Læsninger

< 2019 >
februar
søn
man
tir
ons
tor
fre
lør
januar
januar
januar
januar
januar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • 5. ALM. SØNDAG.
  Hele dagen
  10/02/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  5. ALM. SØNDAG.
  Helgener:


  1. læsning Es 6,1-2a.3-8

  I kong Uzzijas dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver seks vinger.

  De råbte til hinanden:

  “Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre,
  hele jorden er fuld af hans herlighed!”

  Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg.

  Da sagde jeg:

  “Ve mig, det er ude med mig,
  for jeg er en mand med urene læber,
  jeg bor i et folk med urene læber,
  og nu har mine øjne set kongen, Hærskarers Herre.”

  Men en af seraferne fløj hen til mig; i hånden havde han et stykke gloende kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde:

  “Nu har dette rørt dine læber,
  din skyld er fjernet, og din synd er sonet.”

  Da hørte jeg Herren sige: “Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os?” Jeg svarede: “Her er jeg, send mig!”

  Vekselsang Sl 138,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8bc

  R. I englenes påhør lovsynger jeg dig.

  Jeg takker dig af hele mit hjerte,
  i guders påhør lovsynger jeg dig.
  Jeg kaster mig ned i dit hellige tempel.

  Jeg priser dit navn
  for du har gjort dit ord stort
  Den dag jeg råbte, svarede du mig,
  du fyldte mig med stolthed og gav mig styrke.

  Alle jordens konger skal takke dig, Herre,
  for de har hørt de ord, du talte.
  Og de skal synge om Herrens veje,
  for Herrens herlighed er stor;

  Din højre hånd frelser mig;
  Herren fører min sag igennem.
  Herre, din trofasthed varer til evig tid,
  opgiv ikke dine hænders værk!

  2. læsning 1 Kor 15,1-11 eller 1 Kor 15,3-8.11

  Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det, som I også har taget imod, som I også står i,  og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det – ellers var det til ingen nytte, I kom til tro.

   Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne,  at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne,  og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv.  Dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen.  Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig;  for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke.  Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves; jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig.  Men hvad enten det nu er mig eller de andre: Sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro.

  Akklamation til Evangeliet Matt 4,19

  Halleluja!
  Jesus sagde til disciplene: “Kom og følg mig,
  så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.”

  Evangelium Luk 5,1-11

  Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden.

  Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: “Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!” Men Simon svarede: “Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.” Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: “Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.” For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået – ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus’ sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: “Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.” Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham.


  Læsning 1 Kor 15,3-8.11

  Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne,  at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne,  og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv.  Dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen.  Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. Men hvad enten det nu er mig eller de andre: Sådan prædiker vi, og sådan kom I til tro.

11
12
13
14
15
16
17
 • 6. ALM. SØNDAG.
  Hele dagen
  17/02/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  6. ALM. SØNDAG.
  Helgener:


  1. læsning Jer 17,5-8

  Dette siger Herren:

  Forbandet den mand, som stoler på mennesker
  og søger sin styrke hos dødelige,
  men hvis hjerte viger fra Herren.
  Han bliver som en busk i ørkenen,
  han ser ikke lykken komme,
  han skal bo i stenørkenen,
  i saltlandet, hvor ingen kan bo.
  Velsignet den mand, som stoler på Herren
  og tager sin tilflugt hos ham.
  Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken;
  det sender sine rødder mod vandløbet,
  det frygter ikke, når sommerheden kommer,
  dets blade er grønne.
  Det bekymrer sig ikke i tørkeår
  og holder ikke op med at bære frugt.

  Vekselsang Sl 1,1-2.3.4 & 6

  R. Lykkelig den mand,
  der tager sin tilflugt til Herren.

  Lykkelig den, som ikke vandrer
  efter ugudeliges råd,
  som ikke går på synderes vej
  og ikke sidder blandt spottere,
  men har sin glæde ved Herrens lov
  og grunder på hans lov dag og nat.

  Han er som et træ,
  der er plantet ved bækken;
  det bærer frugt til rette tid,
  og dets blade visner ikke.
  Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

  Sådan går det ikke de ugudelige;
  de er som avner,
  der blæses bort af vinden.
  Herren kender de retfærdiges vej,
  men de ugudeliges vej går til grunde.

  2. læsning 1 Kor 15,12. 16-20

  Brødre og søstre! Når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde?

  For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker.

  Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen.

  Akklamation til Evangeliet Jfr Luk 6,23

  Halleluja!
  Fryd jer og spring højt af glæde,
  jeres løn er stor i himlen.

  Evangelium Luk 6,17. 20-26

  Efter at Jesus havde udvalgt de tolv, som han også kaldte apostle, gik han sammen med dem ned fra bjergene, og han stod stille på en slette; og der var en stor skare af hans disciple og en stor mængde mennesker fra hele Judæa og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyrus og Sidon.

  Og han løftede sit blik, så på sine disciple og sagde:

  “Salige er I, som er fattige,
  for Guds rige er jeres.
  Salige er I, som sulter nu,
  for I skal mættes.
  Salige er I, som græder nu,
  for I skal le.

  Salige er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer og afskyr jeres navn som noget ondt for Menneskesønnens skyld. Fryd jer på den dag og spring højt af glæde, for se, jeres løn er stor i himlen; således behandlede deres fædre også profeterne.

  Men ve jer, I som er rige,
  for I har fået jeres trøst.
  Ve jer, I som er mætte nu,
  for I skal sulte.
  Ve jer, I som ler nu,
  for I skal sørge og græde.
  Ve jer, når alle taler godt om jer. Således behandlede deres fædre også de falske profeter.”

18
19
20
 • Onsdag i 6. alm. uge (II Ps)
  Hele dagen
  20/02/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Onsdag i 6. alm. uge (II Ps)
  Helgener:


  Læsning 1 Mos 8,6‑13. 20‑22

  Efter fyrre dages forløb åbnede Noa den luge, han havde lavet i arken, og sendte en ravn ud. Den fløj frem og tilbage, indtil vandet var tørret bort fra jorden. Så sendte han en due ud for at se, om vandet var forsvundet fra jordens overflade. Men duen fandt ikke et sted, hvor den kunne sætte sig, så den vendte tilbage til ham i arken, fordi der var vand over hele jorden; Noa rakte hånden ud og tog den ind til sig i arken. Han ventede syv dage til og sendte så duen ud af arken igen. Ved aftenstid kom den tilbage til ham med et frisk olivenblad i næbbet, og så var Noa klar over, at vandet var forsvundet fra jorden. Han ventede syv dage til og sendte så duen ud, og den vendte ikke tilbage til ham igen. I det år, Noa blev 601 år, på den første dag i den første måned, var vandet tørret bort fra jorden, og da han fjernede overdækningen på arken og kiggede ud, så han, at jorden var tør.

  Derpå byggede Noa et alter for Herren, og af alle de rene dyr og af alle de rene fugle bragte han brændofre på alteret. Da Herren indåndede den liflige duft, sagde han til sig selv: »Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort.

  Så længe jorden står,
  skal såtid og høsttid,
  kulde og varme,
  sommer og vinter,
  dag og nat
  ikke ophøre.«

  Vekselsang Sl 116,12‑13.14‑15.18‑19

  R. Jeg bringer dig slagtoffer til tak.

  eller:

  Halleluja!

  Hvordan kan jeg gengælde Herren
  alle hans velgerninger mod mig?
  Jeg løfter frelsens bæger
  og påkalder Herrens navn.

  Jeg indfrier mine løfter til Herren
  for øjnene af hele hans folk.
  Dyrebart i Herrens øjne
  er hans frommes liv.

  Jeg indfrier mine løfter til Herren
  for øjnene af hele hans folk,
  i forgårdene til Herrens tempel,i din midte, Jerusalem.

  Akklamation til Evangeliet jfr. Ef 1,17-18

  Halleluja!
  Vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader,
  oplyser vore hjertes øjne,
  så vi forstår, til hvilket håbe han kalder os.

  Evangelium Mark 8,22-26

  Jesus og hans disciple kom de til Betsajda. Og folk førte en blind hen til ham, og de bad ham om at røre ved ham. Han tog den blinde ved hånden og førte ham uden for landsbyen, og han spyttede på hans øjne, lagde hænderne på ham og spurgte: »Kan du se noget?« Og han åbnede øjnene og sagde: »Jeg kan se mennesker, for jeg ser nogle, som ligner træer, men de går omkring.« Så lagde han igen hænderne på hans øjne, og nu så han klart, og han var helbredt og kunne skelne alting tydeligt. Og Jesus sendte ham hjem, idet han sagde: »Og du må ikke gå ind i landsbyen.«

21
 • Torsdag i 6. alm. uge (II Ps)
  Hele dagen
  21/02/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Torsdag i 6. alm. uge (II Ps)
  Helgener: Peter Damian, biskop og kirkelærer († 1072)


  Læsning 1 Mos 9,1‑13

  Gud velsignede Noa og hans sønner og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld jorden. Hos alle de vilde dyr, hos alle himlens fugle, hos alle krybdyr på jorden og hos alle havets fisk skal der være frygt og rædsel for jer; de er givet i jeres magt. Alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter. Men kød med liv i, med blod i, må I ikke spise. Og jeres eget blod vil jeg kræve hævn for; af ethvert dyr vil jeg kræve hævn for det, og af ethvert menneske vil jeg kræve hævn for et menneskes liv.

  Den, der udgyder menneskets blod,
  skal få sit blod udgydt af mennesker.
  For i sit billede
  skabte Gud mennesket.
  Men I skal blive frugtbare og talrige,
  I skal vrimle på jorden og blive talrige på den.«

  Gud sagde til Noa og hans sønner: »Nu opretter jeg min pagt med jer og med jeres efterkommere, med hvert levende væsen hos jer, fuglene, kvæget og alle de vilde dyr hos jer, alle der gik ud af arken, alle jordens dyr. Jeg opretter min pagt med jer: Aldrig mere skal alt levende udryddes af vandfloden. En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden.«

  Gud sagde: »Dette er tegnet på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer. Jeg sætter min bue i skyerne; den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden.

  Vekselsang Sl 102,16‑18.19‑21.29 & 22‑23

  R. Fra himlen ser Herren ned til jorden.

  Folkene skal frygte Herrens navn,
  alle jordens konger skal frygte din herlighed.
  For Herren genopbygger Zion,
  han viser sig i sin herlighed.

  Han vender sig til de nøgnes bøn,
  han afviser ikke deres bøn.
  Det skal skrives ned til den kommende slægt,
  det folk, der skabes, skal lovprise Herren.
  For Herren ser ned fra sin høje helligdom,
  fra himlen ser han ned til jorden;
  han hører fangernes stønnen,
  han sætter de dødsdømte i frihed.

  Dine tjeneres børn skal bo i tryghed,
  deres efterkommere bestå for dit ansigt.
  Herrens navn skal forkyndes på Zion,
  hans lovsang lyde i Jerusalem,
  når folk og riger samles
  for at dyrke Herren.

  Akklamation til Evangeliet Joh 6,63b. 69b

  Halleluja!
  Dine ord, Herre, er ånd og liv.
  Du har det evige livs ord.

  Evangelium Mark 8,27-33

  Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Cæsarea Filippi; og på vejen spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at jeg er?« De svarede: »Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Peter svarede: »Du er Kristus.« Og han forbød dem at sige dette om ham til nogen.

  Så begyndte han at lære dem, at Menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå tre dage efter. Og dette sagde han ligeud. Da tog Peter ham til side og begyndte at irettesætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, irettesatte Peter og sagde: »Vig bag mig, Satan! For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.«

22
23
 • Lørdag i 6. alm. uge (II Ps)
  Hele dagen
  23/02/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Lørdag i 6. alm. uge (II Ps)
  Helgener: Polycarp, biskop og martyr († 166) (m)


  Læsning Hebr 11,1‑7

  Brødre og søstre! Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt. I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig; det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. I tro fik Noa et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus; ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro.

  Vekselsang Sl 145,2‑3.4‑5.10‑11

  R. Jeg vil prise dit navn for evigt og altid,
  min Gud, min konge.

  Hver dag vil jeg prise dig,
  jeg vil lovprise dit navn for evigt og altid.
  Herren er stor og højt lovprist,
  ingen kan udforske hans storhed.

  Slægt efter slægt lovsynger dine gerninger
  og fortæller om din vælde.
  Om din højheds herlige pragt taler de,
  jeg vil synge om dine undere.

  Alle dine skabninger, Herre, takker dig,
  dine fromme priser dig.
  De fortæller om dit herlige kongedømme
  og taler om din styrke.

  Akklamation til Evangeliet jfr. Mark 9,7

  Halleluja!
  Himmelen åbnede sig, og der lød Faderens røst fra skyen:
  »Det er min elskede søn. Hør ham!«

  Evangelium Mark 9,2-13

  På den tid tog Jesus Peter og Jakob og Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, og hans klæder blev skinnende hvide, meget hvidere end nogen på jorden kan blege dem. Og Elias kom til syne for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: »Rabbi, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, én til dig og én til Moses og én til Elias.« Han vidste nemlig ikke, hvad han skulle sige, for de var helt forfærdede. Så kom der en sky, som overskyggede dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede søn. Hør ham!« Og da de så sig omkring, kunne de pludselig kun se Jesus alene hos sig.

  Mens de gik ned fra bjerget, forbød han dem at fortælle nogen, hvad de havde set, før Menneskesønnen var opstået fra de døde. De tog det ord til sig og talte med hinanden om, hvad det ville sige at opstå fra de døde. Så spurgte de ham: »Hvorfor siger de skriftkloge, at Elias først skal komme?« Han svarede dem: »Elias skal komme først og genoprette alt. Hvordan kan der så stå skrevet om Menneskesønnen, at han skal lide meget og være foragtet? Jo, jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de gjorde med ham, som de ville, sådan som der står skrevet om ham.«

24
 • 7. ALM. SØNDAG. (III Ps)
  Hele dagen
  24/02/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  7. ALM. SØNDAG. (III Ps)
  Helgener:


  1. læsning 1.Sam 26,2.7-9.12-13.22-23

  Da begav Saul sig ned til Zifs ørken med tre tusind udvalgte israelitter for at lede efter David i Zifs ørken.

  Da David og Abishaj om natten kom til folkene, lå Saul og sov i vognborgen; hans spyd var stukket i jorden ved hans hoved, og Abner og folkene lå omkring ham. Abishaj sagde til David: “I dag har Gud givet din fjende i din hånd. Lad mig nu spidde ham til jorden med et eneste stød af spyddet.” Men David sagde til Abishaj: “Du må ikke dræbe ham. Hvem kan ustraffet lægge hånd på Herrens salvede?”

  David tog så spyddet og vandkrukken ved Sauls hoved, og de gik deres vej. Der var ingen, der så eller mærkede noget, og der var ingen, der vågnede. De sov alle sammen, for Herren havde ladet en dyb søvn falde over dem.

  Da David var kommet over på den anden side, stillede han sig på toppen af bjerget så langt borte, at der var stor afstand mellem dem.

  David sagde så: “Her er dit spyd, konge. Lad en af de unge mænd komme over og hente det. Måtte Herren gengælde ethvert menneske dets retfærdighed og trofasthed! I dag gav Herren dig i min magt, men jeg ville ikke lægge hånd på Herrens salvede.

  Vekselsang Sl 103,1-2.3-4.8&10.12-13

  R. Herren er barmhjertig og nådig.

  Min sjæl, pris Herren,
  alt i mig skal prise hans hellige navn.
  Min sjæl, pris Herren,
  glem ikke hans velgerninger!

  Han tilgiver al din skyld,
  helbreder alle dine sygdomme.
  Han udfrier dit liv fra graven,
  han kroner dig med godhed og barmhjertighed.

  Herren er barmhjertig og nådig,
  sen til vrede og rig på troskab.
  Han gengælder os ikke vore synder
  og lønner os ikke efter vor skyld.

  Så langt som øst ligger fra vest,
  så langt har han fjernet vore synder fra os.
  Som en far er barmhjertig mod sine børn,
  er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.

  2. læsning 1 Kor 15,45-49

  Brødre og søstre! Således står der også skrevet: “Det første menneske, Adam, blev en levende sjæl,” den sidste Adam blev en ånd, der gør levende.

  Men det åndelige legeme er ikke det første, det er det sjælelige, dernæst kommer det åndelige. Det første menneske var af jord, jordisk, det andet menneske er fra himlen. Som det jordiske menneske var, sådan er også de jordiske, og som det himmelske menneske er, sådan skal også de himmelske blive. Og ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede.

  Akklamation til Evangeliet Joh 13,34

  Halleluja!
  Et nyt bud giver jeg jer, siger Herren:
  Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.

  Evangelium Luk 6,20a. 27-38

  Jesus fæstede på sine disciple og talte til dem:

  Til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med. Giv enhver, som beder dig, og tager nogen, hvad der er dit, så kræv det ikke tilbage. Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener I for det? Også syndere elsker jo dem, de selv bliver elsket af. Hvis I kun gør godt mod dem, der gør godt mod jer, hvad tak fortjener I for det? Sådan gør jo også syndere. Og hvis I kun låner ud til dem, som I håber at få lånet tilbage fra, hvad tak fortjener I for det? Også syndere låner ud til syndere for at få lige så meget igen. Men elsk jeres fjender, gør godt og lån ud uden at håbe på at få noget igen. Så bliver jeres løn stor, og I bliver den Højestes børn, for han er god mod de utaknemlige og onde.Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.

  Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.”

25
 • Mandag i 7. alm. uge (III Ps)
  Hele dagen
  25/02/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Mandag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Sir 1,1-10

  Al visdom kommer fra Herren,
  og hos ham forbliver den til evig tid.
  Hvem kan tælle havets sand,
  regnens dråber og evighedens dage?
  Hvem kan udforske himlens højde,
  jordens udstrækning, havets dyb — og visdommen?
  Som det første af alt blev visdommen skabt,
  klog indsigt findes fra evighed af.
  [Visdommens kilde er ord fra Gud i det høje,
  og dens veje er de evige bud.]
  Hvem fik visdommens rod afdækket,
  hvem har lært dens kløgtige planer at kende?
  [For hvem fik åbenbaret den indsigt, visdommen rummer,
  hvem har fattet den erfaring, visdommen rummer?]
  Der er én, der er vís og frygtindgydende:
  Herren, der sidder på sin trone.
  Det var ham, der skabte visdommen,
  han betragtede den og målte den
  og udgød den over alle sine værker.
  Den findes hos hvert menneske, alt efter hvad han giver;
  i rigt mål skænker han den til dem, der elsker ham.

  Vekselsang Sl 93,1ab.1c-2.5

  R. Herren er konge! Han har klædt sig i højhed.

  Herren er konge! Han har klædt sig i højhed,
  Herren har klædt sig og rustet sig med styrke.

  Ja, jorden står fast, den rokkes ikke.
  Din trone står fast fra ældgammel tid,
  fra evighed har du været til.

  Dine vidnesbyrd står fast,
  hellighed smykker dit hus
  i al evighed, Herre.

  Akklamation til Evangeliet 2 Tim 1,10b

  Halleluja!
  Vor frelser Kristus Jesus tilintetgjorde døden

  og bragte liv for lyset ved evangeliet.

  Evangelium Mark 9,14-29

  Da Jesus kom ned fra bjerget til disciplene, så han en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem: »Hvad er det, I diskuterer med dem?« Og en fra skaren svarede ham: »Mester, jeg har bragt min søn til dig; han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke.« Da udbrød Jesus: »Du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham!«

  Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far: »Hvor længe har han haft det sådan?« Han svarede: »Fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os.« Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.« Straks råbte drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!«

  Da Jesus så, at en skare stimlede sammen, truede han ad den urene ånd og sagde til den: »Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig: Far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham!« Da skreg den og rev og sled i ham og fór ud; og han blev som død, så alle sagde: »Han er død.« Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op.

  Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham: »Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?« Han svarede dem: »Den slags kan kun drives ud ved bøn o faste.«

26
 • Tirsdag i 7. alm. uge (III Ps)
  Hele dagen
  26/02/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Tirsdag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Sir 2,1-11

  Min søn, hvis du når frem til at tjene Herren,
  vær da forberedt på prøvelser.
  Vend dit hjerte til ham og hold ud,
  gør intet overilet, når noget rammer dig.
  Hold dig til ham og forlad ham ikke,
  så du får fremgang til sidst.
  Tag imod alt, der rammer dig,
  vær tålmodig under ydmygelser.
  For med ild prøves guld,
  i ydmygelsens smelteovn de, der har Guds velbehag.
  [Under sygdom og fattigdom skal du sætte din lid til ham.]
  Stol på ham, så vil han tage sig af dig.
  Følg den rette vej, og sæt dit håb til ham.
  I, som frygter Herren, vent på hans barmhjertighed,
  vig ikke fra ham, for at I ikke skal falde.
  I, som frygter Herren, stol på ham,
  så skal jeres løn ikke udeblive.
  I, som frygter Herren, sæt jeres håb til alt godt,
  til barmhjertighed og evig glæde,
  [for han gengælder jer med en evig gave og glæde.]
  Betragt nøje fortidens slægter:
  Hvem havde tillid til Herren og blev til skamme?
  Hvem levede i frygt for ham og blev ladt i stikken?
  Hvem påkaldte ham uden at blive hørt?
  For Herren er nådig og barmhjertig,
  han tilgiver synder og redder i trængselstider.

  Vekselsang Sl 37,3-4.18-19.27-28.39-40

  R. Overgiv din vej til Herren, så griber han ind.

  Stol på Herren, og gør det gode,
  så kan du bo trygt i landet.
  Find din glæde i Herren,
  så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker.

  Herren kender de retsindiges levedage,
  deres ejendom består til evig tid.
  De gøres ikke til skamme, når ulykken kommer,
  selv når der er hungersnød, bliver de mætte.

  Hold dig fra det onde, og gør det gode,
  så bliver du altid boende,
  for Herren elsker ret,
  og han svigter ikke sine trofaste.
  De bliver altid beskyttet,
  men de uretfærdiges børn udryddes.

  Retfærdiges frelse kommer fra Herren,
  han er deres værn, når nøden kommer.
  Så hjælper Herren dem og udfrier dem,
  han udfrier dem fra de uretfærdige og frelser dem,
  for de søger tilflugt hos ham.

  Akklamation til Evangeliet Gal 6,14

  Halleluja! Jeg er stolt af ikke andet end af vor Herre Jesu Kristi kors;
  ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden.

  Evangelium Mark 9,30-37

  Jesus og hans disciple brød op og drog igennem Galilæa, og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det, for han underviste sine disciple og sagde til dem: »Menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter.« Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham.

  Så kom de til Kapernaum. Og da han var kommet inden døre, spurgte han dem: »Hvad var det, I talte om på vejen?« Men de sagde ikke noget, for på vejen havde de talt med hinanden om, hvem der var den største. Så satte han sig ned, kaldte de tolv til sig og sagde til dem: »Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener.« Så tog han et lille barn, stillede det midt iblandt dem og tog det i favn og sagde til dem: »Den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig.«

27
 • Onsdag i 7. alm. uge (III Ps)
  Hele dagen
  27/02/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Onsdag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Sir 4,11-19

  Visdommen opdrager sine sønner
  og tager sig af dem, der søger hende.
  Den, der elsker hende, elsker livet,
  de, der står tidligt op for hendes skyld, fyldes med glæde.
  Den, der holder fast ved hende, vinder ære;
  hvor hun kommer, giver Herren velsignelse.
  De, der tjener hende, gør tjeneste for den Hellige,
  de, der elsker hende, elskes af Herren.
  Den, der er lydig mod hende, skal dømme folkeslagene,
  den, der agter på hende, skal bo trygt.
  Har han tillid til hende, får han hende i eje,
  og hun vil høre hans efterkommere til.
  I begyndelsen går hun med ham ad krogede veje,
  påfører ham skræk og rædsel
  og plager ham med sin opdragelse;
  indtil hun kan stole på ham,
  prøver hun ham med sine krav.
  Så vender hun tilbage til ham ad den lige vej og giver ham glæde;
  hun åbenbarer sine hemmeligheder for ham.
  Men forvilder han sig bort, forlader hun ham
  og prisgiver ham til undergang.

  Vekselsang Sl 119,165.168.171.172.174.175

  R. Stor er lykken for dem, der elsker din lov.

  Stor er lykken for dem, der elsker din lov,
  intet får dem til at snuble.

  Jeg overholder dine forordninger og formaninger,
  for alle mine veje har du for øje.

  Fra mine læber strømmer lovsang,
  for du lærer mig dine love.

  Min tunge skal lovsynge dit ord,
  for alle dine befalinger er retfærdige.

  Jeg længes efter din frelse, Herre,
  og din lov er min opmuntring.

  Gid jeg må leve og lovprise dig,
  gid dine bud må være mig til hjælp!

  Akklamation til Evangeliet Joh 14,6

  Halleluja! Jeg er vejen og sandheden og livet;
  ingen kommer til Faderen uden ved mig – siger Herren.

  Evangelium Mark 9,38-40

  På den tid sagde Johannes til Jesus: »Mester, vi har set en uddrive dæmoner i dit navn, og vi prøvede at hindre ham i det, fordi han ikke var i følge med os.« Men Jesus svarede: »I må ikke hindre ham, for der er ingen, som gør en undergerning i mit navn, der straks efter kan tale ondt om mig. Den, der ikke er imod os, er for os. For den, der giver jer et bæger vand at drikke, fordi I hører Kristus til, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn.

28
 • Torsdag i 7. alm. uge (III Ps)
  Hele dagen
  28/02/2019

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Torsdag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Sir 5,1- 8

  Forlad dig ikke på din rigdom,
  sig ikke: »Jeg har, hvad jeg skal bruge.«
  Følg ikke din lyst og din kraft,
  så du lever efter dit eget begær.
  Sig ikke: »Hvem kan herske over mig?«
  For det vil Herren straffe dig for.
  Sig ikke: »Jeg har syndet, og er der sket mig noget ved det?«
  For Herren er sen til vrede.
  Vær ikke så sikker på tilgivelse,
  at du dynger synd på synd.
  Sig ikke: »Hans barmhjertighed er stor;
  han vil tilgive mine mange synder.«
  For der findes både barmhjertighed og vrede hos ham,
  og hans harme hviler over syndere.
  Vent ikke med at vende om til Herren,
  udsæt det ikke fra dag til dag.
  For i et nu bryder Herrens vrede frem,
  og i straffens stund bliver du tilintetgjort.
  Forlad dig ikke på uretmæssig rigdom,
  for den vil ikke gavne dig på ulykkens dag.
  Tærsk ikke ved enhver vind,
  og gå ikke ad enhver sti;
  sådan gør en tvetunget synder.
  Vær fast i din overbevisning,
  lad din tale være entydig.

  Vekselsang Sl 1,1-2.3.4 & 6

  R. Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren.

  Lykkelig den, som ikke vandrer
  efter ugudeliges råd,
  som ikke går på synderes vej
  og ikke sidder blandt spottere,
  men har sin glæde ved Herrens lov
  og grunder på hans lov dag og nat.

  Han er som et træ,
  der er plantet ved bækken;
  det bærer frugt til rette tid,
  og dets blade visner ikke.
  Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

  Sådan går det ikke de ugudelige;
  de er som avner,
  der blæses bort af vinden.
  Herren kender de retfærdiges vej,
  men de ugudeliges vej går til grunde.

  Akklamation til Evangeliet 1 Thess 2,13

  Halleluja! Da I modtog Guds ord, som I hørte af os,
  tog I ikke imod det som menneskeord,
  men som det, det i sandhed er, Guds ord

  Evangelium Mark 9,41-50

  På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Den, der giver jer et bæger vand at drikke, fordi I hører Kristus til, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn.

  Den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at have en møllesten hængt om halsen og være kastet i havet. Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå halt ind til livet end med begge fødder i behold at kastes i Helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud; du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. For enhver skal saltes med ild. Salt er en god ting, men hvis saltet ikke er salt mere, hvordan vil I da gøre det salt igen? Bevar saltet i jer selv, og hold fred med hinanden!«

marts
marts