Læsninger

< 2020 >
februar 23 - februar 29
 • 23
  23.februar.søndag

  7. ALM. SØNDAG A

  Hele dagen
  2020.02.23

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække A
  Hverdagstekstrække  II


  Søndag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  1. læsning 3 Mos 19,1-2.17-18
  Herren talte til Moses og sagde: Tal til hele israelitternes menighed og sig til dem: I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig.Du må ikke nære had til din broder i dit hjerte, men du skal åbent gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem; du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren.

  Vekselsang Sl 103,1-2.3-4.8&10.12-13

  R. Herren er barmhjertig og nådig.

  Min sjæl, pris Herren,
  alt i mig skal prise hans hellige navn.
  Min sjæl, pris Herren,
  glem ikke hans velgerninger!

  Han tilgiver al din skyld,
  helbreder alle dine sygdomme.
  Han udfrier dit liv fra graven,
  han kroner dig med godhed og barmhjertighed.

  Herren er barmhjertig og nådig,
  sen til vrede og rig på troskab.
  Han gengælder os ikke vore synder
  og lønner os ikke efter vor skyld.

  Så langt som øst ligger fra vest,
  så langt har han fjernet vore synder fra os.
  Som en far er barmhjertig mod sine børn,
  er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.

  2. læsning 1 Kor 3, 16-23

  Brødre og søstre! Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I.

  Ingen må bedrage sig selv. Hvis nogen af jer mener at være vís i denne verdens forstand, må han blive en dåre for at blive vís. For denne verdens visdom er dårskab for Gud der står jo skrevet: “Han fanger de vise i deres snedighed,” og igen: Herren kender de vises tanker, han ved, at de er tomme.
  Derfor må ingen være stolt af mennesker. Alt tilhører jo jer, enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det, som nu er, eller det, som kommer alt tilhører jer. Men I tilhører Kristus, og Kristus Gud.

  Akklamation til Evangeliet 1Joh 2,5

  Halleluja!
  Den, der holder fast ved Kristi ord,
  i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt.

  Evangelium Matt 5,38-48

  På den tid sagde Jesus til sine disciple: “I har hørt, at der er sagt: ‘Øje for øje og tand for tand.’ Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham. Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig.
  I har hørt, at der er sagt: ‘Du skal elske din næste og hade din fjende.’ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!”

 • 24
  24.februar.mandag

  Mandag i 7. alm. uge II

  Hele dagen
  2020.02.24

   

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække A
  Hverdagstekstrække II


  Mandag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Jak 3,13-18

  Hvem af jer er v¡s og forstandig? Han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv med den vises sagtmodighed. Men hvis jeres hjerte rummer bitter misundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve sandheden noget på. Den visdom kommer ikke fra oven, den er jordisk, sjælelig og dæmonisk. For hvor der er misundelse og selvhævdelse, dér hersker der uorden og alt muligt ondt. Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Retfærdighed er en frugt af det, der sås i fred, og den tilfalder dem, der stifter fred.

  Vekselsang Sl 19,8.9.10.15

  R. Herrens forordninger er retskafne,
  glæder hjertet.

  Herrens lov er fuldkommen,
  den styrker sjælen.
  Herrens vidnesbyrd står fast,
  det giver den uerfarne visdom.

  Herrens forordninger er retskafne,
  de glæder hjertet.Herrens befaling er ægte,
  den giver øjnene glans.

  Herrens ord er rent,
  det består til evig tid.
  Herrens bud er sandhed,
  de er alle retfærdige.

  Tag nådigt imod min munds ord
  og mit hjertes tanke,
  Herre, min klippe og forløser!

  Akklamation til Evangeliet 2 Tim 1,10b

  Halleluja!
  Vor frelser Kristus Jesus tilintetgjorde døden
  og bragte liv for lyset ved evangeliet.

  Evangelium Mark 9,14-29

  Da Jesus kom ned fra bjerget til disciplene, så han en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem: »Hvad er det, I diskuterer med dem?« Og en fra skaren svarede ham: »Mester, jeg har bragt min søn til dig; han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke.« Da udbrød Jesus: »Du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham!«

  Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far: »Hvor længe har han haft det sådan?« Han svarede: »Fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os.« Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.« Straks råbte drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!«

  Da Jesus så, at en skare stimlede sammen, truede han ad den urene ånd og sagde til den: »Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig: Far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham!« Da skreg den og rev og sled i ham og fór ud; og han blev som død, så alle sagde: »Han er død.« Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op.

  Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham: »Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?« Han svarede dem: »Den slags kan kun drives ud ved bøn o faste.«

 • 25
  25.februar.tirsdag

  Tirsdag i 7. alm. uge II

  Hele dagen
  2020.02.25

   

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække A
  Hverdagstekstrække II


  Tirsdag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Jak 4,1-10

  Kære brødre! Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke, fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begærer brændende, men opnår intet; I myrder og misunder, men kan intet udrette; I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder; eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster. I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Eller tror I, det er tomme ord, når Skriften siger: »Med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os, og viser så meget større nåde«? Derfor hedder det:

  Gud står de hovmodige imod,
  de ydmyge viser han nåde.

  I skal altså underordne jer under Gud; og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene, I syndere; rens jeres hjerter, I tvesindede! Sørg og græd i jeres elendighed; lad jeres latter afløses af sorg og jeres glæde af mismod. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer.

  Vekselsang Sl 55,7-8.9-10a.10b-11a. 23

  R. Kast din byrde på Herren,
  så vil han sørge for dig.

  Jeg siger:
  Gid jeg havde vinger som duen,
  så ville jeg flyve bort og finde et bosted.
  Jeg ville flygte langt bort
  og slå mig ned i ørkenen.

  Jeg ville skynde mig at finde ly
  for den rasende storm, for uvejret.
  Split dem, Herre,
  spalt deres tunger.

  For jeg ser vold
  og strid i byen.
  Dag og nat går de omkring den
  på dens mure.

  Kast din byrde på Herren,
  så vil han sørge for dig.
  I al evighed
  lader han ikke den retfærdige vakle.

  Akklamation til Evangeliet Gal 6,14

  Halleluja!
  Jeg er stolt af ikke andet end af vor Herre Jesu Kristi kors;
  ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden.

  Evangelium Mark 9,30-37

  Jesus og hans disciple brød op og drog igennem Galilæa, og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det, for han underviste sine disciple og sagde til dem: »Menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter.« Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham.

  Så kom de til Kapernaum. Og da han var kommet inden døre, spurgte han dem: »Hvad var det, I talte om på vejen?« Men de sagde ikke noget, for på vejen havde de talt med hinanden om, hvem der var den største. Så satte han sig ned, kaldte de tolv til sig og sagde til dem: »Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener.« Så tog han et lille barn, stillede det midt iblandt dem og tog det i favn og sagde til dem: »Den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig.«

 • 26
  26.februar.onsdag

  Askeonsdag (IV Ps)

  Hele dagen
  2020.02.26

  Fastetiden
  Søndagstekstrække A
  Hverdagstekstrække II


  Askeonsdag (IV Ps)
  Helgener:
  Fast- og abstinensdag.
  Askeindvielse kan foretages ved hver menighedsmesse eller ordets gudstjeneste


  1. læsning Joel 2, 12-18

  Selv nu
  siger Herren:
  Vend om til mig af hele jeres hjerte
  med faste, gråd og klage!
  Sønderriv jeres hjerte
  og ikke jeres klæder,
  vend om til Herren jeres Gud!
  For han er nådig og barmhjertig,
  sen til vrede og rig på troskab;
  han kan fortryde ulykken.
  Måske vender han om og fortryder
  og lader sin velsignelse blive tilbage,
  så I kan bringe afgrødeoffer og drikoffer
  til Herren jeres Gud.

  Stød i hornet på Zion!
  Udråb en hellig faste,
  udråb en sørgefest!
  I skal samle folket
  og hellige forsamlingen;
  I skal bringe de ældste sammen
  og samle børn
  og spæde.
  Brudgommen må forlade kammeret,
  bruden sit brudekammer.
  Mellem forhallen og alteret
  skal præsterne, Herrens tjenere,
  græde og sige:
  »Vær barmhjertig mod dit folk, Herre!
  Gør ikke din ejendom til spot,
  så folkeslagene håner den.
  Hvorfor skal man sige blandt folkene:
  Hvor er deres Gud?«

  Da brænder Herren af nidkærhed for sit land,
  han skåner sit folk.

  Vekselsang Sl 51,3-4.5-6a.12-13. 14&17

  R. Gud, vær os nådig, vi har syndet.

  Gud, vær mig nådig i din godhed,
  udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!
  Vask mig fuldstændig ren for skyld,
  rens mig for synd!

  For jeg kender mine overtrædelser,
  og min synd har jeg altid for øje.
  Mod dig alene har jeg syndet,
  jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne;

  Skab et rent hjerte i mig, Gud,
  giv mig på ny en fast ånd!
  Kast mig ikke bort fra dig,
  og tag ikke din hellige ånd fra mig!

  Lad mig atter frydes over din frelse,
  styrk mig med en villig ånd!
  Herre, åbn mine læber,
  så min mund kan forkynde din pris.

  2. læsning 2 Kor 5, 20-6,2

  Vi er udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud! Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.

  Som hans medarbejdere formaner vi jer da til ikke forgæves at have taget imod Guds nåde. Det hedder jo:

  I nådens tid bønhører jeg dig;
  på frelsens dag hjælper jeg dig.
  Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag!

  Akklamation til Evangeliet Sl 95,8ab

  Ære være dig, Herre Jesus.

  Gør ikke jeres hjerter hårde,
  men lyt til Herrens ord.

  Evangelium Matt. 6,1-6. 16-18

  På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

  Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

  Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.«

 • 27
  27.februar.torsdag

  Torsdag efter askeonsdag (IV Ps)

  Hele dagen
  2020.02.27

  Fastetiden
  Søndagstekstrække A
  Hverdagstekstrække II


  Torsdag (IV Ps)
  Helgener:


  Læsning 5 Mos 30,15-20

  Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse.

  Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.

  Vekselsang Sl 1,1-2.3.4&6

  R. Lykkelig den mand,
  der tager sin tilflugt til Herren.

  Lykkelig den, som ikke vandrer
  efter ugudeliges råd,
  som ikke går på synderes vej
  og ikke sidder blandt spottere,
  men har sin glæde ved Herrens lov
  og grunder på hans lov dag og nat.

  Han er som et træ,
  der er plantet ved bækken;
  det bærer frugt til rette tid,
  og dets blade visner ikke.
  Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

  Sådan går det ikke de ugudelige;
  de er som avner,
  der blæses bort af vinden.
  Herren kender de retfærdiges vej,
  men de ugudeliges vej går til grunde.

  Akklamation til Evangeliet Matt 4,17

  Ære være dig, Herre Jesus.

  Omvend jer – siger Herren,
  for Himmeriget er kommet nær!

  Evangelium Luk 9,22-25

  På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Menneskesønnen skal lide meget og forkastes af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag.«

  Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det.For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv?

 • 28
  28.februar.fredag

  Fredag efter askeonsdag (IV Ps)

  Hele dagen
  2020.02.28

  Fastetiden
  Søndagstekstrække A
  Hverdagstekstrække II


  Fredag (IV Ps)
  Helgener:


  Læsning Es 58,1-9a

  Så siger Herren vor Gud:
  Råb af fuld hals, spar ikke på stemmen,
  løft din røst som hornet!
  Forkynd mit folk dets overtrædelse
  og Jakobs hus dets synder.
  Mig søger de dag efter dag,
  de ønsker at kende mine veje;
  som et folk, der øver retfærdighed
  og ikke svigter sin Guds bud,
  spørger de mig om lov og ret,
  de ønsker at være Gud nær.
  – “Hvorfor ser du ikke, når vi faster,
  og ænser ikke, at vi spæger vort legeme.”
  På fastedagen driver I handel,
  og jeres arbejdere jager I med.
  I faster i kiv og strid
  og kaster med sten i ondskab.
  Når I faster, som I nu gør,
  bliver jeres bøn ikke hørt i himlen.
  Tror I, det er den faste, jeg ønsker,
  at mennesket spæger sit legeme,
  hænger med hovedet som et siv
  og ligger i sæk og aske?
  Er det det, I kalder faste,
  en dag til Herrens behag?
  Nej, den faste, jeg ønsker,
  er at løse ondskabens lænker
  og sprænge ågets bånd,
  at sætte de undertrykte i frihed,
  og bryde hvert åg;
  ja, at du deler dit brød med den sultne,
  giver husly til hjemløse stakler,
  at du har klæder til den nøgne
  og ikke vender ryggen til dine egne.
  Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden,
  og dit sår skal hurtigt læges;
  din retfærdighed går i spidsen for dig,
  og Herrens herlighed er bag dig.
  Da kalder du, og Herren vil svare,
  da råber du om hjælp, og han siger: Her er jeg!

  Vekselsang Sl 51,3-4.5-6a.18-19

  R. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte
  afviser du ikke, Gud.

  Gud, vær mig nådig i din godhed,
  udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!
  Vask mig fuldstændig ren for skyld,
  rens mig for synd!

  For jeg kender mine overtrædelser,
  og min synd har jeg altid for øje.
  Mod dig alene har jeg syndet,
  jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne;

  For du vil ikke have slagtoffer
  og bringer jeg brændoffer, tager du ikke imod det;
  mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd,
  et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.

  Akklamation til Evangeliet Am 5,14

  Ære være dig, Herre Jesus.

  Søg det gode og ikke det onde, for at I må leve.
  Så vil Herren være med jer.

  Evangelium Matt 9,14-15

  På den tid kom Johannes’ disciple hen til Jesus og spurgte: “Hvorfor faster vi og farisæerne så meget, men dine disciple faster ikke?” Jesus svarede dem: “Kan brudesvendene sørge, så længe brudgommen er sammen med dem? Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og så skal de faste.”

 • 29
  29.februar.lørdag

  Lørdag efter askeonsdag (IV Ps)

  Hele dagen
  2020.02.29

  Fastetiden
  Søndagstekstrække A
  Hverdagstekstrække II


  Lørdag efter askeonsdag (IV Ps)
  Helgener:


  Læsning Es 58, 9b-14

  Hvis du fjerner åget
  og holder op at pege fingre og tale ondt,
  rækker den sultne dit brød
  og mætter den forkuede,
  så skal dit lys bryde frem i mørket
  og dit mulm blive til højlys dag.
  Herren vil altid lede dig,
  selv i øde egne vil han mætte dig.
  Han vil styrke din krop,
  så du bliver som en frodig have,
  som et kildevæld,
  hvis vand ikke svigter.
  Dine ruiner fra fortiden skal genopbygges,
  du skal rejse tidligere slægters grundvolde.
  Du skal kaldes den, som tætner revner,
  den, som gør det nedrevne beboeligt.
  Hvis du tager dig i vare på sabbatten
  og ikke driver handel på min hellige dag,
  hvis du kalder sabbatten frydefuld
  og Herrens hellige dag ærværdig,
  hvis du ærer den ved ikke at gøre, som du plejer,
  drive handel og træffe aftaler,
  så skal du glæde dig over lykken hos Herren.
  Jeg vil føre dig frem over landets høje
  og lade dig nyde godt af din fader Jakobs ejendom.
  Herren selv har talt.

  Vekselsang Sl 86,1-2.3-4.5-6

  R. Vis mig din vej, Herre,
  så jeg kan vandre i din sandhed.

  Vend dit øre mod mig, Herre, og svar mig,
  for jeg er hjælpeløs og fattig.
  Bevar mit liv, for jeg er trofast,
  frels din tjener, du min Gud,
  jeg stoler på dig.

  Vær mig nådig, Herre,
  for jeg råber til dig dagen lang.
  Glæd din tjener,
  jeg længes efter dig, Herre,

  for du, Herre, er god og tilgiver gerne,
  rig på troskab mod alle, der råber til dig.
  Hør min bøn, Herre,
  lyt til min tryglen!

  Akklamation til Evangeliet Ez 33,11

  Ære være dig, Herre Jesus.

  Jeg ønsker ikke den uretfærdiges død,
  men at han vender om fra sin vej, så han bevarer livet.

  Evangelium Luk 5,27- 32

  På den tid så Jesus en tolder ved navn Levi sidde ved toldboden, og han sagde til ham: “Følg mig!” Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham.

  Så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde toldere og andre sad til bords sammen med dem. Farisæerne og deres skriftkloge gav ondt af sig og spurgte hans disciple: “Hvorfor spiser og drikker I sammen med toldere og syndere?” Jesus svarede dem: “De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.”