Torsdag. DEN HELLIGE APOSTEL PAULUS’ OMVENDELSE

25/01/2018 Hele dagen

DET ALMINDELIGE KIRKEÅR 
SØNDAGSTEKSTRÆKKE B
HVERDAGSTEKSTRÆKKE II


INDLEDNING AF DAGEN
LÆSNINGERNES TIDEBØN
MORGENBØN
MIDDAGSBØN
2. VESPER
BØN FOR NATTEN


Torsdag i 3. alm. uge (III Ps)
Helgener: DEN HELLIGE APOSTEL PAULUS’ OMVENDELSE (f)


INDLEDNING AF DAGEN

Salme 95                                     Opfordring til at lovprise Gud.

V. Herre, oplad mine læber.
A. Og min mund skal forkynde din pris.

Ant. Kristus er apostlenes Herre. * Kom, lad os tilbede!

Kom, lad os juble for Herren, *
bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe.
Lad os træde frem for ham med takkesang, *
bryde ud i lovsang til ham.

Ant. Kristus er apostlenes Herre. * Kom, lad os tilbede!

For Herren er en stor Gud, *
en mægtig konge over alle guder.
I hans hånd er jordens dybder, *
bjergenes tinder tilhører ham.

Ant. Kristus er apostlenes Herre. * Kom, lad os tilbede!

Havet tilhører ham, for han skabte det, *
hans hænder formede landjorden.
Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os, *
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,
for han er vor Gud, †
og vi er hans folk, *
de får, han vogter.

Ant. Kristus er apostlenes Herre. * Kom, lad os tilbede!

Om I dog i dag ville lytte til ham! *
Gør ikke jeres hjerter hårde som ved Meriba,
som den dag ved Massa i ørkenen, †
da jeres fædre udæskede mig *
og satte mig på prøve, skønt de havde set mine gerninger.

Ant. Kristus er apostlenes Herre. * Kom, lad os tilbede!

I fyrre år følte jeg afsky for den slægt, †
og jeg sagde: De er et folk, der farer vild i deres hjerte, *
og de kender ikke mine veje.
Så svor jeg i min vrede: *
De skal aldrig komme ind til min hvile.

Ant. Kristus er apostlenes Herre. * Kom, lad os tilbede!

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Kristus er apostlenes Herre. * Kom, lad os tilbede!

 

Tilbage til sidens begyndelse

 

LÆSNINGERNES TIDEBØN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle: Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

1. Det skal ej ske ved kraft og magt,
men ved din Ånd, som du har sagt;
det skal ej ske ved mandehånd,
men, Herre, ved din egen Ånd.
2. Vor kraft og magt forgår i hast,
hvad selv vi bygged, atter brast,
din Ånd af død og grav ej ved,
hans værk står fast i evighed.
3. Han fører sandheds sag på jord,
og aldrig slagen bort han fór.
Han stævner frem med hellig hær,
som sandheds rene våben bær’.
4. Han værger kirkens gamle hus,
så trygt det står i stormens brus,
med dåbens bad, med korsets ord,
med kalken klar på alterbord.
5. Han i det skjulte bygger op
en kongestad på bjergets top –
Jerusalem! på fjerne vej
en skare stille hilser dig!
6. Men ej ved kraft og ej ved magt,
men ved din Ånd, som du har sagt, –
vi beder: Gør os fri for vort,
for trangt og småt og højt og stort,
7. og fyld os med din Helligånd,
og styrk os med din højre hånd,
og skab af os, o Herre kær,
din sandheds Ånd en vidnehær!
T:   Gustav Jensen, 1902
M:  Efter gregoriansk/Klug, 1533
M:  Görlitz, 1648

SALMODI

Salme 19

1. ant. Hvem er du, Herre? * Jeg er Jesus, som du forfølger.
Det bliver strengt for 
 dig at stampe mod brodden.

Himlen fortæller om Guds herlighed, *
hvælvingen beretter om hans hænders værk;
dag forkynder det til dag, *
nat kundgør det til nat.
 Der lyder ingen ord, ingen tale, *
uden at deres røst høres;
deres røst når ud over hele jorden, †
deres ord til verdens ende. *
På himlen har han rejst et telt til solen,
 den går som en brudgom ud af sit kammer, *
den gennemløber sin bane glad som en helt.
Fra himlens ene ende går den ud †
og når rundt til den anden, *
intet er skjult for dens glød.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

1. ant. Hvem er du, Herre? * Jeg er Jesus, som du forfølger.
Det bliver strengt for 
 dig at stampe mod brodden.

Salme 64

2. ant.  Stå op, Ananias, * og spørg efter Saulus; thi se, han beder.
Denne mand er mit redskab, som jeg har udvalgt mig til
at bære mit navn frem for både hedninger og konger af Israels børn.

Hør mig, Gud, når jeg klager, *
beskyt mit liv, når jeg frygter fjenden;
skjul mig for de ondes råd *
og forbrydernes larmende flok!

De har hvæsset deres tunge som sværd, *
lagt giftige ord som pile på buen
 for i det skjulte at ramme den uskyldige; *
de rammer ham pludselig og er uden frygt.
De opildner sig selv med onde ord, †
de aftaler at lægge fælder, *
og de siger: Hvem kan se os?
De søger efter uret, †
de skjuler det, de søgte efter; *
menneskets indre og hjerte er dybt!

 Da skyder Gud sin pil imod dem, *
pludselig bliver de ramt.
Deres egen tunge bringer dem til fald, *
alle, der ser dem, ryster på hovedet.
Da gribes alle af frygt, †
de forkynder Guds gerning *
og giver agt på hans handling.

Den retfærdige glæder sig over Herren †
og søger tilflugt hos ham, *
alle de oprigtige priser sig lykkelige.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

2. ant.  Stå op, Ananias, * og spørg efter Saulus; thi se, han beder.
Denne mand er mit redskab, som jeg har udvalgt mig til
at bære mit navn frem for både hedninger og konger af Israels børn.

Salme 97

3. ant. Paulus * gik ind i synagogerne og prædikede om Jesus for jøderne,
idet han beviste, at han er Kristus.

Herren er konge! Jorden skal juble, *
de mange fjerne øer skal glæde sig.
Skyer og skymulm omgiver ham, *
retfærdighed og ret er hans trones grundvold.
Foran ham går ilden, *
og hans fjender omspændes af flammer.
  Hans lyn oplyser verden, *
jorden ser det og skælver.
Bjergene smelter som voks foran Herren, *
foran hele jordens Herre.

 Himlen fortæller om hans retfærdighed, *
og alle folkene ser hans herlighed.
Alle, der dyrker gudebilleder, beskæmmes, †
de som roser sig af afguder. *
Alle guder skal kaste sig ned for ham.

Zion skal høre det og glæde sig, †
Judas døtre skal fryde sig *
over dine domme, Herre.
 For du, Herre, er den Højeste over hele jorden, *
du er højt ophøjet over alle guder.
 I, der elsker Herren, skal hade det onde; †
han bevarer sine frommes liv *
og redder dem fra de ugudelige.
 Lys stråler frem for de retfærdige *
og glæde for de oprigtige.
I retfærdige, glæd jer i Herren, *
og lovpris hans hellige navn.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid,*
og al evighed. Amen.

3. ant. Paulus * gik ind i synagogerne og prædikede om Jesus for jøderne,
idet han beviste, at han er Kristus.

V.  Barmhjertig og nådig er Herren.
A. Langmodig og rig på miskundhed.

LÆSNINGER

1. læsning Ga. 1, 11 – 24

Han åbenbarede sin Søn for mig,
så jeg kunne forkynde hans evangelium.

Jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk.  Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus.

I har jo hørt om, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den. Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere af iver for mine fædrene overleveringer.  Men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede  at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod, og jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men drog til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus. Dernæst, efter tre års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i fjorten dage; men andre af apostlene så jeg ikke, kun Jakob, Herrens bror.   Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her, ikke er løgn!  Dernæst tog jeg til Syrien og Kilikien.   Jeg var personlig ukendt for Kristi menigheder i Judæa;   de havde bare hørt om, at han, der før forfulgte os, nu forkynder den tro, han tidligere ville udrydde,   og de priste Gud for mig.

VEKSELSANG

F/A.  Det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. *
Jeg har ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus.
F. Så sandt Kristi sandhed bor i mig,  forkyndte jeg jer Guds evangelium uden betaling.
A. Jeg har ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus.

2. LÆSNING
(Mangler)

TE DEUM

Dig lover vi, Herre, vor Gud! *
     Evige Fader, al skabning hylder dit navn!
Dig priser engelenes talløse skare, †
Himlens og jordens mægtige ånder, *
keruber, serafer råber til dig i endeløs jubel:

Hellig, hellig, hellig er du, †
Hersker over englenes hære. *
Himmel og jord stråler af din herlighed.

Dig lover apostlenes herlige kor, †
Dig hylder profeternes ærværdige skare. *
Dig priser martyrernes hvidklædte flok.

Udover hele jorden †
forkynder vor hellige Kirke dit navn, *
undelig ophøjede Fader,

med Kristus, din sande og eneste Søn, *
og Helligånden, vor trøster og talsmand.

Kristus, du herlige konge! *
Gud Faders evige Søn!

Ydmygt blev du os mennesker lig *
og frelste os ved dit eget blod.

Ved dig har døden mistet sin brod, *
og Himlen blev åbnet for dem, der tror.

Nu sidder du ved Guds højre side *
i Faderens herlighed.

Vi ved, at du skal være vor dommer. †
Kom os da nådig til hjælp. *
Vi stoler på dig, du er vort evige håb.

Dag ud og dag ind *
velsigner vi dig,
og slægt efter slægt *
højlover dit hellige navn.

Lad os engang for din herligheds trone †
synge din pris i de saliges kor, *
en evig jublende lovsang! Amen.

AFSLUTTENDE BØN

Gud, ved den salige apostel Paulus’ forkyndelse
har du oplyst hele verden. Lad os, som i dag
fejrer hans omvendelse, vandre i hans fodspor
på vor vej til dig og bære vidnesbyrd for verden
om din sandhed.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og råder med dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen

Ved fælles bøn afsluttes med

V. Lad os lovprise Herren.
A. Gud ske tak og lov.

Tilbage til sidens begyndelse

 

MORGENBØN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

 

HYMNE

1. Du, som går ud fra den levende Gud,
åndernes Ånd i det høje!
Menneskens køn mod Guds enbårne Søn
stridende står dig for øje,
men af din nåde, o, bliv dog her!
Natten er skummel, og den er nær.

2. Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!

3. Glæde og lys med dem komme til bys,
blomstre lad muld, hvor de træde!
Styrke og mod bringe svaghed på fod,
trøst finde alle, som græde!
Ved evangeliets milde røst
miskundhed vågne i hvert et bryst!

4. Skin over vang som en morgen med sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt,
så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld!

5. Pinselig dåb til Guds herligheds håb
folkefærd alle genføde!
Tale og skrift om vor frelsers bedrift
blomstre som roserne røde!
Livstræet skyde af korsets rod!
Smage lad alle, vor drot er god!

6. Saligheds fryd for Genløserens dyd
times lad mennesker alle!
Faderens råd og den Helligånds dåd
sammen i Frelseren falde,
så af det hele, som Gud har skabt,
går kun fortabelsens æt fortabt!
James Montgomery 1823.
N.F.S. Grundtvig 1837.
eller
1. Du Ånd fra kirkens første tider,
lad vægtere på muren stå,
som, medens det mod natten lider,
tør uden frygt i striden gå,
som vækker verden med din røst
og bringer hjerter himmelsk trøst!

2. O, måtte snart dog ilden brænde
og brede sig i hvert et land!
Til alle sjæle bud du sende
om Kristus, deres frelsermand!
O høstens Herre, tænk derpå:
din høst er stor, men høstfolk få.

3. Send ud i verden store skarer
af kærlighedens sendebud,
beskærm du dem i alle farer,
og nedbryd Satans magt, vor Gud!
Dit navn lad herliggjort os se!
Dit rige gro! Din vilje ske!
Carl Heinrich von Bogatzky 1750.
John Hansen 1888.
Theodor Løgstrup 1890.
SALMODI

Salme 63,2-9       Sjælens tørst efter Gud

Det vand, jeg giver ham, skal i ham blive kildespring til evigt liv (Joh 4,14)

1. ant. Jeg kender ham, * som jeg har sat min lid til,
og jeg er vis på, at han, den retfærdige dommer,
har magt til at bevare den skat, som blev mig betroet,
indtil hin dag.

Gud, du er min Gud, *
jeg søger dig,
min sjæl tørster efter dig, †
min krop længes efter dig *
i det tørre, udpinte, vandløse land.
Ja, jeg vil skue dig i helligdommen *
og se din magt og herlighed,
for din troskab er bedre end livet. *
Mine læber skal lovsynge dig,
ja, jeg vil prise dig hele mit liv, *
i dit navn vil jeg løfte mine hænder.
Min sjæl mættes som af fede retter, *
og min mund lovpriser dig med jublende læber,
når jeg på mit leje husker dig *
og tænker på dig i nattetimerne.

For du er blevet min hjælp, *
og jeg jubler i dine vingers skygge.
Min sjæl hænger ved dig, *
og din højre hånd holder mig fast.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

1. ant. Jeg kender ham, * som jeg har sat min lid til,
og jeg er vis på, at han, den retfærdige dommer,
har magt til at bevare den skat, som blev mig betroet,
indtil hin dag.

Bibelsk lovsang Dan. 3, 57-88.56         Universets hymne

Lovsyng vor Gud, alle hans tjenere (Åb 19,5)

2. ant. Paulus, * min nåde er dig nok; thi i magtesløshed
udfolder min kraft sig helt.

Pris Herren, alle I Herrens værker, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I himle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I Herrens engle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vande oppe over himlen, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, hele hans hær, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, sol og måne, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, himlens stjerner, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, al regn og dug, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vinde, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, ild og glød, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, kulde og hede, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, dugdråber og snefnug, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, nætter og dage, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, lys og mørke, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, frost og kulde, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, rim og sne, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, lyn og skyer, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Pris Herren, du jord, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, bjerge og høje, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alt hvad der vokser på jorden, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, have og floder, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I kilder, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, havdyr og alt hvad der rører sig i vandet, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle himlens fugle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, alle vilde dyr og alt kvæg, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.

Pris Herren, I mennesker, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, Israel, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I præster, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I tjenere, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I retfærdiges ånder og sjæle, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, I hellige og ydmyge af hjertet, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Pris Herren, Hananja, Azarja og Mishael, *
lovsyng og ophøj ham til evig tid.
Lad os lovprise Faderen og Sønnen med Helligånden, *
lovsynge og ophøje ham til evig tid.

Lovet være du i himmelhvælvingen, *
lovsunget og æret til evig tid.

Ære være….. udgår

2. ant. Paulus, * min nåde er dig nok; thi i magtesløshed
udfolder min kraft sig helt.

Salme 149          De helliges fryderåb

Kirkens børn, det nye folks børn, jubler i Kristus, deres Konge (Hesychios)

3. ant. Guds nåde imod mig * har ikke været forgæves;
hans nåde har altid været med mig.

Syng en ny sang for Herren, *
hans pris i de frommes forsamling!
Israel skal glæde sig over sin skaber, *
Zions sønner skal juble over deres konge.
I dans skal de lovprise hans navn, *
til pauke og citer skal de lovsynge ham.
For Herren glæder sig over sit folk *
og smykker de ydmyge med frelse.
De fromme fryder sig i herlighed, *
på deres leje bryder de ud i jubel.
Fra deres struber lyder hyldest til Gud, *
i deres hænder har de tveæggede sværd,
så de kan hævne sig på folkene, *
straffe alle folkeslagene
og lægge deres konger i lænker, *
deres fornemme i fodjern.
Sådan vil de fuldbyrde den dom, der står skrevet, *
til herlighed for alle hans fromme.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

3. ant. Guds nåde imod mig * har ikke været forgæves;
hans nåde har altid været med mig.

 

LÆSNING       ApG. 26, 16b 18

Jeg har vist mig for dig netop for at udvælge dig til tjener og til vidne
både om det, du har set, og om det, jeg vil lade dig se,  når jeg redder
dig fra folket og fra hedningerne. Dem sender jeg dig til  for at åbne
deres øjne, så de vender om fra mørke til lys og fra Satans magt
til Gud, for at de kan få syndsforladelse og få samme lod som alle
de andre, der er helliget ved troen på mig.

VEKSELSANG

F. Hellige Paulus, hedningers apostel, *
du er udvalgt redskab.
A. Hellige Paulus, hedningers apostel, *
du er udvalgt redskab.
F. Forkynder af sandheden for alverden.
A. Du er udvalgt redskab.

V. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A. Hellige Paulus, hedningers apostel, *
du er udvalgt redskab.

 

ZAKARIAS LOVSANG             Luk 1, 68-79

Ant. Paulus * forfulgte Kristi disciple,
men blev af Herren selv udvalgt til hans redskab.

Lovet være Herren, Israels Gud, *
thi han har besøgt og forløst sit folk
og oprejst os et frelsens horn *
i sin tjener Davids hus,
som han havde lovet ved sine profeters mund *
fra fordums tid:

en frelse fra vore fjender *
og fra alle vore haderes hånd,
for at øve barmhjertighed mod vore fædre *
og ihukomme sin hellige pagt,
den ed, han tilsvor Abraham, vor fader, *
at han ville give os,
at vi, udfriede fra vore fjenders hånd, *
må tjene ham uden frygt
i fromhed og retfærd *
for hans åsyn alle vore dage.

Og du, barnlille! Skal kaldes den Højestes profet; *
thi du skal gå foran Herren for at bane hans veje
og lære hans folk at kende frelsen *
ved deres synders forladelse,
takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, *
ved hvilken Solopgangen fra det Høje vil besøge os
for at skinne for dem, der sidder i mørke og dødens skygge, *
og lede vore fødder ind på fredens veje.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed.  Amen.

Ant. Paulus * forfulgte Kristi disciple,
men blev af Herren selv udvalgt til hans redskab.

FORBØNNER OG INDVIELSE AF DAGEN

Lad os takke vor Fader, fordi han har ladet os arve Himlen
sammen med apostlene:

R. Herre, dig priser apostlenes herlige kor!

Priset være du, Herre, for Kristi legemes og blods hellige måltid,
som er givet os ved apostlene,
– og som styrker os og giver os liv.

R. Herre, dig priser apostlenes herlige kor!

Priset vær du, Herre, for ordet, som er os beredt ved apostlene,
– og som giver os lys og glæde.

R. Herre, dig priser apostlenes herlige kor!

Priset være du, Herre, for din hellige Kirke,
som er grundfæstet på apostlene,
-og hvor vi forenes med dig.

R. Herre, dig priser apostlenes herlige kor!

Priset være du, Herre, for dåbens og bådens rensende bad,
som du har beroet apostlene,
– og hvor vi renses for al synd.

R. Herre, dig priser apostlenes herlige kor!

(Frie forbønner)

FADER VOR

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

BØN

Gud, ved den salige apostel Paulus’ forkyndelse
har du oplyst hele verden. Lad os, som i dag
fejrer hans omvendelse, vandre i hans fodspor
på vor vej til dig og bære vidnesbyrd for verden
om din sandhed.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og råder med dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

Hvis en præst eller diakon leder tidebønnen, lyser han velsignelsen.

V.
Herren være med jer.
R. Og med din ånd.

V. Den almægtige Gud,
Fader, Søn og Helligånd  velsigne jer.

Hvis der herefter ikke følger nogen anden liturgis handling, afsluttes med:

V. Gå ud med Kristi fred.
R. Gud ske tak og lov.

Hvis tidebønnen ikke ledes af en præst eller diakon, og når man beder den for sig selv, følger ingen udsendelse.
I stedet afsluttes med:

V. Herren velsigne os og værne os og føre os til det evige liv.
R. Amen.

Tilbage til sidens begyndelse

 

MIDDAGSBØN

HYMNE

Formiddag

 1. Gud Helligånd, kom til os ned,
  dvæl i vort hjerte med din fred,
  jag synden bort, gør sjælen ren,
  du, som med Fader, Søn er én.
 2. Mund, tunge, hjerte, kraft og mod
  lovsynge højt vor Fader god;
  tænd i vor sjæl din stærke ild
  af næstekærligheden mild.
 3. O, lad os skue dybt i løn
  ved dig Gud Fader og Gud Søn
  og dig i Guddoms herlighed,
  Gud Helligånd, Gud Kærlighed.

T:   v. 1-2 Nunc, Sancte, nobis, Spiritus,
       Benedicte Ramsing, 1957; v. 3 Veni
       Creator, v. 6, Hrabanus Maurus, d.
       849, Joh. Frederiksen, 1860-1932
M:  Efter gregoriansk/Klug, 1533.

 

Middag

 1. Du stærke Herre, sande Gud,
  som klæder dag i flammeskrud
  ved morgenrødens varme mild
  og middagssolens stærke ild.
 2. Udsluk du hadets bitre glød,
  dæmp lysters ild i hjertets skød,
  giv legemet med fred at bo,
  skænk sjælene en salig ro.
 3. Bønhør os, Fader, nåderig,
  Gud Søn, din Fader evigt lig,
  med Ånden ét i herlighed,
  højlovet i al evighed.

T:   Rector potens, verax Deus,
       Benedicte Ramsing, 1957
M:  Efter gregoriansk/Klug 1533

Eftermiddag

 1. Du, evig Gud, som alt på jord
  behersker ved dit almagtsord,
  du lader skumring følge dag,
  thi så det er dit velbehag.

2. Forlen os lys ved aftenstid,
bevar vort livslys, Fader blid,
en salig død os alle giv
og hist hos dig et evigt liv.

 1. Bønhør os, Fader, nåderig,
  Gud Søn, din Fader evigt lig,
  med Ånden ét i herlighed,
  højlovet i al evighed.

T:   Rerum, Deus, tenax vigor
       Benedicte Ramsing, 1957
M:  Efter gregoriansk/Klug, 1533.

 

SALMODI

Formiddag
Ant. Saul min broder! Herren har sendt mig,
Jesus som viste sig for dig på vejen hertil; han vil, at du skal få synet igen,
og blive fyldt af Helligånden.

Middag
Ant. Da Paulus var undervejs * og nærmede sig til Damaskus,
strålede et lys fra Himlen pludselig om ham.

Eftermiddag
Ant. Herren age til Saulus: Jeg er Jesus, nazaræeren,
han som du forfølger.

Salme 119, 113 – 120

Jeg hader de vankelmodige, *
men jeg elsker din lov.
Du er mit skjul og mit skjold, *
jeg sætter mit håb til dit ord.
Vig fra mig, I onde, *
jeg vil overholde min Guds befalinger.
Styrk mig efter dit ord, så jeg må leve, *
gør ikke mit håb til skamme.
Støt mig, så jeg bliver reddet, *
så vil jeg altid se hen til dine love.
Du forkaster alle, *
der forvilder sig fra dine love, deres svig fører til falskhed.
 Du lader alle jordens ugudelige ende som slagger, *
derfor elsker jeg dine formaninger.
 Jeg gyser af rædsel for dig, *
og jeg frygter for dine domme.

  Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Salme 79, 1 -5. 8 – 9. 11. 13

 

Folkene er trængt ind i din ejendom, Gud, †
de har gjort dit hellige tempel urent *
og lagt Jerusalem i ruiner.
 De gav dine tjeneres lig †
som føde til himlens fugle *
og dine frommes krop til jordens dyr.
 De udgød deres blod som vand *
rundt om Jerusalem, og ingen begravede dem.
Vi er blevet til nar blandt vore naboer, *
til spot og spe for vore omgivelser.
Hvor længe vil du dog være vred, Herre, *
hvor længe skal din lidenskab brænde som ild?

Tilregn os ikke vore forfædres synder, †
lad din barmhjertighed nå os hurtigt, *
for vi er hjælpeløse.
 Hjælp os, vor frelses Gud, *
for dit ærede navns skyld.
Befri os, og tilgiv vore synder *
for dit navns skyld.

Lad fangernes stønnen nå dig, *
sæt de dødsdømte i frihed med din stærke arm.Vi er dit folk og de får, du vogter, †
vi vil takke dig til evig tid, *
i slægt efter slægt vil vi forkynde din pris.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Salme 80

Lyt, Israels hyrde, *
du, der fører Josef som en hjord.
Du, der troner på keruberne, *
træd frem i stråleglans
 for Efraim, Benjamin og Manasse. †
Opbyd din styrke, *
og kom os til hjælp!
 Gud, rejs os igen, *
lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst.

 Herre, Hærskarers Gud, †
hvor længe vil du være vred *
trods dit folks bøn?
 Du gav dem tårebrød at spise, *
gav dem tårer at drikke i rigt mål.
  Du lod vore naboer strides om os, *
vore fjender spotter os.
Hærskarers Gud, rejs os igen, *
lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst.

Du rykkede en vinstok op i Egypten *
og plantede den, hvor du drev folkeslag bort;
du beredte jorden for den, *
den slog rødder og fyldte landet.
Bjergene blev skjult af dens skygge, *
Guds cedertræer af dens grene;
den strakte sine ranker til havet *
og sine skud til floden.
 Hvorfor har du revet dens gærde ned, *
så alle, der går forbi, kan plukke af den?
Skovens vildsvin gnaver af den, *
markens dyr græsser på den.

Hærskarers Gud, vend tilbage, *
se dog ned fra himlen!
Tag dig af denne vinstok, *
 det skud, din hånd har plantet.
De har brændt det som skarn, *
lad dem gå til grunde for din trussel!
Hold din hånd over manden ved din højre hånd, *
over det menneske, du gav styrke,
så vil vi ikke vige fra dig. *
Hold os i live, så vil vi påkalde dit navn.
Herre, Hærskarers Gud, rejs os igen, *
lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Formiddag
Ant. Saul min broder! Herren har sendt mig,
Jesus som viste sig for dig på vejen hertil;
han vil, at du skal få synet igen,
og blive fyldt af Helligånden.

Middag
Ant. Da Paulus var undervejs * og nærmede sig til Damaskus,
strålede et lys fra Himlen pludselig om ham.

Eftermiddag
Ant. Herren age til Saulus: Jeg er Jesus, nazaræeren,
han som du forfølger.

 LÆSNING

Formiddag    1. Tim. 1, 12 – 13

Jeg takker ham, der har givet mig kraft, Kristus Jesus,
vor Herre, fordi han har vist mig den tillid at tage mig
i sin tjeneste,  skønt jeg tidligere var en spotter og
forfølger og fór frem med vold. Men jeg fandt
barmhjertighed, for i min vantro vidste jeg ikke,
hvad jeg gjorde,

VERS
V. Glæd jer, siger Herren.
A. For jeres navne er skrevet op i himmelen.

Middag   1. Tim. 14 -15

Vor Herres nåde har været ud over
alle grænser med tro og kærlighed
i Kristus Jesus  – troværdigt er
det ord og al modtagelse værd!
For Kristus Jesus kom til verden
for at frelse syndere, og af dem
er jeg den største.

VERS
V. Min lampe lader du lyse Herre
A. Lær mig dine vedtægter.

Eftermiddag    1. Tim. 1, 16

Jeg  fandt barmhjertighed, for at jeg
kunne være den første, Kristus Jesus
viste hele sin langmodighed på,
til eksempel for dem, der skal
komme til tro på ham og få evigt liv.

VERS
V. Min Gud, for evigt vil jeg ære dit navn.
A. For du har vist mig din miskundhed.

 BØN

Gud, ved den salige apostel Paulus’ forkyndelse
har du oplyst hele verden. Lad os, som i dag
fejrer hans omvendelse, vandre i hans fodspor
på vor vej til dig og bære vidnesbyrd for verden
om din sandhed.
Ved  Kristus, vor Herre.

A. Amen

Ved fælles bøn afsluttes med
V. Lad os lovprise Herren.
R. Gud ske tak og lov.

 

Tilbage til sidens begyndelse

 

2. VESPER

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle: Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

HYMNE

1. Øjne, I var lykkelige,
I, som så Guds Søn på jord.
Øren, I blev hovedrige,
da I lytted til hans ord,
for hvis tunge sammen råde
kun Guds sandhed og Guds nåde.

2. Konger og profeter mange
længtes efter eders kår,
hjertesuk og englesange
spåed om det gyldenår,
da Guds lys og liv med styrke
sejrer over død og mørke.

3. Held os, kristne på det jævne!
Nådens tid er ej forbi;
som oplyst på kirkestævne
lykkens skødebørn er vi:
øjne ser, og øren høre
ham, som har Guds ord at føre.

4. Han, som liv og lys uddeler
med sin Ånd og med sit ord,
han, som alt det brudte heler
i sit bad og ved sit bord,
Jesus Kristus, med vor glæde
er lyslevende til stede.

5. Han, skønt verden ser ham ikke,
troen dog for øje står,
og i alle øjeblikke
ordet hans til hjerte går,
tænder lys i gravens mørke,
planter Paradis i ørke.

6. Blindfødt var det ømme hjerte,
ser dog nu hans Guddoms-glans;
død var sjælen til vor smerte,
lever nu i Ånden hans,
igenfødte til Guds rige
vi det ser i lys tillige.

7. Øjne, I er lykkelige,
I, som ser Guds Søn på jord!
Øren, I blev hovedrige,
da I hørte livets ord!
Hjerte, da du ordet tro’de,
livets træ randt op af rode!
Luk 10,23-24
N.F.S. Grundtvig 1864 og 1868.

SALMODI

Salme 116, 10 – 19

1. ant. Gerne  vil jeg rose mig * af min magtesløshed,
for at Kristi kraft kan tage bolig i mig.

Jeg troede, derfor talte jeg. *
Jeg er hårdt plaget.
 Jeg sagde i min angst: *
Alle mennesker er løgnere.
Hvordan kan jeg gengælde Herren *
alle hans velgerninger mod mig?
Jeg løfter frelsens bæger *
og påkalder Herrens navn.
 Jeg indfrier mine løfter til Herren *
for øjnene af hele hans folk.
Dyrebart i Herrens øjne *
er hans frommes liv.

Ak, Herre, jeg er din træl, †
jeg er din træl, din trælkvindes søn, *
du har løst mine lænker.
 Jeg bringer dig slagtoffer til tak *
og påkalder Herrens navn.
Jeg indfrier mine løfter til Herren *
for øjnene af hele hans folk,
  i forgårdene til Herrens tempel, *
i din midte, Jerusalem.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

1. ant. Gerne  vil jeg rose mig * af min magtesløshed,
for at Kristi kraft kan tage bolig i mig.

Salme 126

2. ant. Jeg plantede, * Apollos vandede,
men Gud gav væksten.

Da Herren vendte Zions skæbne, *
var det, som om vi drømte.
 Da fyldtes vor mund med latter, *
vor tunge med jubel.
Da sagde man blandt folkene: *
»Herren har gjort store ting mod dem.«
Herren har gjort store ting mod os, *
og vi blev glade.

Vend vor skæbne, Herre, *
som strømme i Sydlandet!
De, der sår under tårer, *
skal høste med jubel.
 Grædende går han ud, *
mens han bærer såsæden;
med jubel vender han hjem, *
mens han bærer sine neg.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

2. ant. Jeg plantede, * Apollos vandede,
men Gud gav væksten.

Bibelsk lovsang Ef. 1, 3 – 10

3. ant. For mig er det at leve Kristus * og det at dø en vinding;
jeg bør rose mig af vor Herres Jesu Kristi kors.

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, †
som i Kristus har velsignet os *
med al himlens åndelige velsignelse.
For før verden blev grundlagt, †
har Gud i ham udvalgt os *
til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed.
I sin gode vilje forudbestemte han os *
til barnekår hos sig ved Jesus Kristus
til lov og pris for hans nådes herlighed, *
som han har skænket os i sin elskede søn.
I ham har vi forløsning ved hans blod, *
tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.
Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt *
 ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning,
han selv forud havde fattet  om den frelsesplan for tidernes fylde: *
at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid, *
og i al evighed. Amen.

3. ant. For mig er det at leve Kristus * og det at dø en vinding;
jeg bør rose mig af vor Herres Jesu Kristi kors.

LÆSNING       1. Kor. 15, 9 -10

Jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til
at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke.
Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde
imod mig har ikke været forgæves; jeg har arbejdet
mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men
Guds nåde, som har været med mig.

VEKSELSANG

F. Jeg vil takke dig, Herre min Gud, * af hele mit hjerte.
A. Jeg vil takke dig, Herre min Gud, * af hele mit hjerte.
F. Evindelig ære dit navn blandt folkefærd.
A.
Af hele mit hjere.
F. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.
A.
Jeg vil takke dig, Herre min Gud, * af hele mit hjerte.

 

JOMFRU MARIAS LOVSANG             Luk 1, 46b-55

Ant. Hellige Paulus, * sandhedens forkynder, hedningers apostel,
bed for os til Gud, som udvalgte dig.

Min sjæl ophøjer Herren, *
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde. *
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig. *
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, *
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm, *
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen, *
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver, *
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel *
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre – *
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Hellige Paulus, * sandhedens forkynder, hedningers apostel,
bed for os til Gud, som udvalgte dig.

FORBØNNER

Lad os bygge på apostlenes grundvold, bede til vor almægtige Fader
for hans hellige folk:

R. Herre, ihukom din Kirke!

Fader, du ville, at din Søn efter sin opstandelse fra de døde
først skulle ses af apostlene,
– giv, at vi må være hans vidner til jordens ende.

R. Herre, ihukom din Kirke!

Du sendte din Søn til verden for at bringe Evangeliet til de fattige,
– giv os, at vi forkynder dette Evangelium for al skabningen.

R. Herre, ihukom din Kirke!

Du sendte din Søn for at så ordets gode sæd,
– giv, at de, som sår sæden med møje,
må høste med glæde.

R. Herre, ihukom din Kirke!

Du sendte din Søn for ved hans blod at genforene verden med dig,
– giv os alle at være medarbejdere på denne forsoning.

R. Herre, ihukom din Kirke!

Du har indsat din Søn i Himlen ved din højre hånd,
– lad de afdøde indgå i salighedens rige.

R. Herre, ihukom din Kirke!

(Frie forbønner)

FADER VOR

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
(Thi dit er riget og magten og æren i evighed).
Amen.

BØN

Gud, ved den salige apostel Paulus’ forkyndelse
har du oplyst hele verden. Lad os, som i dag
fejrer hans omvendelse, vandre i hans fodspor
på vor vej til dig og bære vidnesbyrd for verden
om din sandhed.
Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
som lever og råder med dig
i Helligåndens enhed,
Gud fra evighed til evighed.

A. Amen.

 

Hvis en præst eller diakon leder tidebønnen, lyser han velsignelsen.

V.
Herren være med jer.
R. Og med din ånd.

V. Den almægtige Gud,
Fader, Søn og Helligånd  velsigne jer.

Hvis der herefter ikke følger nogen anden liturgisk handling, afsluttes med:

V. Gå ud med Kristi fred.
R. Gud ske tak og lov.

Hvis tidebønnen ikke ledes af en præst eller diakon, og når man beder den for sig selv, følger ingen udsendelse.
I stedet afsluttes med:

V. Herren velsigne os og værne os og føre os til det evige liv.
R. Amen.

Tilbage til sidens begyndelse

 

BØNNEN FOR NATTEN

Forbeder: Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede.
Alle:Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Kort stilhed med selvransagelse. Beder man i fællesskab kan en af messens formler for syndsbekendelse anvendes.

HYMNE

1. Hvo, som har lid til Herrens ord
og i hans vingers skygge bor,
han siger glad: Min Gud er mig
en hjælper tro på al min vej.

2. Han frygter ikke mørkets magt,
ej verdens hånsord og foragt.
I nødens tid, på sorgens dag,
hans glæde er Guds velbehag.

3. Og når vor jord til sidst forgår
og verdens ende forestår,
Gud vende skal hans korte srid
til salig fryd i evig tid.

4. Højlovet være Herrens navn!
Han er vor tilflugt og vor havn,
han er vort skjold, vor faste borg
i farens stund, i nød og sorg.

5. Gud, Fader, Søn og Ånd os vær
med nådegaver altid nær!
Du hellige Treenighed,
dig være pris i evighed.

T:   E. Evers

SALMODI

Salme 16
Takkesang efter åbenbaringen af Guds frelse

Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer, 
for at også I skal være, hvor jeg er (Joh 14, 2-3.

Ant. Mit kød * skal bo i tryghed.

Vogt mig, Gud, jeg søger tilflugt hos dig. †
Jeg siger til Herren: »Du er min herre, *
ingen anden end du er min lykke.«
De hellige, som er i landet, *
og de mægtige glæder jeg mig altid over.
De, som løber efter andre guder, *
rammes af mange lidelser.
Jeg vil ikke udgyde deres drikofre af blod, *
deres navne vil jeg ikke bringe over mine læber.

Herre, du min tilmålte del og mit bæger, *
du sikrer min lod.
Målesnorene tildelte mig herlige steder, *
jeg kan fryde mig over min ejendom.
Jeg vil prise Herren, som råder mig, *
ja, om natten får jeg vejledning i mit indre.
Jeg har altid Herren for øje, *
han er ved min højre side, og jeg vakler ikke.
Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler, *
ja, mit legeme skal bo i tryghed.
For du vil ikke prisgive mig til dødsriget, *
din fromme vil du ikke lade se graven.
Du lærer mig livets vej, †
du mætter mig med glæde for dit ansigt, *
du har altid herlige ting i din højre hånd.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Mit kød * skal bo i tryghed.

LÆSNING     1.Tess. 5,23

Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd
og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme!

Simeons Lovsang      Luk 2,29-32

Kristus folkenes lys.

Ant. Frels du os, * Herre Gud, når vi våger;
beskyt du os, når vi sover,
og la os våge med Kristus og i din fred finde hvile. 

Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred *
efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse, *
som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger *
og en herlighed for dit folk Israel.

Ære være Faderen og Sønnen *
og Helligånden,
som det var i begyndelsen, så nu og altid *
og i al evighed. Amen.

Ant. Frels du os, * Herre Gud, når vi våger;
beskyt du os, når vi sover,
og la os våge med Kristus og i din fred finde hvile. 

BØN

Herre vor Gud, styrk os med en rolig søvn,
så at vi kan hvile ud efter dagens møje
og genskabte på sjæl og legeme tjene dig
med fornyede kræfter.
Ved Kristus vor Herre.

A. Amen.

VELSIGNELSE

V. En rolig nat og en salig død skænke os Herren, den Almægtige.
A. Amen.

MARIA-ANTIFON

Frelserens hellige Moder,
som er og stedse forbliver
havets så strålende stjerne
og port til Himmerigs glæde!
Hjælp, når på syndernes veje
vi atter nåden vil eje.

Moder, som underfuldt fødte
på jord din Herre og Skaber,
uplettet jomfru forinden
og jomfru ukrænket siden!
Gabriels »Hil« du fornemme;
os arme aldrig du glemme!

T:    Alma redemptoris mater, Hermann den Lamme
        11. årh. H. Kejser, 1868-1916
M:   Komponist ukendt. L. 536

 

Tilbage til sidens begyndelse