3. JANUAR

03/01/2018 Hele dagen


INDLEDNING AF DAGEN
LÆSNINGERNES TIDEBØN
MORGENBØN
MIDDAGSBØN
2. VESPER
BØN FOR NATTEN


Onsdag i juletiden (1 Ps)
Jesu hellige navn


INDLEDNING AF DAGEN

Salme 95                                     Opfordring til at lovprise Gud.

V. Herre, oplad mine læber.
A. Og min mund skal forkynde din pris.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Kom, lad os juble for Herren, *
bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe.
Lad os træde frem for ham med takkesang, *
bryde ud i lovsang til ham.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

For Herren er en stor Gud, *
en mægtig konge over alle guder.
I hans hånd er jordens dybder, *
bjergenes tinder tilhører ham.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Havet tilhører ham, for han skabte det, *
hans hænder formede landjorden.
Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os, *
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
for han er vor Gud, †
og vi er hans folk, *
de får, han vogter.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Om I dog i dag ville lytte til ham! *
Gør ikke jeres hjerter hårde som ved Meriba,
som den dag ved Massa i ørkenen, †
da jeres fædre udæskede mig *
og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

I fyrre år følte jeg afsky for den slægt, †
og jeg sagde: De er et folk, der farer vild i deres hjerte, *
og de kender ikke mine veje.
Så svor jeg i min vrede: *
De skal aldrig komme ind til min hvile.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Kristus er os født! * Kom, lad os tilbede!

 

Tilbage til sidens begyndelse

 

LÆSNINGERNES TIDEBØN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle: Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

1. Jesus er navnet mageløst,
båret af Herren med ære;
deri al nåden er udøst,
som kan i sandheden være.
Frelser for alt, hvad frelses kan,
vor og al verdens frelsermand,
det er vor Jesus, den Kristus.

2. Jesus er navnet under sol,
ene til lægedom blevet;
over hans kors som nådestol
står med hans blod det indskrevet.
Kun i det navn vor bøn er hørt,
kun i det navn Guds ord er ført,
taler Guds-Ånden og trøster.

3. Jesus er navnet over sky,
hvori, på evige høje,
blive end alle himle ny,
knæene alle sig bøje,
mens alle tunger sødt i kor
istemmer: Jesus, det Guds Ord,
Frelser til Faderens ære!

Fil 2,9-11
N.F.S. Grundtvig 1856. L. 337

SALMODI

Salme 18,2-30             Taksigelse for frelse og sejr

I den samme stund kom der et stort jordskælv (Aa 11,13)

1. ant. Herre, * jeg har dig hjerteligt kær, min styrke. (Halleluja). †

I

Jeg elsker dig, Herre, min styrke; *
Herren er min klippe, min borg, min befrier,
min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, *
mit skjold, min frelses horn og min fæstning.
Jeg råber til Herren, den lovpriste, *
og bliver frelst fra mine fjender.
Dødens bånd omgav mig, *
undergangens floder slog mig med rædsel.
Dødsrigets bånd snørede sig om mig, *
dødens snarer truede mig.
I min nød råbte jeg til Herren, *
jeg råbte til min Gud om hjælp.
Han hørte mig fra sit tempel, *
mit råb nåede hans ører.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

1. ant. Herre, * jeg har dig hjerteligt kær, min styrke. (Halleluja). 

II

2. ant. Herren frelste mig, * thi han havde behag i mig. (Halleluja).

Da rystede og skælvede jorden, †
bjergenes grundvolde rokkede, *
de rystedes, fordi han var vred.
Røg stod ud af hans næse, †
fortærende ild af hans mund, *
gløder flammede op fra ham.
Han sænkede himlen og steg ned *
med mørke skyer under sine fødder.
Han red på keruber og fløj, *
fór frem på vindens vinger.
Han skjulte sig i mørket omkring ham, *
han dækkede sig i regnsorte skymasser.
Fra lysskæret foran ham kom skyer frem *
med hagl og glødende kul.
Herren tordnede i himlen, †
den Højeste løftede sin røst *
med hagl og glødende kul.
Han sendte sine pile ud og spredte fjenderne, *
han forfærdede dem med sine mange lyn.
Havets bund kom til syne, *
og jordens grundvolde blottedes
ved din trussel, Herre, *
ved din fnysende vrede.

Han rakte ud fra det høje og greb mig, *
han trak mig op af de vældige vande.
Han reddede mig fra min mægtige fjende, *
fra dem, som hader mig, de var mig for stærke.
De truede mig på min ulykkes dag, *
men Herren var min støtte.
Han førte mig ud i det åbne land, *
han befriede mig, for han holder af mig.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

2. ant. Herren frelste mig, * thi han havde behag i mig. (Halleluja).

III

3. ant. Herre, lad min lampe lyse, og opklar mit mørke. (Halleluja).

Herren lønnede mig for min retfærdighed, *
han gengældte mig mine hænders renhed.
For jeg har fulgt Herrens veje *
og ikke forbrudt mig mod min Gud.
Alle hans bud har jeg for øje, *
hans love har jeg ikke tilsidesat.
Jeg er retskaffen i hans øjne, *
og jeg tager mig i agt for synd.
Herren gengældte mig min retfærdighed, *
mine hænders renhed har han for øje.
Du er trofast mod den trofaste, *
retsindig mod den retsindige mand.
Du er oprigtig mod den oprigtige, *
men over for den falske forstiller du dig.
Du frelser de hjælpeløse, *
du ydmyger de hovmodiges blik.

Du lader min lampe lyse, Herre, *
min Gud spreder lys i mit mørke.
Ved din hjælp stormer jeg volde, *
ved min Guds hjælp springer jeg over mure.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

3. ant. Herre, lad min lampe lyse, og opklar mit mørke. (Halleluja).

 

VERS

V. Guds Søn er kommet.
A. Og han har givet os forstand til at kende den sande Gud.

LÆSNINGER

1. læsning Kol 3,5-16

Lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan.  Men nu skal også I aflægge det alt sammen: vrede, hidsighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på ét legeme. Og vær taknemlige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud.

VEKSELSANG

R. Vi, der er døbt til Kristus, har jo iklædt os Kristus. *
Alle er vi ét i Jesus Kristus, vor Herre.
V. Her er ikke længere jøde eller græker, træl eller fri, mand og kvinde.
Alle er vi ét i Jesus Kristus, vor Herre.

2. LÆSNING

Fra  den hellige biskop Augustins skrift om Johannes evangelium

Det dobbelte kærlighedsbud

Herren kom i sin kærligheds fylde for at lære os at elske. I sin egen person sammenfatter han Guds ord til verden, som det var forudsagt om ham, og han viser os, at loven og profeterne hviler på det dobbelte kærlighedsbud.

Brødre, lad os sammen overveje,hvad disse to bud er. De burde være jer velkendte og ikke kun noget, I husker, fordi jeg minder jer om dem. De burde aldrig udviskes af jeres hjerte. Husk altid og frem for alt på, at I skal elske Gud og jeres næste. »Du skal elske Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og af hele dit sind, og du skal elske din næste som dig selv.«

Tænk altid på disse bud, overvej dem, hold fast ved dem, lev efter dem, opfyld dem! Kærlighed til Gud er det første i budenes rækkefølge, men kærlighed til næsten skal opfyldes først; thi da Herren gav kærlighedens dobbelte bud, ville han ikke nævne næsten før Gud. Nej,først Gud, så næsten! Men da du endnu ikke kan se Gud, er det ved at elske din næste, du fortjener at se ham. Kærlighed til næsten klarer øjnene, så du kan se Gud. Johannes siger dette med rene ord: »Hvis du ikke elsker din broder, som du ser, « siger han, »hvorledes skulle du da kunne elske Gud, som du ikke ser?«

Det er det, som siges til dig: du skal elske Gud! Lad mig se ham, siger du måske, så skal jeg elske ham. Mit eneste svar er det samme, som Johannes gav: »Ingen har nogensinde set Gud.« Men for at du ikke skal tro, at du er helt afskåret fra at se Gud, siger Johannes: »Gud er kærlighed, og den, som bliver i kærlighed, bliver i Gud.« Elsk derfor din æste. Se i dit eget hjerte, hvorfor du elsker din næste, så vil du, så vidt du er i stand til det, se Gud dér.

Begynd derfor med qt elske din næste! »Bryd dit brød til den, der sulter. Bring den hjemløse og fattige ind i dit hus. Hvis du ser en nøgen, så giv ham klæder. Vend dig ikke bort fra dine landsmænd.«

Hvad bliver din belønning, når du handler således? »Som morgenrøden bryder dit lys da frem.« Dit lys er din Gud. Han er morgenrøden, der kommer til dig efter denne verdens mørke, thi han står ikke op eller går ned, men skinner evigt.

Ved at elske din næste og have omsorg for ham, gør du fremskridt på vejen, den vej, hvis mål er Gud Herren, som vi skal elske af hele vort hjerte, hele vor sjæl og hele vort sind. Vi er endnu ikke nået til Herren, men vor næste har vi hos os. Du skal derfor støtte ham, som du vandrer sammen med, så du kan nå til ham, som du længes efter at bo hos i al evighed.

 

VEKSELSANG

R. Gud har elsket os først og sendt sin Søn som et sonoffer for vore synder. *
Når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden.
V.  Vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os.
Når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden.

AFSLUTTENDE BØN

Gud, din Søn fødtes af den hellige jomfru Maria,
blev han mennesker lig i alt, undtagen synd.
Giv, at vi, der er blevet nye skabninger i ham,
må renses for al den gamle synd.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer med  dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen

Ved fælles bøn afsluttes med

V. Lad os lovprise Herren.
A. Gud ske tak og lov.

Tilbage til sidens begyndelse

 

MORGENBØN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

1. Dybe, stille,
stærke, milde
Guddoms-ord fra Himmel-havn,
blidt de kalde
hjerter alle
i den gode hyrdes navn,
vidne om, hvad os er givet:
Jesus er vor vej til livet.

2. Frelser kære!
Tak dig være
for din nåde mod vor jord!
Tiden rinder,
verden svinder,
evig dog består dit ord.
Med dit ord din nåde varer,
er vort værn mod alle farer.

3. Drag de mange
sjæle bange
til dig ved din Helligånd!
Alle vegne
døden segne
for din stærke frelserhånd!
Før os an på livets veje,
før os ind til livets eje!
Theodor Wilhelm Oldenburg 1840. L. 339
SALMODI

Salme 36     Synderens ondskab og Guds godhed

Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys (Joh. 8,12)

1. ant. Guds Ord var det sande lys, * som oplyser hvert menneske.

Synden taler til den ugudelige i hans hjerte, *
gudsfrygt har han ikke for øje.
Den indsmigrer sig hos ham, *
så man kan finde hans skyld og hade ham.
Ordene fra hans mund er ondskab og svig, *
han er holdt op med at handle klogt og godt.
Han planlægger ondskab på sit leje, †
han holder sig til en vej, der ikke er god, *
og forkaster ikke det onde.
Herre, din godhed når til himlen, *
din trofasthed til skyerne.
Din retfærdighed er som Guds bjerge, *
dine domme som det store dyb.

Herre, du frelser mennesker og dyr. †
Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud! *
Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge.
De mætter sig ved overfloden i dit hus, *
du lader dem drikke af din herlige bæk;
for hos dig er livets kilde, *
i dit lys ser vi lyset.
Bevar din troskab mod dem, der kender dig, *
og din retfærdighed mod de oprigtige!
Lad ikke de hovmodige træde på mig, *
lad ikke de ugudelige jage mig bort!
Da skal forbryderne falde, *
de stødes ned og kan ikke rejse sig.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

1. ant. Guds Ord var det sande lys, * som oplyser hvert menneske.

Bibelsk lovsang Judith 16,1-2. 13-15        Herren, verden Skaber, beskytter sitfolk

 Salig er hun, som troede (Luk. 1,45)

2. ant. Synge vil jeg * en ny sang til min Guds ære.

Stem i for min Gud til pauker, *
syng for min herre til cymbler,
lad salme og lovsang lyde for ham, *
ophøj og påkald hans navn.
For Herren er den Gud, der afgør kampen; †
han førte mig ind i sin lejr, midt blandt folket, *
han udfriede mig af mine forfølgeres hånd.
Jeg vil synge en ny sang for min Gud. †
Herre, stor og herlig er du, *
underfuld i styrke, uovervindelig.
Dig skal alle dine skabninger tjene, *
for du talte, og de blev til,
du udsendte din ånd, og den formede dem; *
der er ingen, som kan modsætte sig din befaling.
For bjerge skal ryste i deres grundvold, *
når vandene kommer i oprør,
klipper skal smelte som voks foran dig; †
men mod dem, der frygter dig, *
mod dem er du barmhjertig.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

2. ant. Synge vil jeg * en ny sang til min Guds ære.

Salme 47         Herren er al jordens konge

Han sidder ved Faderens højre hånd, og påhans rige skal der ikke være ende (Credo).

3. ant. Bryd ud * i jublende lovsang for Gud.

Alle folkeslag, klap i hænderne, *
bryd ud i jubelråb for Gud!
For Herren, den Højeste, er frygtindgydende, *
en mægtig konge over hele jorden.
Han lægger folkene under os, *
folkeslagene under vore fødder.
Han udvælger vort land til os, *
Jakobs stolthed, som han elsker.

Gud drager op under jubelråb, *
Herren drager op til hornets klang.
Syng for Gud, syng! *
Syng for vor konge, syng!
For Gud er hele jordens konge, *
syng hyldestsang!

Gud er konge over folkene, *
Gud sidder på sin hellige trone.
Folkenes fyrster er samlet *
med Abrahams Guds folk,
for jordens skjolde tilhører Gud. *
Højt er han ophøjet.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

3. ant. Bryd ud * i jublende lovsang for Gud.

LÆSNING       Es 62, 11-12a

Herren lader det lyde
til jordens ender:
Sig til Zions datter:
»Se, din frelser kommer!
Se, hans løn er med ham,
hans fortjeneste går foran ham.«
De skal kaldes Det Hellige Folk,
Herrens Løskøbte.

VEKSELSANG

V. Sin frelse har Herren gjort kendt, * Halleluja, hallelluja.
A. Sin frelse har Herren gjort kendt, * Halleluja, hallelluja.
V. Åbenbart sin retfærd for folkenes øjne.
A. Halleluja, halleluja.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. Sin frelse har Herren gjort kendt, * Halleluja, hallelluja.

ZAKARIAS LOVSANG             Luk 1, 68-79

Ant. Ordet blev kød * og tog bolig iblandt os, fuld af nåde og sandhed;
af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde.

Lovet være Herren, Israels Gud, *
thi han har besøgt og forløst sit folk
og oprejst os et frelsens horn *
i sin tjener Davids hus,
som han havde lovet ved sine profeters mund *
fra fordums tid:

en frelse fra vore fjender *
og fra alle vore haderes hånd,
for at øve barmhjertighed mod vore fædre *
og ihukomme sin hellige pagt,
den ed, han tilsvor Abraham, vor fader, *
at han ville give os,
at vi, udfriede fra vore fjenders hånd, *
må tjene ham uden frygt
i fromhed og retfærd *
for hans åsyn alle vore dage.

Og du, barnlille! Skal kaldes den Højestes profet; *
thi du skal gå foran Herren for at bane hans veje
og lære hans folk at kende frelsen *
ved deres synders forladelse,
takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, *
ved hvilken Solopgangen fra det Høje vil besøge os
for at skinne for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, *
og lede vore fødder ind på fredens veje.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed.  Amen.

Ant. Ordet blev kød * og tog bolig iblandt os, fuld af nåde og sandhed;
af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde.

FORBØNNER OG INDVIELSE AF DAGEN

Lad os med glæde påkalde vor Forløser, Guds Søn,
som blev menneske for at forny vor menneskenatur:

R. Vær med os, Immanuel!

Jesus, den levende Guds Søn, Faderens herligheds afglans,
det evige Lys, herlighedens Konge, retfærdighedens Sol, søn af Jomfru Maria,
– oplys denne dag med din menneskevordelsens herlighed.

R. Vær med os, Immanuel!

Jesus, Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste,
– lad din menneskelige naturs hellighed være vort livs ledestjerne.

R. Vær med os, Immanuel!

Jesus, almægtig, tålmodig, lydig, mild og sagtmodig af hjertet,
– åbenbar mildhedens kraft for alle.

R. Vær med os, Immanuel!

Jesus, de fattiges fader, dine troendes ære, gode hyrde, sande lys,
uendelige visdom, vældige godhed, vor vej og vort liv,
– giv vor Kirke armodens ånd.

R. Vær med os, Immanuel!

(Frie forbønner)

FADER VOR

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

BØN

Gud, da din Søn fødtes af den hellige Jomfru Maria,
blev han os mennesker lig i alt, undtagen synd.
Giv, at vi, der er blevet nye skabninger i ham,
må renses for den gamle synd.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer med  dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Hvis en præst eller diakon leder tidebønnen, lyser han velsignelsen.

V.
Herren være med jer.
R. Og med din ånd.

V. Den almægtige Gud,
Fader, Søn og Helligånd  velsigne jer.

Hvis der herefter ikke følger nogen anden liturgis handling, afsluttes med:

V. Gå ud med Kristi fred.
R. Gud ske tak og lov.

Hvis tidebønnen ikke ledes af en præst eller diakon, og når man beder den for sig selv, følger ingen udsendelse.
I stedet afsluttes med:

V. Herren velsigne os og værne os og føre os til det evige liv.
R. Amen.

Tilbage til sidens begyndelse

 

MIDDAGSBØN

HYMNE
© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: 15. årh. / Michael Weisse 1531
1. Glæden hun er født i dag,
Himmeriges glæde,
ved Gud Faders velbehag
fryde sig de spæde!
Han, som var frygtelig
og utilgængelig
i sin høje bolig,
han nu i barnedragt
har sig i krybben lagt,
med vort støv fortrolig.
2.Født er han ved midnatstid,
skabte sol og måne,
han, som ejer verden vid,
hus i stald vil låne;
han, som på skyerne
ager blandt stjernerne,
svøbes som de spæde!
Ham, som på dommedag
taler med tordenbrag,
nu man hører græde!
3. Hyrder, som på nattevagt
lå i blomstervange,
bud dem blev fra Himlen bragt
brat med englesange:
Født er på jorderig
kongen af Himmerig,
frelseren fra døden,
hviler i krybberum,
har dog alt herredom,
skøn som morgenrøden.
4. Herre! dine hænders værk
er vi alle sammen,
vi er svage, du er stærk,
du er ja og amen.1
Til os du dalede,
lad os til Himlene
nu med dig opfare!
Tårer du her udgød,
lær os nu sangen sød
med din engleskare!
Latin 14. årh. (Dansk 1535).
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1847.
1 2 Kor 1,19-20

SALMODI

Formiddag
Ant. Josef og Maria, Jesu moder, * undrede sig over, hvad der blev sagt om ham.
Middag
Ant. Maria * gemte alle dise ord i sit hjerte og grundede over dem.
Eftermiddag
Ant. Mine øjne * har set din frelse,  som du har beredt for folkenes åsyn.

Salme 119, 9-16

 

Hvordan holder den unge sin sti ren? *
Ved at følge dine ord!
Af hele mit hjerte søger jeg dig, *
led mig ikke vild fra dine befalinger.
Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, *
for ikke at synde mod dig.
Lovet være du, Herre, *
lær mig dine lovbud!
Med mine læber opregner jeg *
alle de bud, du har givet.
Jeg glæder mig over at følge dine formaninger *
som over alverdens rigdom.
Jeg grunder over dine forordninger *
og har dine veje for øje.
Jeg opmuntres ved dine love *
og glemmer ikke dine ord.

 Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Salme 17, 1-14a. 15         Frels mig Herre, fra dem, som hader mig

Han har i sit jordelivs dage opsendt bønner,
og han blev bønhørt (Hebr. 5,7)

I

Herre, hør en retfærdig sag! *
Lyt til min klage,
hør på min bøn *
fra mine læber uden svig!
Fra dig skal min ret komme, *
dine øjne iagttager retskaffenhed.
Prøv mit hjerte, se nøje efter om natten, †
ransag mig, du finder intet skændigt hos mig! *
Min mund forløber sig ikke.
Hvad end mennesker gjorde, †
vogtede jeg mig for voldsmandens veje *
ved dit ord.
Mine skridt styrede efter dine spor, *
mine fødder vaklede ikke.
Jeg råber til dig, for du vil svare mig, Gud, *
vend dit øre mod mig, hør mine ord,
vis din underfulde troskab! †
Med din højre hånd frelser du dem, *
der søger tilflugt for deres modstandere.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

II

Vogt mig som din øjesten, *
skjul mig i dine vingers skygge
for de ugudelige, som øver vold mod mig, *
for mine fjender, som i had omringer mig.
De har lukket deres hjerte til med fedt, *
med munden taler de store ord.
De opsporer mig, nu omringer de mig, *
de har i sinde at kaste mig til jorden.
De ligner løven, der hungrer efter rov, *
ungløven, der ligger i skjul.

Rejs dig, Herre, gå imod dem, tving dem i knæ, *
red mit liv fra den ugudelige!
Dit sværd skal dræbe dem, †
Herre, din hånd skal dræbe dem, *
før de når deres tilmålte livslængde.
Fyld deres bug med det, du har gemt til dem, †
lad deres børn mættes *
og efterlade til deres småbørn, hvad de levner!

I retfærdighed skal jeg skue dit ansigt, *
mættes ved synet af dig, når jeg vågner.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

 

 Formiddag
Ant. Josef og Maria, Jesu moder, * undrede sig over, hvad der blev sagt om ham.
Middag
Ant. Maria * gemte alle dise ord i sit hjerte og grundede over dem.
Eftermiddag
Ant. Mine øjne * har set din frelse,  som du har beredt for folkenes åsyn.

 LÆSNING

Formiddag    Es 2,3-4

Talrige folk skal drage af sted og sige:
»Kom, lad os drage op til Herrens bjerg,
til Jakobs Guds hus;
han skal vise os sine veje,
og vi vil gå på hans stier.
For belæringen udgår fra Zion
og Herrens ord fra Jerusalem.«
Han skal skifte ret mellem folkeslagene,
fælde dom blandt talrige folk.
De skal smede deres sværd om til plovjern
og deres spyd til vingårdsknive.
Folk skal ikke løfte sværd mod folk,
og de skal ikke mere oplæres til krig.

VERS
V. Herren har udvalgt sin tjener.
A. Sin trofasthed mod Israels hus. Halleluja!

Middag   Es 9,1

Det folk, der vandrer i mørket,
skal se et stort lys,
lyset skinner for dem,
der bor i mørkets land.

VERS
V. Jordens yderste grænser har set, Halleluja!
A. Frelsen fra vor Gud, Halleluja!

Eftermiddag     Es 60,4-5

Løft blikket, og se dig omkring:
De samles alle og kommer til dig,
dine sønner kommer fra det fjerne,
dine døtre bæres ved hoften.
Da stråler du af glæde, når du ser det,
dit hjerte banker og svulmer,
når havets skatte bringes til dig
og folkenes rigdom kommer til dig.

VERS
V. Kærlighed skal mødes med sandhed. Halleluja!
A. Retfærdighed skal omfavne fred. Halleluja!.

AFSLUTTENDE BØN

Gud, da din Søn fødtes af den hellige Jomfru Maria,
blev han os mennesker lig i alt, undtagen synd.
Giv, at vi, der er blevet nye skabninger i ham,
må renses for den gamle synd.
Ved Jesus Kristus, vor Herre.

A. Amen

 

Ved fælles bøn afsluttes med
V. Lad os lovprise Herren.
R. Gud ske tak og lov.

Tilbage til sidens begyndelse

 

2. VESPER

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle: Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

1. Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige,
skaber og danner et kongeligt folk sig tillige;
riget skal stå,
salighed folket opnå
trods alle åndernes krige.

2. Rygtet derom som en løbeild farer og brænder,
tungerne gløder derunder til jorderigs ender,
thi med Guds ord
følges Guds-Ånden på jord,
blus han på bjergene tænder.

3. Jesus, vor Kristus, vor salvede konge med ære!
Kristus, vor Jesus, almægtige frelser, du kære!
Hos os du bliv!
Vær du vort lys og vort liv,
alt, hvad vort hjerte begære!

4. Da på dit ord skal det gladeste budskab udbredes,
også ved os skal der vej for dit åsyn beredes,
så overalt
Jesus, som frelser påkaldt,
du skal med knæfald tilbedes.

5. Da på det jævne skal nåden og sandheden mødes,
og dine små skal til konger og præster opfødes,
vokse i løn
bruden som solen så skøn,
alting af kærlighed sødes.
N.F.S. Grundtvig 1853-55 og 1864.

SALMODI

Salme 20          Bøn for kongens sejr

Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses (ApG 2,21)

1. ant. Herre, * giv sejr til din Salvede.

Måtte Herren svare dig på nødens dag, *
Jakobs Guds navn beskytte dig.
Måtte han sende dig hjælp fra helligdommen *
og støtte dig fra Zion.
Måtte han huske dig for alle dine afgrødeofre *
og tage imod dit brændoffer.
Måtte han give dig, hvad dit hjerte ønsker, *
og lade alle dine planer lykkes.
Da vil vi juble over din frelse †
og løfte banneret i vor Guds navn. *
Måtte Herren opfylde alle dine ønsker.
Nu ved jeg, at Herren frelser sin salvede, †
han svarer ham fra sin hellige himmel *
med sin højre hånds frelsende gerninger.
Andre påkalder vogne og heste, *
men vi påkalder Herren vor Guds navn.
De andre synker i knæ og falder, *
men vi rejser os og holder stand.

Herre, frels kongen! *
Svar os, den dag vi råber!

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

1. ant. Herre, * giv sejr til din Salvede.

Salme 21,2-8.14         Taksigelse for kongens sejr

Kristus modtog livet for at opstå og leve gennem lange tider
fra evighed til evighed (Irenæus)

2. ant. Højhed og hæder * lægger du på ham.

Herre, over din styrke glæder kongen sig, *
højt jubler han over din frelse.
Hvad hans hjerte ønsker, giver du ham, *
hvad hans læber beder om, nægter du ham ikke.
Du kommer ham i møde med rige gaver, *
du sætter en krone af guld på hans hoved.
Han bad dig om liv, og du gav ham det, *
en evig række af dage.
Stor er hans ære, når du frelser ham, *
du udruster ham med højhed og pragt.
Du gør ham til evig velsignelse, *
du fylder ham med glæde for dit ansigt.
Kongen stoler på Herren, *
han vakler ikke, for den Højeste er trofast.

Herre, rejs dig i din styrke, *
vi vil prise din vælde med sang og spil.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

2. ant. Højhed og hæder * lægger du på ham.

Bibelsk lovsang Aab 4,11; 5,9. 10.12          Lovsang til Gud som Skaber og Frelser

3. ant. Ære være Lammet, * det slagtede.

Værdig er du, vor Herre og Gud, *
til at få pris og ære og magt;
for du har skabt alle ting, *
af din vilje blev de til og blev skabt.

Du er værdig til at få bogen *
og bryde dens segl,
for du blev slagtet, og du købte med dit blod †
mennesker til Gud *
af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag.

og gjorde dem til et kongeligt folk †
og til præster for vor Gud, *
og de skal være konger på jorden.

Lammet, det slagtede, er værdigt †
til at få magt og rigdom og visdom og styrke *
og ære og lov og pris.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

3. ant. Ære være Lammet, * det slagtede.

LÆSNING       Kol 1,13-15

Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige;
i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.
Han er den usynlige Guds billede,
al skabnings førstefødte.

VEKSELSANG

V. Ordet blev kød. * Halleluja, halleluja.
A. Ordet blev kød. * Halleluja, halleluja.
V. Og tog bolig iblandt os.
A. Halleluja, halleluja.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. Ordet blev kød. * Halleluja, halleluja.

JOMFRU MARIAS LOVSANG             Luk 1, 46b-55

Ant. Den, der holder budene *
og lærer andre dem, han skal kaldes stor i Himmeriget.

Min sjæl ophøjer Herren, *
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde. *
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. *
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, *
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm, *
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen, *
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver, *
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel *
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre – *
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Den, der holder budene *
og lærer andre dem, han skal kaldes stor i Himmeriget.

FORBØNNER

Gud, som fordum mange gange og på mange måder talte til fædrene ved profeterne,
og som sidst har talt til os ved din Søn, vi påkalder din barmhjertighed;

R. Kyrie eleison!

For din hellige Kirke,
– at dine børn må bekende Frelserens navn med trofasthed og styrke.

R. Kyrie eleison!

For dem, der forkynder Evangeliet,
– at de arbejdere, du har udsendt, fulde af tillid nå forkynde Frelserens navn for folkene.

R. Kyrie eleison!

For vore syge brødre og søstre,
– at de må genvinde sundheden ved at påkalde Frelserens navn.

R. Kyrie eleison!

For de kristne, der lider forfølgelse,
– at de tålmodigt må udholde uretfærdighed for Frelserens navns skyld.

R. Kyrie eleison!

For vore brødre og søstre, som er døde på grund af menneskets synd,
– at de ved din barmhjertighed må have livet

R. Kyrie eleison!

(Frie forbønner)

FADER VOR

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

BØN

Herre, vi bekender, at din enbårne Søn, der er ét med dig i din evige herlighed,
er blevet sandt menneske og har påtaget sig vort kød af jomfru Maria.
Giv dit folk en fast tro, som ikke rokkes,
så at vi nå blive befriet fra alt ondt her på jorden
og i Himlen få del i den evige glæde.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer med  dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Gregor og Basilius:

Gud, ved de salige Basilius’ og Gregors liv og lære
har du nådigt oplyst din Kirke.
Giv os, at vi med ydmyghed må lære din sandhed at kende
ogt  trofast leve efter den i kærlighed.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og regerer med  dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Hvis en præst eller diakon leder tidebønnen, lyser han velsignelsen.

V.
Herren være med jer.
R. Og med din ånd.

V. Den almægtige Gud,
Fader, Søn og Helligånd  velsigne jer.

Hvis der herefter ikke følger nogen anden liturgisk handling, afsluttes med:

V. Gå ud med Kristi fred.
R. Gud ske tak og lov.

Hvis tidebønnen ikke ledes af en præst eller diakon, og når man beder den for sig selv, følger ingen udsendelse.
I stedet afsluttes med:

V. Herren velsigne os og værne os og føre os til det evige liv.
R. Amen.

Tilbage til sidens begyndelse

BØNNEN FOR NATTEN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Kort stilhed med selvransagelse. Beder man i fællesskab kan en af messens formler for syndsbekendelse anvendes.

HYMNE

 1. Før dagens lys er helt forbi,
  alverdens Skaber, beder vi,
  at du med vanlig kærlighed
  vil se til os som vægter ned.
 2. Lad ingen syndig drøm i nat
  og intet mørkets kogleri
  et mærke på vor sjæl få sat,
  men os fra Satans snare fri.
 3. Bønhør os, Fader, almagts Gud,
  ved Jesum Krist, vor Herre kær.
  Med Ånden, som går fra jer ud,
  tilbedet og højlovet vær.
T:  Te lucis ante terminum,
      Peter Schindler, 1892-1967
M: Antifonale Romanum,s. 59

eller

 1. Nu gik solen ned,
  det er tid at gå til hvile.
  Snart vil aftenstjernen smile
  i den stille aftens fred.
 2. Frem jeg lægger for din fod
  alle fejltrin, alle syner.
  Tag – før nattens mulm begynder –
  du en stille bøn imod.
 3. Tilgiv hvert uagtsomt ord,
  hver en ond, ukærlig handling.
  Fuldbyrd du en sjæls forvandling
  til at vandre i dit spor.
 4. Herre! Nu gik solen ned.
  Giv, at hvert et sorgfuldt hjerte
  glemmer had og hån og smerte
  i din dybe, stille fred.
T:   H.H.Hafstrøm, 1894-1974
M:  Tysk, 1531. L. 480.

SALMODI

 

Salme 4             Takkebøn ved aftentid

1.ant. Vær mig nådig, Herre, du min Gud, * når jeg kalder,
så hører du min stemme. (Halleluja.)

Svar mig, når jeg råber, *
du min retfærdigheds Gud!

Du, som har befriet mig i trængsler, *
vær mig nådig, og hør min bøn!

I mennesker, hvor længe vil I krænke min ære? *
I elsker tomhed og søger løgn.
I skal vide, at Herren har vist sin underfulde troskab mod mig, *
Herren hører, når jeg råber til ham.

Bliv blot vrede, men synd ikke! *
Tænk efter på jeres leje, og vær stille!
Bring de rette ofre, *
og stol på Herren!

Mange siger: Hvem lader os opleve lykke? *
Løft dit ansigts lys mod os, Herre!

Du har givet mig større glæde i hjertet, *
end man har, når der er rigdom af korn og vin.
I fred kan jeg lægge mig og sove, *
for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

1.ant. Vær mig nådig, Herre, du min Gud, * når jeg kalder,
så hører du min stemme. (Halleluja.)

Salme 134          Vi velsigner Gud

Lovsyng vor Gud, alle hans tjenere, I som frygter ham, små og store (Aab 19,5)

2. ant. Lovsyng Herren, * hans tjenere ved nattetid.

Pris Herren, *
alle hans tjenere,
I som står i Herrens tempel *
nat efter nat.
Løft jeres hænder mod helligdommen *
og pris Herren!

Herren velsigne dig fra Zion, *
han som skabte himlen og jorden.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

2. ant. Lovsyng Herren, * hans tjenere ved nattetid.

LÆSNING     Aab 22,4-5

Herrens tjenere skal tilbede ham,  og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande.
Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen,
for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder.

V. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.
A. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.
V. Du forløser mig, Herre, sandheds Gud, vor Frelser.
A. befaler jeg min ånd, og Herre.
V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. I dine hænders varetægt * befaler jeg min ånd, og Herre.

Simeons Lovsang      Luk 2,29-32

Kristus folkenes lys.

Ant. Frels du os, * Herre Gud, når vi våger;
beskyt du os, når vi sover,
og la os våge med Kristus og i din fred finde hvile. 

Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred *
efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse, *
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger *
og en herlighed for dit folk Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Frels du os, * Herre Gud, når vi våger;
beskyt du os, når vi sover,
og la os våge med Kristus og i din fred finde hvile. 

BØN

Herre besøg denne bolig, og hold alle fjendens anslag fjernt fra den.
Dine hellige engle dvæle herinde og vogte os i fred,
og din velsignelse være bestandig over os.
Ved Kristus vor Herre.
A. Amen.

VELSIGNELSE

V. En rolig nat og en salig død skænke os Herren, den Almægtige.
A. Amen.

MARIA-ANTIFON

Frelserens hellige Moder,
som er og stedse forbliver
havets så strålende stjerne
og port til Himmerigs glæde!
Hjælp, når på syndernes veje
vi atter nåden vil eje.

Moder, som underfuldt fødte
på jord din Herre og Skaber,
uplettet jomfru forinden
og jomfru ukrænket siden!
Gabriels »Hil« du fornemme;
os arme aldrig du glemme!

T:    Alma redemptoris mater, Hermann den Lamme
        11. årh. H. Kejser, 1868-1916
M:   Komponist ukendt. L. 536

 

Tilbage til sidens begyndelse