vil skue dig i helligdommen *
og se din magt og herlighed,
for din troskab er bedre end livet. *
Mine læber skal lovsynge dig,
ja, jeg vil prise dig hele mit liv, *
i dit navn vil jeg løfte mine hænder.
Min sjæl mættes som af fede retter, *
og min mund lovpriser dig med jublende læber,
når jeg på mit leje husker dig *
og tænker på dig i nattetimerne.

For du er blevet min hjælp, *
og jeg jubler i dine vingers skygge.
Min sjæl hænger ved dig, *
og din højre hånd holder mig fast.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

1. ant. I hvide klæder * skal de vandre med mig, thi de er værdige dertil, siger Herren.

Bibelsk lovsang Dan. 3, 57-88.56         Universets hymne

Lovsyng vor Gud, alle hans tjenere (Åb 19,5)

2. ant. Lovsyng vor Gud, I spæde; *
ved jeres død har I vidnet om barnet i krybben.

Pris Herren, alle I Herrens værker, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I himle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I Herrens engle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vande oppe over himlen, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, hele hans hær, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, sol og måne, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, himlens stjerner, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, al regn og dug, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vinde, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, ild og glød, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, kulde og hede, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, dugdråber og snefnug, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, nætter og dage, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, lys og mørke, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, frost og kulde, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, rim og sne, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, lyn og skyer, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Pris Herren, du jord, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, bjerge og høje, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alt hvad der vokser på jorden, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, have og floder, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I kilder, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, havdyr og alt hvad der rører sig i vandet, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle himlens fugle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vilde dyr og alt kvæg, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Pris Herren, I mennesker, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, Israel, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I præster, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I tjenere, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I retfærdiges ånder og sjæle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I hellige og ydmyge af hjertet, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, Hananja, Azarja og Mishael, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Lad os lovprise Faderen og Sønnen med Helligånden, *
lovsynge og ophøje ham til evig tid.

Lovet være du i himmelhvælvingen, *
lovsunget og æret til evig tid.

Ære være….. udgår

2. ant. Lovsyng vor Gud, I spæde; *
ved jeres død har I vidnet om barnet i krybben.

Salme 149          De helliges fryderåb

Kirkens børn, det nye folks børn, jubler i Kristus, deres Konge (Hesychios)

3. ant. Af spæde og diende mund * har du rejst dig et værn for dine modstanderes skyld.

Syng en ny sang for Herren, *
hans pris i de frommes forsamling!
Israel skal glæde sig over sin skaber, *
Zions sønner skal juble over deres konge.
I dans skal de lovprise hans navn, *
til pauke og citer skal de lovsynge ham.
For Herren glæder sig over sit folk *
og smykker de ydmyge med frelse.
De fromme fryder sig i herlighed, *
på deres leje bryder de ud i jubel.
Fra deres struber lyder hyldest til Gud, *
i deres hænder har de tveæggede sværd,
så de kan hævne sig på folkene, *
straffe alle folkeslagene
og lægge deres konger i lænker, *
deres fornemme i fodjern.
Sådan vil de fuldbyrde den dom, der står skrevet, *
til herlighed for alle hans fromme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

3. ant. Af spæde og diende mund * har du rejst dig et værn for dine modstanderes skyld.

LÆSNING       Jer 31,15

Dette siger Herren:
I Rama høres klageråb,
bitter gråd;
Rakel græder over sine børn,
hun lader sig ikke trøste
over sine børn, for de er borte.

VEKSELSANG

V. De retfærdige skal leve * til evig tid.
A. De retfærdige skal leve * til evig tid.
V. De har deres løn i Herren.
A. Til evig tid.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. De retfærdige skal leve * til evig tid.

ZAKARIAS LOVSANG             Luk 1, 68-79

Ant. De uskyldige børn * blev dræbt for Kristi skyld, dadelfri fulgte de Lammet,
og nu synger de uden ophør: »Priset være du, Herre!«

Lovet være Herren, Israels Gud, *
thi han har besøgt og forløst sit folk
og oprejst os et frelsens horn *
i sin tjener Davids hus,
som han havde lovet ved sine profeters mund *
fra fordums tid:

en frelse fra vore fjender *
og fra alle vore haderes hånd,
for at øve barmhjertighed mod vore fædre *
og ihukomme sin hellige pagt,
den ed, han tilsvor Abraham, vor fader, *
at han ville give os,
at vi, udfriede fra vore fjenders hånd, *
må tjene ham uden frygt
i fromhed og retfærd *
for hans åsyn alle vore dage.

Og du, barnlille! Skal kaldes den Højestes profet; *
thi du skal gå foran Herren for at bane hans veje
og lære hans folk at kende frelsen *
ved deres synders forladelse,
takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, *
ved hvilken Solopgangen fra det Høje vil besøge os
for at skinne for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, *
og lede vore fødder ind på fredens veje.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed.  Amen.

Ant. De uskyldige børn * blev dræbt for Kristi skyld, dadelfri fulgte de Lammet,
og nu synger de uden ophør: »Priset være du, Herre!«

FORBØNNER OG INDVIELSE AF DAGEN

Lad os fejre Kristi herlighed; han sejrede over den Ondes tyranni ikke med en væbnet hær,
men med en hvidklædt skare af uskyldige børn:

R. Dig priser martyrernes hvidklædte flok!

Kristus, de uskyldige små har givet dig et vidnesbyrd ikke ved ord. men ved deres blod,
– giv os at bekende dig både i ord og gerning.

R. Dig priser martyrernes hvidklædte flok!

Du har gjort dem, der endnu ikke kunne kæmpe, værdige til allerede at bære sejrens martyrpalme,
– tillad ikke, at vi, der har fået så stor hjælp til at sejre, bukker under.

R. Dig priser martyrernes hvidklædte flok!

Du har renset de uskyldiges klæder i dit blod,
– rens os fra alt uret.

R. Dig priser martyrernes hvidklædte flok!

Du har sendt de små martyrer som de første til dit rige i Himlen,
– tillad ikke, at vi bliver forvist fra det evige gæstebuds sal.

R. Dig priser martyrernes hvidklædte flok!

Du har i din barndom oplevet forfølgelse og landsforvisning,
– frels de små børn, der svæver i livsfare op grund af nød eller ved krig og ulykker.

R. Dig priser martyrernes hvidklædte flok!

(Frie forbønner)

FADER VOR

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

BØN

Gud, i dag forkyndte de uskyldige martyrer din pris
ikke i ord, men ved deres død.
Giv, at troen på dig, som vi forkynder med munden,
også må bekendes i vort liv.
Ved vor Herre, Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer sammen med dig i Helligåndens enhed,
en Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Hvis en præst eller diakon leder tidebønnen, lyser han velsignelsen.

V.
Herren være med jer.
R. Og med din ånd.

V. Den almægtige Gud,
Fader, Søn og Helligånd  velsigne jer.

Hvis der herefter ikke følger nogen anden liturgis handling, afsluttes med:

V. Gå ud med Kristi fred.
R. Gud ske tak og lov.

Hvis tidebønnen ikke ledes af en præst eller diakon, og når man beder den for sig selv, følger ingen udsendelse.
I stedet afsluttes med:

V. Herren velsigne os og værne os og føre os til det evige liv.
R. Amen.

Tilbage til sidens begyndelse

MIDDAGSBØNNEN

HYMNE
© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: 15. årh. / Michael Weisse 1531
1. Glæden hun er født i dag,
Himmeriges glæde,
ved Gud Faders velbehag
fryde sig de spæde!
Han, som var frygtelig
og utilgængelig
i sin høje bolig,
han nu i barnedragt
har sig i krybben lagt,
med vort støv fortrolig.
2.Født er han ved midnatstid,
skabte sol og måne,
han, som ejer verden vid,
hus i stald vil låne;
han, som på skyerne
ager blandt stjernerne,
svøbes som de spæde!
Ham, som på dommedag
taler med tordenbrag,
nu man hører græde!
3. Hyrder, som på nattevagt
lå i blomstervange,
bud dem blev fra Himlen bragt
brat med englesange:
Født er på jorderig
kongen af Himmerig,
frelseren fra døden,
hviler i krybberum,
har dog alt herredom,
skøn som morgenrøden.
4. Herre! dine hænders værk
er vi alle sammen,
vi er svage, du er stærk,
du er ja og amen.1
Til os du dalede,
lad os til Himlene
nu med dig opfare!
Tårer du her udgød,
lær os nu sangen sød
med din engleskare!
Latin 14. årh. (Dansk 1535).
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1847.
1 2 Kor 1,19-20

SALMODI

Formiddag
Ant. Josef og Maria, Jesu moder, * undrede sig over, hvad der blev sagt om ham.
Middag
Ant. Maria * gemte alle dise ord i sit hjerte og grundede over dem.
Eftermiddag
Ant. Mine øjne * har set din frelse,  som du har beredt for folkenes åsyn.
Salme 119, 153-160
Guds lov er uændræt

Se min nød, og red mig, *
for jeg har ikke glemt din lov.
Før min sag, og udfri mig, *
hold mig i live ved dit ord.
Frelsen er langt borte fra de ugudelige, *
for de søger ikke dine love.
Herre, din barmhjertighed er stor, *
hold mig i live efter dine bud!
Mine forfølgere og modstandere er mange, *
men jeg viger ikke fra dine formaninger.
Jeg ser de troløse og væmmes, *
for de følger ikke dit ord.
Se, hvor jeg elsker dine forordninger, *
Herre, hold mig i live i din godhed!
Summen af dine ord er sandhed, *
og alle dine retfærdige bud gælder i evighed.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Salme 128            Den Retfærdiges fred i hjemmet

»Herren velsigne dig fra Sion,« det vil sige fra sin Kirke (Arnobius)

 Lykkelig hver den, der frygter Herren *
og vandrer ad hans veje.
Hvad dine hænder frembringer, skal du selv nyde, *
lykkelig er du, det skal gå dig vel.
Som en frugtbar vinstok *
er din hustru i dit hus.
Som nyplantede oliventræer *
sidder dine sønner omkring dit bord.
Ja, sådan velsignes den mand, *
der frygter Herren.
Herren velsigne dig fra Zion, †
så du ser Jerusalems lykke, *
så længe du lever, *
og så du får dine sønners sønner at se.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Salme 129              Det plagede folks fornyede tillid

Kirken taler om, hvad den må lide og udholde (Augustin).

De angreb mig hårdt fra min ungdom, *
det skal Israel sige,
de angreb mig hårdt fra min ungdom, *
men de overvandt mig ikke.
De pløjede min ryg *
og trak lange furer.
Men Herren er retfærdig, *
han sprænger ugudeliges lænker.

Alle, der hader Zion, *
skal vige tilbage med skam;
de skal blive som græs på tagene, *
der visner, før det skyder op.
Den, der høster, får ikke hånden fuld, *
den, der binder op, får ikke favnen fuld.
De, der går forbi, siger ikke: †
Herrens velsignelse være med jer! *
Vi velsigner jer i Herrens navn.

 Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,

som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Formiddag
Ant. Josef og Maria, Jesu moder, * undrede sig over, hvad der blev sagt om ham.
Middag
Ant. Maria * gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem.
Eftermiddag
Ant. Mine øjne * har set din frelse,  som du har beredt for folkenes åsyn.

 LÆSNING

Formiddag     Klage 1,16

Jeg græder,
tårer strømmer fra mine øjne;
den, der kan trøste og holde mig i live,
er langt borte.
Mine sønner ligger forladte,
fjenden var for stærk.

VERS
V. Herren har iført ham glædens dragt,
A. og og sat skønhedens krone på hans hoved.

Middag     Klage 2,11

Mine øjne er slørede af tårer,
det gærer i mit indre.
Min livskraft tømmes ud i støvet,
for mit folks datter er lemlæstet;
børn og spæde ligger
afkræftede på byens torve.

VERS
V. De retfærdige skal leve evigt
A. og af Herren skal de få deres løn.

Eftrmiddag     Jer 31,16.17a

Dette siger Herren:
Græd ikke mere,
stands dine tårer!
For du får løn for din møje,
siger Herren;
de skal vende tilbage fra fjendens land.
Der er håb for dine efterkommere.
VERS
V. De fromme skal juble med ære.
A. Synge på deres lejer med fryd,

AFSLUTTENDE BØN

Gud, i dag forkyndte de uskyldige martyrer din pris
ikke i ord, men ved deres død.
Giv, at troen på dig, som vi forkynder med munden,
også må bekendes i vort liv.
Ved  Kristus,vor Herre.

A. Amen

Ved fælles bøn afsluttes med
V. Lad os lovprise Herren.
R. Gud ske tak og lov.

Tilbage til sidens begyndelse

 

2. VESPER

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: 15. årh. / Lossius 1553
Tysk visemelodi omkring 1600 / A.P. Berggreen 18491
1. Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!
2. En fattig jomfru sad i løn
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja!
3. Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom:
Halleluja, halleluja!
4. Og Østens vise ofred der
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja!
5. Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja!
6. Guds kære børn vi blev på ny,
skal holde jul i Himmel-by.
Halleluja, halleluja!
7. På stjernetæpper lyseblå
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!
8. Guds engle der os lære brat
at synge, som de sang i nat:
Halleluja, halleluja!
9. Da vorde engle vi som de,
Guds milde ansigt skal vi se.
Halleluja, halleluja!
10. Ham være pris til evig tid
for frelser bold og broder blid!
Halleluja, halleluja!
Latin 14. årh. Tysk 1545. Dansk 1544. 1569.
N.F.S. Grundtvig 1820 og 1845.

SALMODI

Salme 110, 1-5. 7

1. ant. Fyrster er hos dig * på kampens dag i helligheds glans.
»Jeg fødte dig af mit skød før morgenrøden.«

Herren sagde til min herre: *
»Sæt dig ved min højre hånd,
indtil jeg får lagt dine fjender *
som en skammel for dine fødder!«

Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Zion, †
hersk midt blandt dine fjender! *
Dit folk møder villigt frem på din kampdag.

»På hellige bjerge har jeg født dig *
som dug af morgenrødens moderskød.«

Herren har svoret og angrer det ikke: †
»Du er præst for evigt *
på Melkisedeks vis.«

Herren er ved din højre side, *
på sin vredes dag knuser han konger.
Af bækken ved vejen drikker han, *
derfor kan han løfte hovedet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

1. ant. Fyrster er hos dig * på kampens dag i helligheds glans.
»Jeg fødte dig af mit skød før morgenrøden.«

Salme 130

2. ant. Hos Herren er miskundhed, * hos ham er forløsning i overflod.

Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. *
Herre, hør mit råb,
lad dine ører lytte *
til min tryglen!
Hvis du, Herre, vogtede på skyld, *
hvem kunne da bestå, Herre?
Men hos dig er der tilgivelse, *
for at man skal frygte dig.

Jeg håber på Herren, †
min sjæl håber; *
jeg venter på hans ord,
min sjæl venter på Herren †
mere end vægterne på morgen, *
end vægterne på morgen.

Israel, vent på Herren, †
for hos Herren er der troskab, *
hos ham er der altid udfrielse.
Han udfrier Israel *
fra al dets skyld.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

2. ant. Hos Herren er miskundhed, * hos ham er forløsning i overflod.

Bibelsk lovsang Kol 1, 12-20

3. ant. I begyndelsen * og fra evighed af var Ordet Gud,
og han er født i dag som verdens Frelser.

Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige *
til at få del i de helliges arv i lyset.
Han friede os ud af mørkets magt *
og flyttede os over i sin elskede søns rige;
i ham har vi forløsningen, *
syndernes forladelse.
Han er den usynlige Guds billede, *
al skabnings førstefødte.
I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, *
det synlige og det usynlige,
troner og herskere, †
magter og myndigheder. *
Ved ham og til ham er alting skabt.
Han er forud for alt, *
og alt består ved ham.
Han er hoved for legemet, kirken. †
Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, *
for at han i alle ting skulle være den første.
For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig *
     og ved ham at forsone alt med sig,
på jorden som i himlene, *
ved at stifte fred ved hans blod på korset.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

3. ant. I begyndelsen * og fra evighed af var Ordet Gud,
og han er født i dag som verdens Frelser.

LÆSNING       Ef 2,3b-5

I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med,  gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst – .

VEKSELSANG

V. Ordet blev kød. Halleluja, halleluja.
A. Ordet blev kød. Halleluja, halleluja.
V. Og tog bolig iblandt os.
A. Halleluja, halleluja.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. Ordet blev kød. Halleluja, halleluja.

JOMFRU MARIAS LOVSANG             Luk 1, 46b-55

Ant. Den hellige og rene jomfru fødte Gud for os.
Lad os tilbede diebarnet som kom for at frelse os.

Min sjæl højlover Herren, *
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde. *
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. *
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, *
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm, *
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen, *
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver, *
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel *
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre – *
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Den hellige og rene jomfru fødte Gud for os.
Lad os tilbede diebarnet som kom for at frelse os.

FORBØNNER

Gud sendte sin Søn, født af en kvinde, født under loven,
for at løskøbe dem som var under loven.
Rodfestet og grundfestet i dette håb, kan vi fortrøstningsfuld bede:

R. Bevar os i Kristi nåde.

Du kærlighedens og fredens Gud, styrk alle kristne i troen på,
at din Søn blev sandt menneske,
– og giv os altid at takke dig for det.

R. Bevar os i Kristi nåde.

Giv håb til de syge, de fattige og gamle, tag bort de undertryktes åg,
giv de modløse modet tilbage
– og trøst dem, som bærer sorg.

R. Bevar os i Kristi nåde.

Kom ihu dem, som sidder i fængsel, og dem der er i landflygtighed.

R. Bevar os i Kristi nåde.

Du som lodenglesang lyde, da din Søn blev født,
– lad de afdøde synge din lov i al evighed.

R. Bevar os i Kristi nåde.

(Frie forbønner)

FADER VOR

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

BØN

Gud, i dag forkyndte de uskyldige martyrer din pris
ikke i ord, men ved deres død.
Giv, at troen på dig, som vi forkynder med munden,
også må bekendes i vort liv.
Ved vor Herre, Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer sammen med dig i Helligåndens enhed,
en Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Hvis en præst eller diakon leder tidebønnen, lyser han velsignelsen.

V.
Herren være med jer.
R. Og med din ånd.

V. Den almægtige Gud,
Fader, Søn og Helligånd  velsigne jer.

Hvis der herefter ikke følger nogen anden liturgisk handling, afsluttes med:

V. Gå ud med Kristi fred.
R. Gud ske tak og lov.

Hvis tidebønnen ikke ledes af en præst eller diakon, og når man beder den for sig selv, følger ingen udsendelse.
I stedet afsluttes med:

V. Herren velsigne os og værne os og føre os til det evige liv.
R. Amen.

Tilbage til sidens begyndelse

 

BØN FOR NATTEN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Kort stilhed med selvransagelse. Beder man i fællesskab kan en af messens formler for syndsbekendelse anvendes.

HYMNE

 1. Før dagens lys er helt forbi,
  alverdens Skaber, beder vi,
  at du med vanlig kærlighed
  vil se til os som vægter ned.
 2. Lad ingen syndig drøm i nat
  og intet mørkets kogleri
  et mærke på vor sjæl få sat,
  men os fra Satans snare fri.
 3. Bønhør os, Fader, almagts Gud,
  ved Jesum Krist, vor Herre kær.
  Med Ånden, som går fra jer ud,
  tilbedet og højlovet vær.
T:  Te lucis ante terminum,
      Peter Schindler, 1892-1967
M: Antifonale Romanum,s. 59

eller

 1. Nu gik solen ned,
  det er tid at gå til hvile.
  Snart vil aftenstjernen smile
  i den stille aftens fred.
 2. Frem jeg lægger for din fod
  alle fejltrin, alle syner.
  Tag – før nattens mulm begynder –
  du en stille bøn imod.
 3. Tilgiv hvert uagtsomt ord,
  hver en ond, ukærlig handling.
  Fuldbyrd du en sjæls forvandling
  til at vandre i dit spor.
 4. Herre! Nu gik solen ned.
  Giv, at hvert et sorgfuldt hjerte
  glemmer had og hån og smerte
  i din dybe, stille fred.
T:   H.H.Hafstrøm, 1894-1974
M:  Tysk, 1531. L. 480.

SALMODI

Salme 4             Takkebøn ved aftentid

1.ant. Vær mig nådig, Herre, du min Gud, * når jeg kalder,
så hører du min stemme. (Halleluja.)

Svar mig, når jeg råber, *
du min retfærdigheds Gud!

Du, som har befriet mig i trængsler, *
vær mig nådig, og hør min bøn!

I mennesker, hvor længe vil I krænke min ære? *
I elsker tomhed og søger løgn.
I skal vide, at Herren har vist sin underfulde troskab mod mig, *
Herren hører, når jeg råber til ham.

Bliv blot vrede, men synd ikke! *
Tænk efter på jeres leje, og vær stille!
Bring de rette ofre, *
og stol på Herren!

Mange siger: Hvem lader os opleve lykke? *
Løft dit ansigts lys mod os, Herre!

Du har givet mig større glæde i hjertet, *
end man har, når der er rigdom af korn og vin.
I fred kan jeg lægge mig og sove, *
for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

1.ant. Vær mig nådig, Herre, du min Gud, * når jeg kalder,
så hører du min stemme. (Halleluja.)

Salme 134          Vi velsigner Gud

Lovsyng vor Gud, alle hans tjenere, I som frygter ham, små og store (Aab 19,5)

2. ant. Lovsyng Herren, * hans tjenere ved nattetid.

Pris Herren, *
alle hans tjenere,
I som står i Herrens tempel *
nat efter nat.
Løft jeres hænder mod helligdommen *
og pris Herren!

Herren velsigne dig fra Zion, *
han som skabte himlen og jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

2. ant. Lovsyng Herren, * hans tjenere ved nattetid.

LÆSNING     Aab 22,4-5

Herrens tjenere skal tilbede ham,  og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande.
Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen,
for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.

V. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.
A. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.
V. Du forløser mig, Herre, sandheds Gud, vor Frelser.
A. befaler jeg min ånd, og Herre.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.

Simeons Lovsang      Luk 2,29-32

Kristus folkenes lys.

Ant. Frels du os, * Herre Gud, når vi våger;
beskyt du os, når vi sover,
og la os våge med Kristus og i din fred finde hvile. 

Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred *
efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse, *
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger *
og en herlighed for dit folk Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Frels du os, * Herre Gud, når vi våger;
beskyt du os, når vi sover,
og la os våge med Kristus og i din fred finde hvile. 

BØN

Herre besøg denne bolig, og hold alle fjendens anslag fjernt fra den.
Dine hellige engle dvæle herinde og vogte os i fred,
og din velsignelse være bestandig over os.
Ved Kristus vor Herre.
A. Amen.

VELSIGNELSE

V. En rolig nat og en salig død skænke os Herren, den Almægtige.
A. Amen.

MARIA-ANTIFON

Frelserens hellige Moder,
som er og stedse forbliver
havets så strålende stjerne
og port til Himmerigs glæde!
Hjælp, når på syndernes veje
vi atter nåden vil eje.

Moder, som underfuldt fødte
på jord din Herre og Skaber,
uplettet jomfru forinden
og jomfru ukrænket siden!
Gabriels »Hil« du fornemme;
os arme aldrig du glemme!

T:    Alma redemptoris mater, Hermann den Lamme
        11. årh. H. Kejser, 1868-1916
M:   Komponist ukendt. L. 536

 

Tilbage til sidens begyndelse