Læsninger

< 2019 >
februar 24 - marts 02
 • 24
  24.februar.søndag

  7. ALM. SØNDAG. (III Ps)

  Hele dagen
  2019.02.24

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  7. ALM. SØNDAG. (III Ps)
  Helgener:


  1. læsning 1.Sam 26,2.7-9.12-13.22-23

  Da begav Saul sig ned til Zifs ørken med tre tusind udvalgte israelitter for at lede efter David i Zifs ørken.

  Da David og Abishaj om natten kom til folkene, lå Saul og sov i vognborgen; hans spyd var stukket i jorden ved hans hoved, og Abner og folkene lå omkring ham. Abishaj sagde til David: “I dag har Gud givet din fjende i din hånd. Lad mig nu spidde ham til jorden med et eneste stød af spyddet.” Men David sagde til Abishaj: “Du må ikke dræbe ham. Hvem kan ustraffet lægge hånd på Herrens salvede?”

  David tog så spyddet og vandkrukken ved Sauls hoved, og de gik deres vej. Der var ingen, der så eller mærkede noget, og der var ingen, der vågnede. De sov alle sammen, for Herren havde ladet en dyb søvn falde over dem.

  Da David var kommet over på den anden side, stillede han sig på toppen af bjerget så langt borte, at der var stor afstand mellem dem.

  David sagde så: “Her er dit spyd, konge. Lad en af de unge mænd komme over og hente det. Måtte Herren gengælde ethvert menneske dets retfærdighed og trofasthed! I dag gav Herren dig i min magt, men jeg ville ikke lægge hånd på Herrens salvede.

  Vekselsang Sl 103,1-2.3-4.8&10.12-13

  R. Herren er barmhjertig og nådig.

  Min sjæl, pris Herren,
  alt i mig skal prise hans hellige navn.
  Min sjæl, pris Herren,
  glem ikke hans velgerninger!

  Han tilgiver al din skyld,
  helbreder alle dine sygdomme.
  Han udfrier dit liv fra graven,
  han kroner dig med godhed og barmhjertighed.

  Herren er barmhjertig og nådig,
  sen til vrede og rig på troskab.
  Han gengælder os ikke vore synder
  og lønner os ikke efter vor skyld.

  Så langt som øst ligger fra vest,
  så langt har han fjernet vore synder fra os.
  Som en far er barmhjertig mod sine børn,
  er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.

  2. læsning 1 Kor 15,45-49

  Brødre og søstre! Således står der også skrevet: “Det første menneske, Adam, blev en levende sjæl,” den sidste Adam blev en ånd, der gør levende.

  Men det åndelige legeme er ikke det første, det er det sjælelige, dernæst kommer det åndelige. Det første menneske var af jord, jordisk, det andet menneske er fra himlen. Som det jordiske menneske var, sådan er også de jordiske, og som det himmelske menneske er, sådan skal også de himmelske blive. Og ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede.

  Akklamation til Evangeliet Joh 13,34

  Halleluja!
  Et nyt bud giver jeg jer, siger Herren:
  Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.

  Evangelium Luk 6,20a. 27-38

  Jesus fæstede på sine disciple og talte til dem:

  Til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med. Giv enhver, som beder dig, og tager nogen, hvad der er dit, så kræv det ikke tilbage. Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener I for det? Også syndere elsker jo dem, de selv bliver elsket af. Hvis I kun gør godt mod dem, der gør godt mod jer, hvad tak fortjener I for det? Sådan gør jo også syndere. Og hvis I kun låner ud til dem, som I håber at få lånet tilbage fra, hvad tak fortjener I for det? Også syndere låner ud til syndere for at få lige så meget igen. Men elsk jeres fjender, gør godt og lån ud uden at håbe på at få noget igen. Så bliver jeres løn stor, og I bliver den Højestes børn, for han er god mod de utaknemlige og onde.Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.

  Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.”

 • 25
  25.februar.mandag

  Mandag i 7. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  2019.02.25

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Mandag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Sir 1,1-10

  Al visdom kommer fra Herren,
  og hos ham forbliver den til evig tid.
  Hvem kan tælle havets sand,
  regnens dråber og evighedens dage?
  Hvem kan udforske himlens højde,
  jordens udstrækning, havets dyb — og visdommen?
  Som det første af alt blev visdommen skabt,
  klog indsigt findes fra evighed af.
  [Visdommens kilde er ord fra Gud i det høje,
  og dens veje er de evige bud.]
  Hvem fik visdommens rod afdækket,
  hvem har lært dens kløgtige planer at kende?
  [For hvem fik åbenbaret den indsigt, visdommen rummer,
  hvem har fattet den erfaring, visdommen rummer?]
  Der er én, der er vís og frygtindgydende:
  Herren, der sidder på sin trone.
  Det var ham, der skabte visdommen,
  han betragtede den og målte den
  og udgød den over alle sine værker.
  Den findes hos hvert menneske, alt efter hvad han giver;
  i rigt mål skænker han den til dem, der elsker ham.

  Vekselsang Sl 93,1ab.1c-2.5

  R. Herren er konge! Han har klædt sig i højhed.

  Herren er konge! Han har klædt sig i højhed,
  Herren har klædt sig og rustet sig med styrke.

  Ja, jorden står fast, den rokkes ikke.
  Din trone står fast fra ældgammel tid,
  fra evighed har du været til.

  Dine vidnesbyrd står fast,
  hellighed smykker dit hus
  i al evighed, Herre.

  Akklamation til Evangeliet 2 Tim 1,10b

  Halleluja!
  Vor frelser Kristus Jesus tilintetgjorde døden

  og bragte liv for lyset ved evangeliet.

  Evangelium Mark 9,14-29

  Da Jesus kom ned fra bjerget til disciplene, så han en stor skare omkring dem og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem: »Hvad er det, I diskuterer med dem?« Og en fra skaren svarede ham: »Mester, jeg har bragt min søn til dig; han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han fråder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke.« Da udbrød Jesus: »Du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham!«

  Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far: »Hvor længe har han haft det sådan?« Han svarede: »Fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os.« Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.« Straks råbte drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!«

  Da Jesus så, at en skare stimlede sammen, truede han ad den urene ånd og sagde til den: »Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig: Far ud af ham, og far aldrig mere ind i ham!« Da skreg den og rev og sled i ham og fór ud; og han blev som død, så alle sagde: »Han er død.« Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op.

  Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham: »Hvorfor kunne vi ikke drive den ud?« Han svarede dem: »Den slags kan kun drives ud ved bøn o faste.«

 • 26
  26.februar.tirsdag

  Tirsdag i 7. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  2019.02.26

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Tirsdag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Sir 2,1-11

  Min søn, hvis du når frem til at tjene Herren,
  vær da forberedt på prøvelser.
  Vend dit hjerte til ham og hold ud,
  gør intet overilet, når noget rammer dig.
  Hold dig til ham og forlad ham ikke,
  så du får fremgang til sidst.
  Tag imod alt, der rammer dig,
  vær tålmodig under ydmygelser.
  For med ild prøves guld,
  i ydmygelsens smelteovn de, der har Guds velbehag.
  [Under sygdom og fattigdom skal du sætte din lid til ham.]
  Stol på ham, så vil han tage sig af dig.
  Følg den rette vej, og sæt dit håb til ham.
  I, som frygter Herren, vent på hans barmhjertighed,
  vig ikke fra ham, for at I ikke skal falde.
  I, som frygter Herren, stol på ham,
  så skal jeres løn ikke udeblive.
  I, som frygter Herren, sæt jeres håb til alt godt,
  til barmhjertighed og evig glæde,
  [for han gengælder jer med en evig gave og glæde.]
  Betragt nøje fortidens slægter:
  Hvem havde tillid til Herren og blev til skamme?
  Hvem levede i frygt for ham og blev ladt i stikken?
  Hvem påkaldte ham uden at blive hørt?
  For Herren er nådig og barmhjertig,
  han tilgiver synder og redder i trængselstider.

  Vekselsang Sl 37,3-4.18-19.27-28.39-40

  R. Overgiv din vej til Herren, så griber han ind.

  Stol på Herren, og gør det gode,
  så kan du bo trygt i landet.
  Find din glæde i Herren,
  så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker.

  Herren kender de retsindiges levedage,
  deres ejendom består til evig tid.
  De gøres ikke til skamme, når ulykken kommer,
  selv når der er hungersnød, bliver de mætte.

  Hold dig fra det onde, og gør det gode,
  så bliver du altid boende,
  for Herren elsker ret,
  og han svigter ikke sine trofaste.
  De bliver altid beskyttet,
  men de uretfærdiges børn udryddes.

  Retfærdiges frelse kommer fra Herren,
  han er deres værn, når nøden kommer.
  Så hjælper Herren dem og udfrier dem,
  han udfrier dem fra de uretfærdige og frelser dem,
  for de søger tilflugt hos ham.

  Akklamation til Evangeliet Gal 6,14

  Halleluja! Jeg er stolt af ikke andet end af vor Herre Jesu Kristi kors;
  ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden.

  Evangelium Mark 9,30-37

  Jesus og hans disciple brød op og drog igennem Galilæa, og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det, for han underviste sine disciple og sagde til dem: »Menneskesønnen overgives i menneskers hænder, og de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå tre dage efter.« Men de forstod ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham.

  Så kom de til Kapernaum. Og da han var kommet inden døre, spurgte han dem: »Hvad var det, I talte om på vejen?« Men de sagde ikke noget, for på vejen havde de talt med hinanden om, hvem der var den største. Så satte han sig ned, kaldte de tolv til sig og sagde til dem: »Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og alles tjener.« Så tog han et lille barn, stillede det midt iblandt dem og tog det i favn og sagde til dem: »Den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig.«

 • 27
  27.februar.onsdag

  Onsdag i 7. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  2019.02.27

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Onsdag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Sir 4,11-19

  Visdommen opdrager sine sønner
  og tager sig af dem, der søger hende.
  Den, der elsker hende, elsker livet,
  de, der står tidligt op for hendes skyld, fyldes med glæde.
  Den, der holder fast ved hende, vinder ære;
  hvor hun kommer, giver Herren velsignelse.
  De, der tjener hende, gør tjeneste for den Hellige,
  de, der elsker hende, elskes af Herren.
  Den, der er lydig mod hende, skal dømme folkeslagene,
  den, der agter på hende, skal bo trygt.
  Har han tillid til hende, får han hende i eje,
  og hun vil høre hans efterkommere til.
  I begyndelsen går hun med ham ad krogede veje,
  påfører ham skræk og rædsel
  og plager ham med sin opdragelse;
  indtil hun kan stole på ham,
  prøver hun ham med sine krav.
  Så vender hun tilbage til ham ad den lige vej og giver ham glæde;
  hun åbenbarer sine hemmeligheder for ham.
  Men forvilder han sig bort, forlader hun ham
  og prisgiver ham til undergang.

  Vekselsang Sl 119,165.168.171.172.174.175

  R. Stor er lykken for dem, der elsker din lov.

  Stor er lykken for dem, der elsker din lov,
  intet får dem til at snuble.

  Jeg overholder dine forordninger og formaninger,
  for alle mine veje har du for øje.

  Fra mine læber strømmer lovsang,
  for du lærer mig dine love.

  Min tunge skal lovsynge dit ord,
  for alle dine befalinger er retfærdige.

  Jeg længes efter din frelse, Herre,
  og din lov er min opmuntring.

  Gid jeg må leve og lovprise dig,
  gid dine bud må være mig til hjælp!

  Akklamation til Evangeliet Joh 14,6

  Halleluja! Jeg er vejen og sandheden og livet;
  ingen kommer til Faderen uden ved mig – siger Herren.

  Evangelium Mark 9,38-40

  På den tid sagde Johannes til Jesus: »Mester, vi har set en uddrive dæmoner i dit navn, og vi prøvede at hindre ham i det, fordi han ikke var i følge med os.« Men Jesus svarede: »I må ikke hindre ham, for der er ingen, som gør en undergerning i mit navn, der straks efter kan tale ondt om mig. Den, der ikke er imod os, er for os. For den, der giver jer et bæger vand at drikke, fordi I hører Kristus til, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn.

 • 28
  28.februar.torsdag

  Torsdag i 7. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  2019.02.28

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Torsdag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Sir 5,1- 8

  Forlad dig ikke på din rigdom,
  sig ikke: »Jeg har, hvad jeg skal bruge.«
  Følg ikke din lyst og din kraft,
  så du lever efter dit eget begær.
  Sig ikke: »Hvem kan herske over mig?«
  For det vil Herren straffe dig for.
  Sig ikke: »Jeg har syndet, og er der sket mig noget ved det?«
  For Herren er sen til vrede.
  Vær ikke så sikker på tilgivelse,
  at du dynger synd på synd.
  Sig ikke: »Hans barmhjertighed er stor;
  han vil tilgive mine mange synder.«
  For der findes både barmhjertighed og vrede hos ham,
  og hans harme hviler over syndere.
  Vent ikke med at vende om til Herren,
  udsæt det ikke fra dag til dag.
  For i et nu bryder Herrens vrede frem,
  og i straffens stund bliver du tilintetgjort.
  Forlad dig ikke på uretmæssig rigdom,
  for den vil ikke gavne dig på ulykkens dag.
  Tærsk ikke ved enhver vind,
  og gå ikke ad enhver sti;
  sådan gør en tvetunget synder.
  Vær fast i din overbevisning,
  lad din tale være entydig.

  Vekselsang Sl 1,1-2.3.4 & 6

  R. Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren.

  Lykkelig den, som ikke vandrer
  efter ugudeliges råd,
  som ikke går på synderes vej
  og ikke sidder blandt spottere,
  men har sin glæde ved Herrens lov
  og grunder på hans lov dag og nat.

  Han er som et træ,
  der er plantet ved bækken;
  det bærer frugt til rette tid,
  og dets blade visner ikke.
  Alt, hvad han gør, lykkes for ham.

  Sådan går det ikke de ugudelige;
  de er som avner,
  der blæses bort af vinden.
  Herren kender de retfærdiges vej,
  men de ugudeliges vej går til grunde.

  Akklamation til Evangeliet 1 Thess 2,13

  Halleluja! Da I modtog Guds ord, som I hørte af os,
  tog I ikke imod det som menneskeord,
  men som det, det i sandhed er, Guds ord

  Evangelium Mark 9,41-50

  På den tid sagde Jesus til sine disciple: »Den, der giver jer et bæger vand at drikke, fordi I hører Kristus til, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn.

  Den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at have en møllesten hængt om halsen og være kastet i havet. Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå halt ind til livet end med begge fødder i behold at kastes i Helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud; du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. For enhver skal saltes med ild. Salt er en god ting, men hvis saltet ikke er salt mere, hvordan vil I da gøre det salt igen? Bevar saltet i jer selv, og hold fred med hinanden!«

 • 01
  01.marts.fredag

  Fredag i 7. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  2019.03.01

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Fredag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener:


  Læsning Sir 6,5-17

  Elskværdig tale øger vennernes tal,
  venlige ord fremmer den gode stemning.
  Stå på god fod med mange,
  men rådfør dig kun med én blandt tusind.
  Vil du vinde dig en ven, så sæt ham først på prøve,
  og fat ikke tillid til ham for hurtigt.
  For nogle er venner, så længe det tjener dem selv,
  men på nødens dag er de ikke længere dine venner;
  nogle er venner, men forvandler sig til fjender
  og smæder dig gennem afsløring af jeres strid;
  og nogle er venner omkring dit bord,
  men på nødens dag er de ikke længere dine venner.
  Så længe det går dig godt, er de som du
  og taler åbent til dine husfolk;
  men går det tilbage for dig, er de imod dig
  og skjuler sig for dig.
  Hold dig på afstand af dine fjender,
  og tag dig i agt for dine venner.
  En trofast ven er et stærkt værn;
  finder man en, har man fundet en skat.
  En trofast ven er uerstattelig,
  hans gode egenskaber er uvurderlige.
  En trofast ven er en livgivende drik,
  han findes af den, der frygter Herren.
  Den, der frygter Herren, knytter de rette venskaber;
  for som han er, sådan er også hans næste.

  Vekselsang Sl 119,12.16.18.27.34.35

  R. Før mig ad den sti, du befaler.

  Lovet være du, Herre,
  lær mig dine lovbud!

  Jeg opmuntres ved dine love
  og glemmer ikke dine ord.

  Luk mine øjne op,
  så jeg kan iagttage underne i din lov.

  Giv mig indsigt i dine forordningers vej,
  så jeg kan grunde over dine undere.

  Giv mig indsigt, så jeg overholder din lov
  og holder den af hele mit hjerte.

  Før mig ad den sti, du befaler,
  for den holder jeg af.

  Akklamation til Evangeliet Joh 17,17b. a

  Halleluja! Dit ord er sandhed;
  Hellig dem i sandheden.

  Evangelium Mark 10,1-12

  Jesus brød op og drog til Judæa og landet øst for Jordan; atter samlede der sig folkeskarer hos ham, og han underviste dem igen, som han plejede.

  Så kom der nogle farisæere, og for at sætte ham på prøve spurgte de ham: »Er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru?« Han svarede dem: »Hvad har Moses påbudt jer?« Og de sagde: »Moses har tilladt manden at skrive et skilsmissebrev og så skille sig fra hende.« Jesus sagde til dem: »Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at han gav jer dette bud; men fra skabelsens begyndelse skabte Gud dem som mand og kvinde. ›Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød.‹ Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.« Da de igen var inden døre, spurgte disciplene ham om dette, og han sagde til dem: »Den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende; og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud.«

 • 02
  02.marts.lørdag

  Lørdag i 7. alm. uge (III Ps)

  Hele dagen
  2019.03.02

  Det almindelige kirkeår
  Søndagstekstrække C
  Hverdagstekstrække I


  Lørdag i 7. alm. uge (III Ps)
  Helgener: Karl den Gode, martyr († 1127)
  Bededag for præste- og ordenskald


  Læsning Sir 17,1-15

  Herren skabte mennesket af jord
  og lod det vende tilbage til jorden.
  Han tildelte menneskene deres dages tal og deres tid
  og gav dem magt over det, som er på jorden.
  Han udrustede dem med en styrke som hans egen
  og skabte dem i sit billede.
  Han lagde frygt for mennesket over alt levende
  og gjorde det til hersker over dyr og fugle.
  [Menneskene modtog brugen af Herrens fem egenskaber;
  som den sjette tildelte han dem fornuftens gave,
  og som den syvende gav han dem ord til at forklare hans egenskaber.]
  Fri vilje, tunge, øje,
  øre og hjerte til at tænke med gav han dem.
  Han fyldte dem med indsigt og forstand
  og viste dem, hvad der er godt og ondt.
  Han lagde gudsfrygt i deres hjerter
  for at vise dem sine gerningers storhed,
  [og han lod dem for bestandig være stolte af hans undere,]
  for at de kunne fortælle om hans gerningers storhed,
  og de skal lovprise hans hellige navn.
  Han udstyrede dem med indsigt
  og gav dem livets lov i eje,
  [for at de kunne erkende, at det er som dødelige, de lever her.]
  Han oprettede en evig pagt med dem
  og belærte dem om sine retsregler.
  Deres øjne så hans store herlighed,
  og deres øre hørte hans herlige stemme.
  Han sagde til dem: »Hold jer fra al uret,«
  og han gav dem befaling om, hvad enhver skulle gøre mod sin næste.
  Deres veje har han altid for øje,
  de kan ikke være skjult for hans blik.

  Vekselsang Sl 103,13-14.15-16.17-18a

  R. Herrens troskab varer fra evighed
  til evighed mod dem, der frygter ham.

  Som en far er barmhjertig mod sine børn,
  er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.
  For han ved, at vi er skabt,
  husker på, at vi er støv.

  Menneskets liv er som græsset,
  det blomstrer som markens blomster;
  når vinden blæser over det, er det der ikke mere,
  dér, hvor det stod, ser man det ikke mere.

  Men Herrens troskab varer fra evighed
  til evighed mod dem, der frygter ham,
  og hans retfærdighed mod børnenes børn,
  mod dem, der holder hans pagt.

  Akklamation til Evangeliet jfr. Matt 11,25

  Halleluja! Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre,
  fordi du har åbenbaret rigets hemmeligheder for umyndige.

  Evangelium Mark 10,13-16

  De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.