2. JANUAR

02/01/2018 Hele dagen


INDLEDNING AF DAGEN
LÆSNINGERNES TIDEBØN
MORGENBØN
MIDDAGSBØN
2. VESPER
BØN FOR NATTEN


Tirsdag i juletiden (1 Ps)
Helgener Basilius den Store († 379) og Gregor af Nazianz († 390)


INDLEDNING AF DAGEN

Salme 95                                     Opfordring til at lovprise Gud.

V. Herre, oplad mine læber.
A. Og min mund skal forkynde din pris.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Kom, lad os juble for Herren, *
bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe.
Lad os træde frem for ham med takkesang, *
bryde ud i lovsang til ham.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

For Herren er en stor Gud, *
en mægtig konge over alle guder.
I hans hånd er jordens dybder, *
bjergenes tinder tilhører ham.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Havet tilhører ham, for han skabte det, *
hans hænder formede landjorden.
Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os, *
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
for han er vor Gud, †
og vi er hans folk, *
de får, han vogter.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Om I dog i dag ville lytte til ham! *
Gør ikke jeres hjerter hårde som ved Meriba,
som den dag ved Massa i ørkenen, †
da jeres fædre udæskede mig *
og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

I fyrre år følte jeg afsky for den slægt, †
og jeg sagde: De er et folk, der farer vild i deres hjerte, *
og de kender ikke mine veje.
Så svor jeg i min vrede: *
De skal aldrig komme ind til min hvile.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

 

Tilbage til sidens begyndelse

 

LÆSNINGERNES TIDEBØN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle: Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

 HYMNE

© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag

Mel.: Kirken den er et gammelt hus

1. Hyrden er én, og så hans hjord,
er end fuldmange hans folde,
enbåren i sin Faders gård
Sønnen skal alting beholde;
Sønnen er sandhed, først og sidst,
virkelig være, her og hist,
kan kun, hvad sandhed besjæler.

2. Kilden er én, og floden med,
er end småbækkene mange,
engene er ved flodens bred
alle de skønne græsgange;
kilde og flod er dåbens ord,
engene er vor Herres bord,
føden er kærligheds fylde.

3. Jesus han er den hyrde god,
som haver hjorden til eje,
dyrt har han købt den med sit blod,
sanket på vildsomme veje;
driver sin hjord han op og ned,
altid med staven »Liflighed«1
vogter han flokkene sine.

4. Tidernes løb er sent og sært,
hyrdernes tid synes omme,
dog har os tidens fylde lært,
senest den bedste kan komme;
hyrden, som spået soleklart,
kommer igen med lynets fart,
himmelblå ere hans telte.
Joh 10,14-16
N.F.S. Grundtvig 1855.

SALMODI

Salme 10             Bøn om udfrielse fra undertrykkere

Salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. (Luk 6,20)

1. ant. Herre, du skaffer de fattige deres ret. (Halleluja).

I

Hvorfor står du så langt borte, Herre? *
Hvorfor skjuler du dig i trange tider?

I hovmod jager ugudelige de hjælpeløse *
og fanger dem i rænker, de har spundet,
de praler af det, de har i sinde. *
Den begærlige forbander og håner Herren;
den ugudelige tænker i sit hovmod: †
Gud kræver mig ikke til regnskab, Gud er ikke til! *
Det er, hvad han tænker, *
og det, han gør, lykkes altid.
Dine domme går hen over hovedet på ham, *
han blæser på alle sine modstandere.
Han siger ved sig selv: Jeg vakler ikke, *
jeg kommer aldrig i ulykke.

Hans mund er fuld af forbandelse, †
af svig og undertrykkelse, *
på hans tunge er der ulykke og uret.
Han ligger i baghold i sivene, †
i det skjulte dræber han den uskyldige, *
hans øjne spejder efter den svage.
Han ligger på lur som løven i sit skjul; †
han ligger på lur for at fange den hjælpeløse, *
han fanger ham og lukker nettet om ham.
De svage overmandes, *
de bukker under og falder i hans magt.
Han siger ved sig selv: Gud glemmer, *
han skjuler sit ansigt, han ser ingenting.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

1. ant. Herre, du skaffer de fattige deres ret. (Halleluja).

2. ant. Vort arbejde * og vor smerte, Herre, har du for øje. (Halleluja).

II

Rejs dig, Herre, løft din hånd, Gud, *
glem ikke de hjælpeløse!
Hvorfor skal den ugudelige håne Gud *
og sige ved sig selv: Du kræver mig ikke til regnskab.

Du ser ulykke og sorg, *
du skal mærke dig det og tage dig af det.
Den svage overlader sin sag til dig, *
du er den faderløses hjælper.
Knus armen på den ugudelige og onde, *
kræv ham til regnskab for hans ugudelighed, så den hører op.

Herren er konge for evigt og altid, *
folkeslag skal udryddes fra hans land.
Du har hørt, hvad de hjælpeløse ønsker, Herre, *
du giver dem mod, du lytter til dem.
Du skal skaffe den faderløse og den undertrykte ret, *
så mennesker ikke længere skal øve vold i landet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

2. ant. Vort arbejde * og vor smerte, Herre, har du for øje. (Halleluja).

Salme 12         Et råb om Guds hjælp mod hovmodige

Faderen sendte sin Søn til verden for at forsvare os fattige (Augustin)

3. ant. Herrens ord * er rene ord, som lutret sølv (Halleluja).

Frels, Herre, for der er ingen fromme, *
troskab er forsvundet blandt mennesker.
De taler løgn til hinanden *
med glatte læber og tvedelt hjerte.

Herren skal udrydde alle glatte læber *
og tunger, der taler store ord.
De siger: Tungen er vor styrke, *
vore læber er med os, hvem er herre over os?

»Fordi de hjælpeløse undertrykkes, *
og de fattige stønner,
rejser jeg mig nu,« siger Herren, *
»og bringer redning til de forfulgte.«

Herrens ord er rene, †
sølv, der er lutret i diglen i jorden, *
renset syv gange.
Du beskytter os, Herre, *
du bevarer os evigt mod denne slægt,
hvor ugudelige vandrer omkring *
og usselhed triumferer blandt mennesker.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.

Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

3. ant. Herrens ord * er rene ord, som lutret sølv (Halleluja).

VERS

V. Herren vejleder ydmyge i det, som er ret.
A. Og lærer de ydmyge sin vej.

LÆSNINGER

1. læsning Kol 2,16 -3,4

Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbatter. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet selv er Kristus.  Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit verdslige sind, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele legemet, støttet og sammenholdt af sener og led, vokser Guds vækst.

Når I med Kristus er døde fra verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden: Tag ikke, smag ikke, rør ikke!  – alt sammen noget, der skal bruges og forgå – det er kun menneskers påbud og lære. Det går for at være visdom med selvvalgt gudsdyrkelse, falsk ydmyghed og skånselsløshed mod legemet, men det har ikke nogen værdi, det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse.

Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed.

VEKSELSANG

R. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. *
Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.
V. Hvor jeres skat er, , dér vil også jeres hjerte være.
Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.

2. LÆSNING

Fra  den hellige biskop Basilius den Stores sskrift om Helligånden

Herren giver liv til sit legeme gennem Helligånden

Hvis et menneske ikke længere lever efter kødet, men drives af Guds Ånd, kaldes et Guds barn og dannes i lighed med Guds Søns billede, så kaldes han et åndeligt menneske. Åndens virke i en renset sjæl er ligesom synsevnen i et sundt øje.

På samme måde er det med et menneskes ord. Undertiden overvejes det i hjertet, undertiden udtales det med munden. ligesom Helligånden sommetider vidner sammen med vor ånd, når han råber i vore hjerter: Abba, Fader! og sommetider taler i vort sted, som Skriften siger: »Det er ikke jer, som taler, men jeres Faders Ånd, som taler i jer.«

Vi kan også forstå Ånden på en anden måde, nemlig som den helhed, der er til stede i alle de enkelte dele, alt efter som Guds gaver er fordelt. Thi vi er allesammen som lemmer forbundet med hinanden, men har forskellige gaver efter den nåde, Gud har givet os! Det er derfor, at »øjet ikke kan sige til hånden: Dig har jeg ikke brug for! Ej heller hovedet til fødderne: Jer har jeg ikke brug for!« Tværtimod, alle lemmerne udgør tilsammen Kristi legeme i Åndens enhed, og enhver bruger sin særlige gave til tjeneste for de andre efter det behov, der er nødvendigt.

Selv om Gud har fordelt de forskellige lemmer på legemet, som han havde forudbestemt det, eksisterer der mellem dem alle et åndeligt fællesskab, der består i gensidig kærlighed og samme omsorg for hinanden. »Når et lem lider, lider alle lemmerne med; nårét lem bliver hædret, glæder alle lemmerne sig med.« Ligesom de enkelte dele udgør en helhed, således lever enhver af os i Ånden, fordi alle, der tilhører ét legeme, er døbt i én Ånd.

Som Faderen ses i Sønnen, ses Sønnen i Ånden. At tilbede i Ånden vil derfor sige at åbne sit hjerte for det guddommelige lys. Det kan vi lære af Herrens ord tilden samaritanske kvinde. Som skik var, troede hun, at det var nødvendigt at tilbede Gud på et bestemt sted, men Herren forklarede hende, at det er i Ånd og Sandhed, man skal tilbede Gud, og med sandhed mene han selvfølgelig sig selv.

Når vi derfor taler om tilbedelse i Sønnen, vil det sige Sønnen, der er Gud Faders billede. På samme måde, når vi tilbeder i Ånden, vil det sige Ånden, der åbenbarer Herrens guddomsvæsen. Søledes oplyser Ånden os, så at vi ser glansen af Faderens herlighed, og Ånden præger os, så at vi løftes op til Faderen, hvis billede og segl Ånden er

 

VEKSELSANG

R. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os.
Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder.
V.  I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn,
sådan som det nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved Ånden.
Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder.

 

AFSLUTTENDE BØN

Gud, ved de salige Basilius’ og Gregors liv og lære
har du nådigt oplyst din Kirke.
Giv os, at vi med ydmyghed må lære din sandhed at kende
ogt  trofast leve efter den i kærlighed.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer med  dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen

Ved fælles bøn afsluttes med

V. Lad os lovprise Herren.
A. Gud ske tak og lov.

Tilbage til sidens begyndelse

MORGENBØN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: Christian Barnekow 1870
Thomas Laub 1921

1. Vidunderligst af alt på jord
er Jesu Kristi rige,
dets herlighed er og så stor,
at det har ingen lige.

2. Usynligt vel som sjæl og sind
det nemt dog er at kende,
alt som en stad på bjergetind,
der ses til verdens ende.

3. Dets gåde er et Guddoms-ord,
som skaber, hvad det nævner,
som fylder dale trindt på jord
og klipperne udjævner.

4. Med det indvies Jesu dåb,
velsignes Jesu bæger,
så hist udspringer livets håb,
og her det vederkvæger.

5. Med ordet skabes gode kår
for barnekæmper lave,
så de kan le ad banesår
og springe over grave.

6. Med det der skabes vin af vand
og paradis af ørke,
med det der skabes lys om land,
mens verden går i mørke.

7. Lad hvisle kun i ormegård,
at riget er lagt øde,
Gud kroner ligefuldt dets år
med frugtbarhed og grøde.

8. Dets glans opstår som aks i vang,
som maj i bøgeskove,
ja, prægtig under fuglesang
som gyldensol af vove.

9. Det er den store konges glans,
som kun på korset døde,
for at med livets rosenkrans
jordklimpen ham kan møde.

10. Ja, når han kommer i det blå,
er kristnes kamp til ende,
hvad troende i spejlet så,
skal salige erkende.

11. Da riget er med solekår
til syne og til stede
i evighedens gyldenår
med ret og fred og glæde.
N.F.S. Grundtvig 1829 og 1853.

 

SALMODI

Salme 24      Guds højtideligeindtog i sit tempel

For Kristus er Himmelens porte åbne, thi han steg op i kød og blod (Irenæus)

1. ant. Råb af fryd for Herren; * hans herlighed fylder jorden.

Jorden med alt, hvad den rummer, *
verden og dens beboere, tilhører Herren,
for han har grundlagt den på havene, *
grundfæstet den på strømmene.

Hvem kan drage op til Herrens bjerg, *
hvem kan stå på hans hellige sted?
Den som har skyldfrie hænder og et rent hjerte, †
den som ikke farer med løgn *
og ikke sværger falsk.
Han henter velsignelse hos Herren *
og retfærdighed hos sin frelses Gud.
Sådan er den slægt, som søger ham, *
som søger dit ansigt, Jakobs Gud.

Løft jeres hoveder, I porte, †
løft jer, I ældgamle døre, *
så ærens konge kan drage ind.
Hvem er ærens konge? †
Det er Herren, stærk og vældig, *
Herren, vældig i krig.
Løft jeres hoveder, I porte, †
løft jer, I ældgamle døre, *
så ærens konge kan drage ind.
Hvem er han, ærens konge? †
Hærskarers Herre, *
han er ærens konge!

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.

Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

1. ant. Råb af fryd for Herren; * hans herlighed fylder jorden.

Bibelsk lovsang Tob 13.1-7         Gud straffer og frelser

 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. (1. Pet 1,3)

2. ant. Se, hvad Gud har gjort for jer. *
Tak ham med fuld røst.

Lovet være Gud, som lever i evighed, *
lovet være hans kongedømme!
For han straffer, *
og han forbarmer sig.
Han fører ned i dødsriget, dybt under jorden, †
og han fører op fra den store tilintetgørelse. *
Intet kan undslippe hans hånd.

Tak ham, israelitter, mens folkene hører på, †
for han har spredt jer blandt dem *
og dér vist jer sin storhed.
Ophøj ham, mens alle levende hører på, *
for han er vor Herre,
han er vor Gud, og han er vor fader; *
han er Gud i al evighed.
Han vil straffe jer for jeres synder, *
og han vil forbarme sig over jer
hos alle folkene, *
som I er spredt iblandt.
Når I vender om til ham af hele jeres hjerte
og over for ham af hele jeres sjæl handler oprigtigt, †
så vil han vende om til jer *
og ikke længere skjule sit ansigt for jer.
Se nu, hvad han har gjort for jer, *
og tak ham med høj røst,
pris retfærdighedens Herre, *
og ophøj evighedens konge!

I det land, hvor jeg lever i fangenskab, *
takker jeg ham,
jeg forkynder hans magt og storhed *
for et folk af syndere.
Vend om, I syndere, *
gør, hvad der er retfærdigt i hans øjne!
Måske vil han så vide af jer *
og vise jer barmhjertighed.
Jeg ophøjer min Gud, †
min sjæl ophøjer himlens konge *
og jubler over hans storhed.

Ære være….. udgår

2. ant. Se, hvad Gud har gjort for jer. *
Tak ham med fuld røst.

Salme 33         En lovprisning af forsynets Gud

Alt er blevet til ved Ordet (jfr. Joh. 1,3)

3. ant. Ære være Lammet, * det slagtede.

Bryd ud i jubel for Herren, I retfærdige, *
lovsang er dejlig for de retskafne.
Pris Herren med citer, *
spil for ham på tistrenget harpe.
Syng en ny sang for ham, *
spil dejligt til jubelråb.

Herrens ord er sandt, *
alt, hvad han gør, står fast.
Han elsker ret og retfærdighed, *
Herrens godhed fylder jorden.
Ved Herrens ord blev himlen skabt, *
hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund.
Han samler havets vand som i en lædersæk *
og det store dyb i sine forrådskamre.
Hele jorden skal frygte Herren, *
alle verdens beboere skælve for ham.
For han talte, og det skete, *
han befalede, og det stod der.
Herren gør folkenes råd til intet, *
han hindrer folkeslagenes planer.
Herrens råd står fast til evig tid, *
hans planer varer i slægt efter slægt.
Lykkeligt det folk, der har Herren til Gud, *
det folk, han udvalgte sig til ejendom.

Herren ser ned fra himlen, *
han ser alle mennesker.
Fra sin bolig iagttager han *
alle dem, der bor på jorden.
Han har skabt alle hjerter *
og giver agt på alle deres handlinger.
Ingen konge frelses ved sin store hær, *
ingen helt reddes ved sin store kraft.
Hesten er en svigefuld hjælper, *
trods sin store styrke redder den ingen.
Men Herrens øjne hviler på dem, der frygter ham, *
og som venter på hans godhed,
så han redder dem fra døden *
og holder dem i live under hungersnød.

Vi længes efter Herren, *
han er vor hjælp og vort skjold.
Ham glæder vort hjerte sig over, *
vi stoler på hans hellige navn.
Lad din godhed komme over os, Herre, *
for vi venter på dig.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

3. ant. Ære være Lammet, * det slagtede.

LÆSNING       Es 49, 8b-9a

Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket,
så du kan genrejse landet
og fordele de øde jordlodder.
Til fangerne skal du sige: Gå ud!
og til dem i mørket: Kom frem!

VEKSELSANG

V. Sin frelse har Herren gjort kendt, * Halleluja, hallelluja.
A. Sin frelse har Herren gjort kendt, * Halleluja, hallelluja.
V. Åbenbart sin retfærd for folkenes øjne.
A. Halleluja, halleluja.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. Sin frelse har Herren gjort kendt, * Halleluja, hallelluja.

ZAKARIAS LOVSANG             Luk 1, 68-79

Ant. De forstandige * skal stråle som himmelhvælvingens glans,
og de, der førte de mange til retfærdighed, skal lyse som stjerner evigt og altid.

Lovet være Herren, Israels Gud, *
thi han har besøgt og forløst sit folk
og oprejst os et frelsens horn *
i sin tjener Davids hus,
som han havde lovet ved sine profeters mund *
fra fordums tid:

en frelse fra vore fjender *
og fra alle vore haderes hånd,
for at øve barmhjertighed mod vore fædre *
og ihukomme sin hellige pagt,
den ed, han tilsvor Abraham, vor fader, *
at han ville give os,
at vi, udfriede fra vore fjenders hånd, *
må tjene ham uden frygt
i fromhed og retfærd *
for hans åsyn alle vore dage.

Og du, barnlille! Skal kaldes den Højestes profet; *
thi du skal gå foran Herren for at bane hans veje
og lære hans folk at kende frelsen *
ved deres synders forladelse,
takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, *
ved hvilken Solopgangen fra det Høje vil besøge os
for at skinne for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, *
og lede vore fødder ind på fredens veje.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed.  Amen.

Ant. De forstandige * skal stråle som himmelhvælvingens glans,
og de, der førte de mange til retfærdighed, skal lyse som stjerner evigt og altid.

FORBØNNER OG INDVIELSE AF DAGEN

Lad os bønfalde Kristus, mennesket fra Himmelen og den nye Adam,
som blev levendegørende Ånd:

R. Kyrie eleison!

Kristus, retfærdighedens Sol, som åbenbarede din herlighed i vor menneskelige naur
for at fuldkomme Den gamle Pagt,
– vi beder dig, lad dit lys stråle over os.

R. Kyrie eleison!

Kristus, som blev herliggjort af englene, forkyndt af hyrderne
og lovpris af Simeon og Anna,
– vi beder dig, lad dit Evangelium blive modtaget af det forjættede folk.

R. Kyrie eleison!

Kristus, ved din fødsel sang englene om Guds ære i det Høje og om fred på jorden,
– vi beder dig, lad din fred brede sig ud over hele jorden.

R. Kyrie eleison!

Kristus, du, der som den nye Adam fornyede det gamle menneske,
og som forberedte en bolig til os i dit rige,
– vi beder dig, giv dit håb til dem, der er undertrykt af det onde.

R. Kyrie eleison!

(Frie forbønner)

FADER VOR

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

BØN

Herre, vi bekender, at din enbårne Søn, der er ét med dig i din evige herlighed,
er blevet sandt menneske og har påtaget sig vort kød af jomfru Maria.
Giv dit folk en fast tro, som ikke rokkes,
så at vi nå blive befriet fra alt ondt her på jorden
og i Himlen få del i den evige glæde.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer med  dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Gregor og Basilius:

Gud, ved de salige Basilius’ og Gregors liv og lære
har du nådigt oplyst din Kirke.
Giv os, at vi med ydmyghed må lære din sandhed at kende
ogt  trofast leve efter den i kærlighed.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer med  dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen

Hvis en præst eller diakon leder tidebønnen, lyser han velsignelsen.

V.
Herren være med jer.
R. Og med din ånd.

V. Den almægtige Gud,
Fader, Søn og Helligånd  velsigne jer.

Hvis der herefter ikke følger nogen anden liturgis handling, afsluttes med:

V. Gå ud med Kristi fred.
R. Gud ske tak og lov.

Hvis tidebønnen ikke ledes af en præst eller diakon, og når man beder den for sig selv, følger ingen udsendelse.
I stedet afsluttes med:

V. Herren velsigne os og værne os og føre os til det evige liv.
R. Amen.

Tilbage til sidens begyndelse

MIDDAGSBØN

HYMNE
© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: 15. årh. / Michael Weisse 1531
1. Glæden hun er født i dag,
Himmeriges glæde,
ved Gud Faders velbehag
fryde sig de spæde!
Han, som var frygtelig
og utilgængelig
i sin høje bolig,
han nu i barnedragt
har sig i krybben lagt,
med vort støv fortrolig.
2.Født er han ved midnatstid,
skabte sol og måne,
han, som ejer verden vid,
hus i stald vil låne;
han, som på skyerne
ager blandt stjernerne,
svøbes som de spæde!
Ham, som på dommedag
taler med tordenbrag,
nu man hører græde!
3. Hyrder, som på nattevagt
lå i blomstervange,
bud dem blev fra Himlen bragt
brat med englesange:
Født er på jorderig
kongen af Himmerig,
frelseren fra døden,
hviler i krybberum,
har dog alt herredom,
skøn som morgenrøden.
4. Herre! dine hænders værk
er vi alle sammen,
vi er svage, du er stærk,
du er ja og amen.1
Til os du dalede,
lad os til Himlene
nu med dig opfare!
Tårer du her udgød,
lær os nu sangen sød
med din engleskare!
Latin 14. årh. (Dansk 1535).
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1847.
1 2 Kor 1,19-20

SALMODI

Formiddag
Ant. Josef og Maria, Jesu moder, * undrede sig over, hvad der blev sagt om ham.
Middag
Ant. Maria * gemte alle dise ord i sit hjerte og grundede over dem.
Eftermiddag
Ant. Mine øjne * har set din frelse,  som du har beredt for folkenes åsyn.
Salme 119, 1-8          Betragtning over Guds ord i Loven 
Dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud (1. Joh 5, 3)
Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen, *
og som vandrer efter Herrens lov.
Lykkelig den, der overholder hans formaninger *
og søger ham af hele sit hjerte.
Han gør ikke uret, *
men vandrer ad hans veje.
Du har givet dine forordninger, *
de skal nøje overholdes.
Gid min færden må være sikker, *
så jeg holder dine love.
Da bliver jeg ikke til skamme, *
når jeg har alle dine befalinger for øje.
Jeg takker dig af et oprigtigt hjerte, *
fordi jeg må lære dine retfærdige bud.
Jeg holder dine love, *
svigt mig ikke!

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.

Som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Salme 13         Den retfærdiges klage og faste håb til Gud

Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen (Rom 15,13a)

Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre? *
Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig?
Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet †
og daglig have sorg i mit hjerte? *
Hvor længe skal min fjende triumfere over mig?
Se mig, svar mig, Herre min Gud! *
Giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden,
og min fjende siger: »Jeg har fået magt over ham,« *
og mine uvenner jubler, fordi jeg vakler.

Men jeg stoler på din trofasthed, *
mit hjerte skal juble over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, *
for han har handlet vel imod mig.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Salme 14          Gudsbespotternes tåbelighed
Hvor synden blev større, dér blev nåden end mere overstrømmende rig (Rom 5,20)
 Tåberne siger ved sig selv: *
»Gud er ikke til!«
De handler ondt og afskyeligt, *
ingen gør godt.
Herren ser fra himlen *
ned over menneskene
for at se, om der er en forstandig, *
én der søger Gud.

De er alle kommet på afveje, *
alle er fordærvede;
ingen gør godt, *
ikke en eneste.

Forstår de intet, alle de forbrydere, †
som lever af at æde mit folk? *
De påkalder ikke Herren.
Da skal de gribes af rædsel, *
for Gud er med en retfærdig slægt.
Gør blot den hjælpeløses planer til skamme, *
Herren er dog hans tilflugt!
Gid Israels frelse må komme fra Zion! †
Når Herren vender sit folks skæbne, *
skal Jakob juble og Israel glæde sig.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.
Formiddag
Ant. Josef og Maria, Jesu moder, * undrede sig over, hvad der blev sagt om ham.
Middag
Ant. Maria * gemte alle dise ord i sit hjerte og grundede over dem.
Eftermiddag
Ant. Mine øjne * har set din frelse,  som du har beredt for folkenes åsyn.

 LÆSNING

Formiddag    1. Tim 4,16

Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver,
hold fast ved det; for når du gør det,
bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig.

VERS
V. Herren har udvalgt sin tjener.
A. Han kaldte ham til at være hyrde over Jakob, hans arvelod.

Middag   1. Tim 1,12

Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre,
fordi han har vist mig den tillid at tage mig i sin tjeneste

VERS
V. Jeg skammer mig ikke over at forkynde det Glade budskab
A. Det er Guds kraft til frelse.

Eftermiddag     1. Tim 3,13

De, der har passet deres tjeneste godt,
opnår godt omdømme
og stor frimodighed i troen på Kristus Jesus.

VERS
V. Vil Herren ikke bygge huset.
A. Arbejder bygningsmanden forgeves.

AFSLUTTENDE BØN

Herre, vi bekender, at din enbårne Søn, der er ét med dig i din evige herlighed,
er blevet sandt menneske og har påtaget sig vort kød af jomfru Maria.
Giv dit folk en fast tro, som ikke rokkes,
så at vi må blive befriet fra alt ondt her på jorden
og i Himlen få del i den evige glæde.
Ved vor Herre Jesus Kristus.

A. Amen

Gregor og Basilius:

Gud, ved de salige Basilius’ og Gregors liv og lære
har du nådigt oplyst din Kirke.
Giv os, at vi med ydmyghed må lære din sandhed at kende
ogt  trofast leve efter den i kærlighed.
Ved  Jesus Kristus, vor Herre.

A. Amen

Ved fælles bøn afsluttes med
V. Lad os lovprise Herren.
R. Gud ske tak og lov.

Tilbage til sidens begyndelse

2. VESPER

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle: Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

1. Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige,
skaber og danner et kongeligt folk sig tillige;
riget skal stå,
salighed folket opnå
trods alle åndernes krige.

2. Rygtet derom som en løbeild farer og brænder,
tungerne gløder derunder til jorderigs ender,
thi med Guds ord
følges Guds-Ånden på jord,
blus han på bjergene tænder.

3. Jesus, vor Kristus, vor salvede konge med ære!
Kristus, vor Jesus, almægtige frelser, du kære!
Hos os du bliv!
Vær du vort lys og vort liv,
alt, hvad vort hjerte begære!

4. Da på dit ord skal det gladeste budskab udbredes,
også ved os skal der vej for dit åsyn beredes,
så overalt
Jesus, som frelser påkaldt,
du skal med knæfald tilbedes.

5. Da på det jævne skal nåden og sandheden mødes,
og dine små skal til konger og præster opfødes,
vokse i løn
bruden som solen så skøn,
alting af kærlighed sødes.
N.F.S. Grundtvig 1853-55 og 1864.

SALMODI

Salme 20          Bøn for kongens sejr

Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses (ApG 2,21)

1. ant. Herre, * giv sejr til din Salvede.

Måtte Herren svare dig på nødens dag, *
Jakobs Guds navn beskytte dig.
Måtte han sende dig hjælp fra helligdommen *
og støtte dig fra Zion.
Måtte han huske dig for alle dine afgrødeofre *
og tage imod dit brændoffer.
Måtte han give dig, hvad dit hjerte ønsker, *
og lade alle dine planer lykkes.
Da vil vi juble over din frelse †
og løfte banneret i vor Guds navn. *
Måtte Herren opfylde alle dine ønsker.
Nu ved jeg, at Herren frelser sin salvede, †
han svarer ham fra sin hellige himmel *
med sin højre hånds frelsende gerninger.
Andre påkalder vogne og heste, *
men vi påkalder Herren vor Guds navn.
De andre synker i knæ og falder, *
men vi rejser os og holder stand.

Herre, frels kongen! *
Svar os, den dag vi råber!

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

1. ant. Herre, * giv sejr til din Salvede.

Salme 21,2-8.14         Taksigelse for kongens sejr

Kristus modtog livet for at opstå og leve gennem lange tider
fra evighed til evighed (Irenæus)

2. ant. Højhed og hæder * lægger du på ham.

Herre, over din styrke glæder kongen sig, *
højt jubler han over din frelse.
Hvad hans hjerte ønsker, giver du ham, *
hvad hans læber beder om, nægter du ham ikke.
Du kommer ham i møde med rige gaver, *
du sætter en krone af guld på hans hoved.
Han bad dig om liv, og du gav ham det, *
en evig række af dage.
Stor er hans ære, når du frelser ham, *
du udruster ham med højhed og pragt.
Du gør ham til evig velsignelse, *
du fylder ham med glæde for dit ansigt.
Kongen stoler på Herren, *
han vakler ikke, for den Højeste er trofast.

Herre, rejs dig i din styrke, *
vi vil prise din vælde med sang og spil.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

2. ant. Højhed og hæder * lægger du på ham.

Bibelsk lovsang Aab 4,11; 5,9. 10.12          Lovsang til Gud som Skaber og Frelser

3. ant. Ære være Lammet, * det slagtede.

Værdig er du, vor Herre og Gud, *
til at få pris og ære og magt;
for du har skabt alle ting, *
af din vilje blev de til og blev skabt.

Du er værdig til at få bogen *
og bryde dens segl,
for du blev slagtet, og du købte med dit blod †
mennesker til Gud *
af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag.

og gjorde dem til et kongeligt folk †
og til præster for vor Gud, *
og de skal være konger på jorden.

Lammet, det slagtede, er værdigt †
til at få magt og rigdom og visdom og styrke *
og ære og lov og pris.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

3. ant. Ære være Lammet, * det slagtede.

LÆSNING       Kol 1,13-15

Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige;
i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.
Han er den usynlige Guds billede,
al skabnings førstefødte.

VEKSELSANG

V. Ordet blev kød. * Halleluja, halleluja.
A. Ordet blev kød. * Halleluja, halleluja.
V. Og tog bolig iblandt os.
A. Halleluja, halleluja.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. Ordet blev kød. * Halleluja, halleluja.

JOMFRU MARIAS LOVSANG             Luk 1, 46b-55

Ant. Den, der holder budene *
og lærer andre dem, han skal kaldes stor i Himmeriget.

Min sjæl ophøjer Herren, *
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde. *
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. *
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, *
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm, *
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen, *
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver, *
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel *
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre – *
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Den, der holder budene *
og lærer andre dem, han skal kaldes stor i Himmeriget.

FORBØNNER

Gud, som fordum mange gange og på mange måder talte til fædrene ved profeterne,
og som sidst har talt til os ved din Søn, vi påkalder din barmhjertighed;

R. Kyrie eleison!

For din hellige Kirke,
– at dine børn må bekende Frelserens navn med trofasthed og styrke.

R. Kyrie eleison!

For dem, der forkynder Evangeliet,
– at de arbejdere, du har udsendt, fulde af tillid nå forkynde Frelserens navn for folkene.

R. Kyrie eleison!

For vore syge brødre og søstre,
– at de må genvinde sundheden ved at påkalde Frelserens navn.

R. Kyrie eleison!

For de kristne, der lider forfølgelse,
– at de tålmodigt må udholde uretfærdighed for Frelserens navns skyld.

R. Kyrie eleison!

For vore brødre og søstre, som er døde på grund af menneskets synd,
– at de ved din barmhjertighed må have livet

R. Kyrie eleison!

(Frie forbønner)

FADER VOR

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

BØN

Herre, vi bekender, at din enbårne Søn, der er ét med dig i din evige herlighed,
er blevet sandt menneske og har påtaget sig vort kød af jomfru Maria.
Giv dit folk en fast tro, som ikke rokkes,
så at vi nå blive befriet fra alt ondt her på jorden
og i Himlen få del i den evige glæde.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer med  dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Gregor og Basilius:

Gud, ved de salige Basilius’ og Gregors liv og lære
har du nådigt oplyst din Kirke.
Giv os, at vi med ydmyghed må lære din sandhed at kende
ogt  trofast leve efter den i kærlighed.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer med  dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Hvis en præst eller diakon leder tidebønnen, lyser han velsignelsen.

V.
Herren være med jer.
R. Og med din ånd.

V. Den almægtige Gud,
Fader, Søn og Helligånd  velsigne jer.

Hvis der herefter ikke følger nogen anden liturgisk handling, afsluttes med:

V. Gå ud med Kristi fred.
R. Gud ske tak og lov.

Hvis tidebønnen ikke ledes af en præst eller diakon, og når man beder den for sig selv, følger ingen udsendelse.
I stedet afsluttes med:

V. Herren velsigne os og værne os og føre os til det evige liv.
R. Amen.

Tilbage til sidens begyndelse

BØNNEN FOR NATTEN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Kort stilhed med selvransagelse. Beder man i fællesskab kan en af messens formler for syndsbekendelse anvendes.

HYMNE

 1. Før dagens lys er helt forbi,
  alverdens Skaber, beder vi,
  at du med vanlig kærlighed
  vil se til os som vægter ned.
 2. Lad ingen syndig drøm i nat
  og intet mørkets kogleri
  et mærke på vor sjæl få sat,
  men os fra Satans snare fri.
 3. Bønhør os, Fader, almagts Gud,
  ved Jesum Krist, vor Herre kær.
  Med Ånden, som går fra jer ud,
  tilbedet og højlovet vær.
T:  Te lucis ante terminum,
      Peter Schindler, 1892-1967
M: Antifonale Romanum,s. 59

eller

 1. Nu gik solen ned,
  det er tid at gå til hvile.
  Snart vil aftenstjernen smile
  i den stille aftens fred.
 2. Frem jeg lægger for din fod
  alle fejltrin, alle syner.
  Tag – før nattens mulm begynder –
  du en stille bøn imod.
 3. Tilgiv hvert uagtsomt ord,
  hver en ond, ukærlig handling.
  Fuldbyrd du en sjæls forvandling
  til at vandre i dit spor.
 4. Herre! Nu gik solen ned.
  Giv, at hvert et sorgfuldt hjerte
  glemmer had og hån og smerte
  i din dybe, stille fred.
T:   H.H.Hafstrøm, 1894-1974
M:  Tysk, 1531. L. 480.

SALMODI

 

Salme 4             Takkebøn ved aftentid

1.ant. Vær mig nådig, Herre, du min Gud, * når jeg kalder,
så hører du min stemme. (Halleluja.)

Svar mig, når jeg råber, *
du min retfærdigheds Gud!

Du, som har befriet mig i trængsler, *
vær mig nådig, og hør min bøn!

I mennesker, hvor længe vil I krænke min ære? *
I elsker tomhed og søger løgn.
I skal vide, at Herren har vist sin underfulde troskab mod mig, *
Herren hører, når jeg råber til ham.

Bliv blot vrede, men synd ikke! *
Tænk efter på jeres leje, og vær stille!
Bring de rette ofre, *
og stol på Herren!

Mange siger: Hvem lader os opleve lykke? *
Løft dit ansigts lys mod os, Herre!

Du har givet mig større glæde i hjertet, *
end man har, når der er rigdom af korn og vin.
I fred kan jeg lægge mig og sove, *
for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

1.ant. Vær mig nådig, Herre, du min Gud, * når jeg kalder,
så hører du min stemme. (Halleluja.)

Salme 134          Vi velsigner Gud

Lovsyng vor Gud, alle hans tjenere, I som frygter ham, små og store (Aab 19,5)

2. ant. Lovsyng Herren, * hans tjenere ved nattetid.

Pris Herren, *
alle hans tjenere,
I som står i Herrens tempel *
nat efter nat.
Løft jeres hænder mod helligdommen *
og pris Herren!

Herren velsigne dig fra Zion, *
han som skabte himlen og jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

2. ant. Lovsyng Herren, * hans tjenere ved nattetid.

LÆSNING     Aab 22,4-5

Herrens tjenere skal tilbede ham,  og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande.
Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen,
for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.

V. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.
A. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.
V. Du forløser mig, Herre, sandheds Gud, vor Frelser.
A. befaler jeg min ånd, og Herre.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.

Simeons Lovsang      Luk 2,29-32

Kristus folkenes lys.

Ant. Frels du os, * Herre Gud, når vi våger;
beskyt du os, når vi sover,
og la os våge med Kristus og i din fred finde hvile. 

Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred *
efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse, *
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger *
og en herlighed for dit folk Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Frels du os, * Herre Gud, når vi våger;
beskyt du os, når vi sover,
og la os våge med Kristus og i din fred finde hvile. 

BØN

Herre besøg denne bolig, og hold alle fjendens anslag fjernt fra den.
Dine hellige engle dvæle herinde og vogte os i fred,
og din velsignelse være bestandig over os.
Ved Kristus vor Herre.
A. Amen.

VELSIGNELSE

V. En rolig nat og en salig død skænke os Herren, den Almægtige.
A. Amen.

MARIA-ANTIFON

Frelserens hellige Moder,
som er og stedse forbliver
havets så strålende stjerne
og port til Himmerigs glæde!
Hjælp, når på syndernes veje
vi atter nåden vil eje.

Moder, som underfuldt fødte
på jord din Herre og Skaber,
uplettet jomfru forinden
og jomfru ukrænket siden!
Gabriels »Hil« du fornemme;
os arme aldrig du glemme!

T:    Alma redemptoris mater, Hermann den Lamme
        11. årh. H. Kejser, 1868-1916
M:   Komponist ukendt. L. 536

 

Tilbage til sidens begyndelse